რუსთაველის თეატრში უარყოფენ ინფორმაციას, რომ რობერტ სტურუამ ე.წ. უცხოელი აგენტების კანონის წინააღმდეგ შედგენილ პეტიციას ხელი მოაწერა - კვირის პალიტრა

რუსთაველის თეატრში უარყოფენ ინფორმაციას, რომ რობერტ სტურუამ ე.წ. უცხოელი აგენტების კანონის წინააღმდეგ შედგენილ პეტიციას ხელი მოაწერა

გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცია, რომ რო­ბერტ სტუ­რუ­ამ ე.წ. უცხო­ე­ლი აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ შედ­გე­ნილ პე­ტი­ცი­ას ხელი მო­ა­წე­რა, ტყუ­ი­ლია. ამის შე­სა­ხებ AMBEBI.GE-ს თე­ატ­რის დი­რექ­ტორ­მა გია თევ­ზა­ძემ გა­ნუ­ცხა­და.

"ბა­ტონ რო­ბერტს არ მო­უ­წე­რია ხელი არა­ფერ­ზე, თა­ვა­დაც უარ­ყოფს ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ას" - გვი­თხრა თევ­ზა­ძემ.

ცნო­ბის­თვის, "ხალ­ხის ძა­ლის" მიერ ინი­ცი­რე­ბუ­ლი ე.წ. უცხო­ე­ლი აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ გა­მო­დი­ან სა­თე­ატ­რო სფე­როს წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბიც, რომ­ლებ­მაც გუ­შინ სა­ღა­მოს პე­ტი­ცია შე­ად­გი­ნეს. ხე­ლო­ვა­ნე­ბი მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი კა­ნონპ­რო­ექ­ტი ინი­ცი­ა­ტო­რებ­მა სას­წრა­ფოდ უნდა გა­იწ­ვი­ონ.

კი­ნომ­ცოდ­ნე თეო ხა­ტი­აშ­ვილ­მა ცოტა ხნის წინ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში და­წე­რა, რომ ხელ­მომ­წე­რებს შო­რის არის რუს­თა­ვე­ლის თე­ატ­რის სამ­ხატ­ვრო ხელ­მძღვა­ნე­ლი რო­ბერტ სტუ­რუ­აც: "აგენ­ტე­ბის კა­ნონპ­რო­ქ­ტის" სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ თე­ატ­რა­ლე­ბის მი­მარ­თვის­თვის რო­ბერტ სტუ­რუ­ა­საც მო­უ­წე­რია ხელი. მე­ო­რედ მოს­ვლაა, მგო­ნი". (გააგრძელეთ კითხვა)