"კანადური კანონპროექტის ერთი ეგზემპლარი მომაწოდეთ, გეთაყვა. წავიკითხავ და მაშინვე დაგიბრუნებთ" - რას წერს ანდრია ჯაღმაიძე - კვირის პალიტრა

"კანადური კანონპროექტის ერთი ეგზემპლარი მომაწოდეთ, გეთაყვა. წავიკითხავ და მაშინვე დაგიბრუნებთ" - რას წერს ანდრია ჯაღმაიძე

სა­პატ­რი­არ­ქოს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სამ­სა­ხუ­რის ხემ­ძღვა­ნე­ლი ან­დრია ჯაღ­მა­ი­ძე ე.წ. აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნის მი­ღე­ბის­თან და­კავ­ში­რე­ბით ქვე­ყა­ნა­ში ბოლო დროს გან­ვი­თა­რე­ბულ მოვ­ლე­ნებს ეხ­მა­უ­რე­ბა. ის "ფე­ის­ბუქ­ზე" ფილმ "ქეთო და კო­ტე­დან" ამო­ნა­რიდს აზი­ა­რებს, სა­ხელ­წო­დე­ბით: "მა­კარ მოგ­ვა­ტყუ­ეს" და წერს:

"კა­ნა­დუ­რი კა­ნონპ­რო­ექ­ტის ერთი ეგ­ზემპლა­რი მო­მა­წო­დეთ, გე­თაყ­ვა. წა­ვი­კი­თხავ და მა­შინ­ვე და­გიბ­რუ­ნებთ" - წერს ან­დრია ჯაღ­მა­ი­ძე.ცნო­ბის­თვის, სა­ერ­თა­შო­რი­სო მე­დი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, კა­ნა­დის სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი უსაფრ­თხო­ე­ბის მი­ნის­ტრი უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის რე­ესტრის შე­საქ­მნე­ლად, კონ­სულ­ტა­ცი­ებს იწყებს.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს ე.წ. აგენ­ტე­ბის კა­ნო­ნის სა­ჭი­რო­ე­ბის მტკი­ცე­ბი­სას, ერთ-ერთ არ­გუ­მენ­ტად სწო­რედ კა­ნა­დის ფაქ­ტი მოჰ­ყავ­დათ.

IPN