''გუშინდელი ღამის შემდეგ რთულია გადაცემის დაწყება... ჩემთვის არსებითად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი შვილები იზრდებოდნენ ევროპულ ღირებულებებზე" - კვირის პალიტრა

''გუშინდელი ღამის შემდეგ რთულია გადაცემის დაწყება... ჩემთვის არსებითად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი შვილები იზრდებოდნენ ევროპულ ღირებულებებზე"

თე­ატრთმცოდ­ნე ნი­კო­ლოზ წუ­ლუ­კი­ძე, რო­მე­ლიც გა­და­ცე­მა "იმე­დის დღის" წამ­ყვა­ნია ამ­ბობს, რომ მის­თვის პრინ­ცი­პუ­ლად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბა ევ­რო­პულ სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­ი­ზარ­დოს.

დღე­ვან­დე­ლი ეთე­რის და­წყე­ბამ­დე მან აღ­ნიშ­ნა, რომ გუ­შინ­დე­ლი მოვ­ლე­ნე­ბის შემ­დეგ გა­და­ცე­მის წაყ­ვა­ნა უჭირს.

"გუ­შინ­დე­ლი ღა­მის შემ­დეგ რთუ­ლია გა­და­ცე­მის და­წყე­ბა... ჩემ­თვის არ­სე­ბი­თად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ ჩვე­ნი შვი­ლე­ბი იზ­რდე­ბოდ­ნენ ევ­რო­პულ ტრა­დი­ცი­ებ­სა და ღი­რე­ბუ­ლე­ბებ­ზე. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, როცა ამის ფიქ­რის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გეძ­ლე­ვა და იქ­მნე­ბა შე­საძ­ლებ­ლო­ბა იმი­სა, რომ ბავ­შვე­ბი, ჩვე­ნი მო­მა­ვა­ლი თა­ო­ბა უფრო ნა­თელ და ღირ­სე­ულ ცხოვ­რე­ბას გა­აგ­რძე­ლე­ბენ ევ­რო­პულ სა­ქარ­თვე­ლო­ში" - ამ­ბობს ნიკა წუ­ლუ­კი­ძე.

ცნო­ბის­თვის, 7 მარტს სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ორ­გა­ნოს­თან მას­შტა­ბუ­რი აქ­ცია გა­ი­მარ­თა. სა­ზო­გა­დო­ე­ბა აპ­რო­ტეს­ტებ­და "აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნის" გან­ხილ­ვას, მი­უ­ხე­და­ვად ამი­სა, პარ­ლა­მენ­ტმა კა­ნო­ნი პირ­ვე­ლი მოს­მე­ნით მი­ი­ღო. ამის შემ­დეგ აქ­ცი­ა­ზე ვი­თა­რე­ბა და­ი­ძა­ბა. ად­გილ­ზე მო­ბი­ლი­ზე­ბულ­მა სპეც­და­ნიშ­ნუ­ლე­ბის რაზმმა პრო­ტეს­ტან­ტე­ბის დაშ­ლა და­ი­წყო. მათ არა­ერ­თხელ გა­მო­ი­ყე­ნეს ე.წ. წი­წა­კის სპრეი, წყლის ჭავ­ლი, თუმ­ცა, ადა­მი­ა­ნე­ბი ად­გილ­ზე ბრუნ­დე­ბოდ­ნენ და პრო­ტესტს გა­ნაგ­რძოდ­ნენ. აქ­ცია დი­ლამ­დე გაგ­რძელ­და. ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ბოლო მო­ნა­ცე­მე­ბით, და­კა­ვე­ბუ­ლია 66 მო­ქა­ლა­ქე.

ambebi.ge