ივანიშვილი "ქართულ ოცნებაში" ახალ როქს ამზადებს?! - ვინ არის ვიქტორ ყიფიანი და რამდენად რეალურია, რომ მან ღარიბაშვილი შეცვალოს? - კვირის პალიტრა

ივანიშვილი "ქართულ ოცნებაში" ახალ როქს ამზადებს?! - ვინ არის ვიქტორ ყიფიანი და რამდენად რეალურია, რომ მან ღარიბაშვილი შეცვალოს?

12 მარტს, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ად­ვო­კატ­მა ვიქ­ტორ ყი­ფი­ან­მა სომ­ხურ მე­დი­ას ერ­თობ სკან­და­ლუ­რი ინ­ტერ­ვიუ მის­ცა, რო­მელ­შიც "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ თავ­მჯდო­მა­რე ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძე გა­აკ­რი­ტი­კა და პირ­და­პირ თქვა, რომ მან გუნდს პრობ­ლე­მე­ბი შე­უქ­მნა. ად­ვო­კატ­მა აღ­ნიშ­ნა, რომ კო­ბა­ხი­ძის რი­ტო­რი­კა და არა­კო­რექ­ტუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი გან­ცხა­დე­ბე­ბი, გან­სა­კუთ­რე­ბით უკ­რა­ი­ნას­თან მი­მარ­თე­ბა­ში, ცე­ცხლზე ნავ­თის დას­ხმას ჰგავ­და. მი­სი­ვე თქმით, "ბოლო დროს სა­ქარ­თვე­ლო­ში გან­ვი­თა­რე­ბულ­მა პრო­ცე­სებ­მა ქვე­ყა­ნას სე­რი­ო­ზუ­ლი რე­პუ­ტა­ცი­უ­ლი ზი­ა­ნი და დარ­ტყმა მი­ა­ყე­ნა“. ინ­ტერ­ვი­უ­ში რეს­პონ­დენ­ტი ე.წ. გავ­ლე­ნის აგენ­ტე­ბის კა­ნონ­საც შე­ე­ხო და გა­ნა­ცხა­და, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ იცო­და ამ კა­ნო­ნით რა შე­დე­გიც დად­გე­ბო­და, ისიც, ამ კა­ნო­ნის მი­მართ რა რე­აქ­ცი­ე­ბი ჰქონ­დათ და­სავ­ლელ პარტნი­ო­რებს, მას აფრ­თხი­ლებ­დნენ, მაგ­რამ რის­კე­ბი ვერ გათ­ვა­ლეს, სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ კი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ზე კონ­ტრო­ლი მო­ა­დუ­ნა... ახლა "ოც­ნე­ბის“ მხრი­დან სა­უ­ბა­რი იმა­ზე, რომ თა­ვის დრო­ზე არ მოხ­და სა­ზო­გა­დო­ე­ბის სა­თა­ნა­დო ინ­ფორ­მი­რე­ბა კა­ნონ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, არის უად­გი­ლო, რად­გან ყვე­ლამ კარ­გად იცო­და კა­ნონ­თან და­კავ­ში­რე­ბით რე­აქ­ცი­ე­ბი და მმარ­თველ გუნდს ჰქონ­და სა­თა­ნა­დო დრო იმის­თვის, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ინ­ფორ­მი­რე­ბა მო­ეხ­დი­ნა“, - თქვა ყი­ფი­ან­მა და იქვე არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბიც გა­აკ­რი­ტი­კა:

"ბოლო დროს არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი ნებ­სით ან უნებ­ლი­ედ პო­ლი­ტი­კუ­რი თა­მა­შე­ბის მძევ­ლად გა­და­იქ­ცნენ, ისი­ნი არი­ან აფი­ლი­რე­ბუ­ლი სხვა­დას­ხვა პო­ლი­ტი­კურ პარ­ტი­ას­თან, სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ ყუ­რა­დღე­ბა მო­ა­დუ­ნა და კონ­ტრო­ლი და­კარ­გა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ზე. სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მთა­ვა­რი საქ­მეა აკონ­ტრო­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა და რო­გორც ჩანს, ის, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ზღვარს გა­დას­ცდა, სა­მო­ქა­ლა­ქო სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ბრა­ლია, რო­მელ­მაც ბოლო პე­რი­ოდ­ში ყუ­რად­რე­ბა მო­ა­დუ­ნა“.

თუ გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნებთ იმას, რომ ვიქ­ტორ ყი­ფი­ა­ნი ბიძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის ნდო­ბით აღ­ჭურ­ვი­ლი პირი და მისი ინ­ტე­რე­სე­ბი­სა დაც­ვე­ლია, ბევ­რმა ეს გან­ცხა­დე­ბე­ბი "ოც­ნე­ბის“ ამ­ჟა­მინ­დე­ლი ლი­დე­რე­ბის მი­მართ პო­ლი­ტი­კუ­რი გა­ნა­ჩე­ნის ტოლ­ფა­სად მი­იჩ­ნია.

