"ნუ გვაცხოვრებთ ამ პარანოიაში. იმას თუ ვერ შიფრავს შესაბამისი უწყება, რა თანხები საიდან და რატომ ირიცხება, მაშინ ასეთი სამსახურები უბრალოდ დასახურია" - რას წერს ნიკა თავაძე - კვირის პალიტრა

"ნუ გვაცხოვრებთ ამ პარანოიაში. იმას თუ ვერ შიფრავს შესაბამისი უწყება, რა თანხები საიდან და რატომ ირიცხება, მაშინ ასეთი სამსახურები უბრალოდ დასახურია" - რას წერს ნიკა თავაძე

ცნო­ბი­ლი მსა­ხი­ო­ბი ნიკა თა­ვა­ძე ე.წ. აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონპ­რო­ექტს ეხ­მი­ა­ნე­ბა.

"მოკ­ლედ მინ­და ჩემი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გა­მოვ­ხა­ტო. ნე­ბის­მი­ე­რი სი­ჯი­უ­ტე მგო­ნია ქვეყ­ნის­თვის დამ­ღუპ­ვე­ლი. კა­ნო­ნის ინი­ცი­ა­ტო­რებს ზოგს ალ­ბათ არც ემახ­სოვ­რე­ბათ, ის რომ ერთხელ ეს უკვე გავ­ლი­ლი გვაქვს 90- ია­ნე­ბის და­სა­წყის­ში. პირ­ვე­ლი რა­მაც ქვე­ყა­ნა­ში ყვე­ლა­ზე დიდი გან­ხეთ­ქი­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვია ეს იყო კრემ­ლის აგენ­ტე­ბის ძებ­ნა და მათ­ზე ნა­დი­რო­ბა, რაც სუ­ლაც არ იყო სი­ნამ­დვი­ლეს მოკ­ლე­ბუ­ლი, მაგ­რამ ამან ნამ­დვი­ლი პა­რა­ნო­ია გა­მო­იწ­ვია. ბო­ლომ­დე გა­ა­გი­ჟა ხალ­ხი. ტე­ლე­ვი­ზი­ი­დან მარ­ტო ეს გვეს­მო­და ვინ ვისი აგენ­ტია. ამ რე­ჟიმ­ში ცხოვ­რე­ბა წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლია და მი­თუ­მე­ტეს როცა კა­ნო­ნი გაძ­ლევს ინ­ტერპრე­ტა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბას. რა­ტომ გა­მო­რი­ცხავთ, რომ ერთ მშვე­ნი­ერ დღეს შე­საძ­ლე­ბე­ლია ისეთ­მა ად­მი­ან­მა მო­იგ­დოს ხელ­ში ეს კა­ნო­ნი, რომ სა­ა­კაშ­ვი­ლის პე­რი­ო­დი სა­ნა­ტო­რი­უ­მად მოგ­ვეჩ­ვე­ნოს. არ­ტურ მი­ლე­რის "სე­ი­ლე­მის პრო­ცე­სი” გე­ნი­ა­ლუ­რი პი­ე­საა. ის არ კარ­გავს აქ­ტუ­ა­ლო­ბას. სუ­ლაც არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა ჯა­დოქ­რე­ბის ძებ­ნას და­ვი­წყებთ თუ აგენ­ტე­ბის. მთა­ვა­რი ამ რე­ჟიმ­ში და მო­ცე­მუ­ლო­ბა­ში ყოფ­ნაა ამ გა­რე­მო­ე­ბა­ში არ­სე­ბო­ბა. ნუ გვა­ცხოვ­რებთ ამ პა­რა­ნო­ი­ა­ში, იმას თუ ვერ შიფ­რავს შე­სა­ბა­მი­სი უწყე­ბა რა თან­ხე­ბი სა­ი­დან და რა­ტომ ირი­ცხე­ბა, მა­შინ ასე­თი სამ­სა­ხუ­რე­ბი უბ­რა­ლოდ და­სა­ხუ­რია. ამ რთულ პე­რი­ოდ­ში მთა­ვა­რი ამო­ცა­ნა გა­ერ­თი­ა­ნე­ბა და ჩვე­ნი ერ­თობ­ლი­ვი გეგ­მის ბო­ლომ­დე მიყ­ვა­ნაა და არა გან­ხეთ­ქი­ლე­ბა და ახა­ლი და­ძა­ბუ­ლო­ბის შექ­მნა." - წერს ნიკა თა­ვა­ძე "ფე­ის­ბუქ­ში".

სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის იუ­რი­დი­ულ სა­კი­თხთა კო­მი­ტეტ­მა "ხალ­ხის ძა­ლის“ მიერ ინი­ცი­რე­ბულ ე.წ. აგენ­ტე­ბის შე­სა­ხებ კა­ნონპ­რო­ექ­ტებს პირ­ვე­ლი მოს­მე­ნით მხა­რი და­უ­ჭი­რა.კა­ნონპ­რო­ექ­ტის გან­ხილ­ვა რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში ხმა­უ­რი­სა და და­პი­რის­პი­რე­ბის ფონ­ზე მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და.

“უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნო­ნის პრო­ექ­ტის და “უცხო­ე­ლი აგენ­ტე­ბის რე­გის­ტრა­ცი­ის შე­სა­ხებ“ კა­ნონპ­რო­ექ­ტი წარ­დგე­ნი­ლია "ხალ­ხის ძა­ლი­დან“ უმ­რავ­ლე­სო­ბის წევ­რი დე­პუ­ტა­ტე­ბის: - სო­ზარ სუ­ბა­რის, დი­მიტ­რი ხუნ­და­ძის, მი­ხე­ილ ყა­ვე­ლაშ­ვი­ლის, გუ­რამ მა­ჭა­რაშ­ვი­ლის, დაჩი ბე­რა­ი­ას, ვიქ­ტორ ჯა­ფა­რი­ძის, ეკა სე­ფაშ­ვი­ლის, და­ვით კა­ჭა­რა­ვას და ზაალ მი­ქე­ლა­ძის მიერ.

პარ­ლა­მენ­ტში თავ­და­პირ­ვე­ლად "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ“ კა­ნონპ­რო­ექ­ტი და­რე­გის­ტრირ­და. აღ­ნიშ­ნუ­ლი კა­ნონპ­რო­ექ­ტი "გამჭვირ­ვა­ლო­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის მიზ­ნით“, უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის აგენ­ტე­ბად ისე­თი არა­სა­მე­წარ­მეო (არა­კო­მერ­ცი­უ­ლი) იუ­რი­დი­უ­ლი პი­რე­ბი­სა და მე­დი­ა­სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბის რე­გის­ტრა­ცი­ას ით­ვა­ლის­წი­ნებს, რო­მელ­თა შე­მო­სავ­ლის გარ­კვე­უ­ლი მო­ცუ­ლო­ბა (20%-ზე მეტი) უცხო­ე­თი­დან არის მი­ღე­ბუ­ლი.

კა­ნონპ­რო­ექ­ტის მი­ხედ­ვით, ყვე­ლა, ვინც "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის აგენ­ტად“ მო­ი­აზ­რე­ბა, სა­ჯა­რო რე­ესტრში სა­ვალ­დე­ბუ­ლო წე­სით ამა­ვე სა­ხელ­წო­დე­ბის ბა­ზა­ში უნდა და­რე­გის­ტრირ­დეს. რე­გის­ტრა­ცი­ის დროს აუ­ცი­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა მი­ღე­ბუ­ლი შე­მო­სავ­ლე­ბის ასახ­ვა. ამავდრო­უ­ლად, ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებს სა­ფი­ნან­სო დეკ­ლა­რა­ცი­ის ყო­ველ­წლი­უ­რად შევ­სე­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა ექ­ნე­ბათ. გააგრძელეთ კითხვა