გაჩ­ნდა ვა­რა­უ­დი, რომ შე­საძ­ლოა, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი პრე­მი­ერ ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლის შეც­ვა­ლას გეგ­მავ­დეს. სწო­რედ მის ერთ-ერთ შე­საძ­ლო შემ­ცვლე­ლად სა­ხელ­დე­ბა ვიქ­ტორ ყი­ფი­ა­ნი. ამ ლო­გი­კას თუ მივ­ყვე­ბით, ყი­ფი­ა­ნის მხრი­დან ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძის ქარ­ცე­ცხლში გა­ტა­რე­ბა, გა­მო­რი­ცხუ­ლი არ არის, იმას ნიშ­ნავ­დეს, რომ ისიც და­ემ­შვი­დო­ბოს "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ თავ­მჯდო­მა­რის პოსტს და ახლო მო­მა­ვალ­ში გა­და­ხა­ლი­სე­ბუ­ლი მმარ­თვე­ლი გუნ­დი მი­ვი­ღოთ.

პარ­ლა­მენ­ტა­რი, "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ყო­ფი­ლი წევ­რი გუ­ბაზ სა­ნი­კი­ძე ამ­ბობს, რომ ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი, შე­საძ­ლოა, ყი­ფი­ა­ნით ან პარ­ლა­მენ­ტის ყო­ფი­ლი თავ­მჯდო­მა­რით, კახა კუ­ჭა­ვა­თი ჩა­ა­ნაც­ვლონ. ის არც შალ­ვა პა­პუ­აშ­ვი­ლის შეც­ვლას გა­მო­რი­ცხავს და ამ­ბობს, რომ პარ­ლა­მენ­ტის ახა­ლი თავ­მჯდო­მა­რე შე­იძ­ლე­ბა და­ვით სერ­გე­ენ­კო გახ­დეს.

პო­ლი­ტო­ლო­გი გია ხუ­ხაშ­ვი­ლი არ გა­მო­რი­ცხავს ვიქ­ტორ ყი­ფი­ა­ნის გაპ­რე­მი­ე­რე­ბას, თუმ­ცა პრობ­ლე­მას სის­ტე­მა­ში ხე­დავს და ამ­ბობს, რომ როცა სის­ტე­მა მან­კი­ე­რია, ასე­თი მო­ნა­ცე­მე­ბის ადა­მი­ა­ნიც კი შე­იძ­ლე­ბა გა­ფუჭ­დეს და სის­ტე­მუ­რად არც არა­ფე­რი შე­იც­ვა­ლოს.

"ჩვენ თუ პი­როვ­ნუ­ლად შე­ვა­და­რებთ ღა­რი­ბაშ­ვილ­სა და ყი­ფი­ანს, რო­გორც ცა და დე­და­მი­წა, ისე გან­სხვავ­დე­ბი­ან ერ­თმა­ნე­თის­გან. ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი, რბი­ლად რომ ვთქვათ, საკ­მა­ოდ მწი­რი მო­ნა­ცე­მე­ბის ადა­მი­ა­ნია. ვიქ­ტორ ყი­ფი­ანს, ჩანს, რომ გარ­კვე­უ­ლი კლა­სი აქვს - გა­ნათ­ლე­ბუ­ლი, და­ლა­გე­ბუ­ლი, ზო­მი­ე­რია და, ბუ­ნებ­რი­ვია, ის ბევ­რად უკე­თე­სად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა, ვიდ­რე - ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი. პრობ­ლე­მა იმა­შია, რომ როცა სის­ტე­მა მან­კი­ე­რია, ასე­თი მო­ნა­ცე­მე­ბის ადა­მი­ა­ნიც კი შე­იძ­ლე­ბა გა­ფუჭ­დეს და სის­ტე­მუ­რად არც არა­ფე­რი შე­იც­ვა­ლოს. ორი ირაკ­ლი აქამ­დეც და­მო­უ­კი­დებ­ლად არ მოქ­მე­დებ­და, მაგ­რამ რო­დე­საც ადა­მი­ანს აქვს იმის კომ­ფორ­ტი, ვინც უნდა ამო­თხა­როს და ჩარ­გოს, სხვა­დას­ხვა ეტაპ­ზე ბა­ზარ­ზე სხვა­დას­ხვა მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა ჩნდე­ბა და რაც ჩნდე­ბა, იმით ანაც­ვლებს - თუ სჭირ­დე­ბა, ასე­თი ხის­ტი, ჯი­ქუ­რი და აგ­რე­სი­უ­ლი, მერე თუ დას­ჭირ­დე­ბა - მო­ზო­მი­ლი და ა.შ. ივა­ნიშ­ვი­ლი ასე ცვლი­და პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრებს, სულ სხვა­დას­ხვა მენ­ტა­ლი­ტე­ტის და მსოფ­ლმხედ­ვე­ლო­ბის ადა­მი­ა­ნე­ბი ჰყავს მოყ­ვა­ნი­ლი პრე­მი­ე­რე­ბად იმის­და მი­ხედ­ვით, იმ დრო­ი­სათ­ვის რო­გო­რი სჭირ­დე­ბო­და. გააგრძელეთ კითხვა