კვლევის მიხედვით, გოგონებს წიგნიერებაში უკეთესი მიღწევები აქვთ, ვიდრე ბიჭებს - კვირის პალიტრა

კვლევის მიხედვით, გოგონებს წიგნიერებაში უკეთესი მიღწევები აქვთ, ვიდრე ბიჭებს

მე­ო­თხეკ­ლა­სე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის წიგ­ნი­ე­რე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვის - PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 2021 წლის შე­დე­გე­ბის მი­ხედ­ვით, კვლე­ვა­ში ჩარ­თუ­ლი 57 ქვეყ­ნი­დან 51 ქვე­ყა­ნა­ში და მათ შო­რის სა­ქარ­თვე­ლო­ში, გო­გო­ნებს წიგ­ნი­ე­რე­ბა­ში უკე­თე­სი მიღ­წე­ვე­ბი აქვთ, ვიდ­რე ბი­ჭებს. 6 ქვე­ყა­ნა­ში კი ბი­ჭე­ბი ახერ­ხე­ბენ წიგ­ნი­ე­რე­ბა­ში გო­გო­ნე­ბის მსგავ­სი მიღ­წე­ვე­ბი ჰქონ­დეთ.

მე­ო­თხეკ­ლა­სე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბის წიგ­ნი­ე­რე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო კვლე­ვის - PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 2021 წლის შე­დე­გე­ბი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო მიღ­წე­ვე­ბის შე­ფა­სე­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო ასო­ცი­ა­ცი­ამ (IEA) გა­მო­აქ­ვეყ­ნა.

რო­გორც შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­შია ნათ­ქვა­მი, 2021 წელს სა­ქარ­თვე­ლო­დან PIRLS-ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა 190 სკო­ლის 5 637 მოს­წავ­ლემ მი­ი­ღო, მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით კი კვლე­ვა­ში 57 ქვეყ­ნის 346 992 მოს­წავ­ლე მო­ნა­წი­ლე­ობ­და.

კვლე­ვის მი­ხედ­ვით, 2021 წლის კვლე­ვა სოფ­ლის სკო­ლე­ბის მიღ­წე­ვე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის გამო სოფ­ლი­სა და ქა­ლა­ქის სკო­ლებს შო­რის სხვა­ო­ბის შემ­ცი­რე­ბას გვიჩ­ვე­ნებს.

ამას­თან, რო­გორც ცენ­ტრის მიერ გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ა­შია ნათ­ქვა­მი, PIRLS-ის მო­ნა­ცე­მე­ბი მი­უ­თი­თებს, რომ მო­ნა­წი­ლე ქვეყ­ნე­ბის აბ­სო­ლუ­ტურ უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში შე­სამ­ჩნე­ვია მიღ­წე­ვე­ბის არ­სე­ბი­თი გა­უ­ა­რე­სე­ბა, თუმ­ცა სა­ქარ­თვე­ლო არ არის იმ ქვეყ­ნე­ბის ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში, სა­დაც წიგ­ნი­ე­რე­ბა­ში სა­შუ­ა­ლო ქუ­ლის კლე­ბა გა­მოვ­ლინ­და.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, წიგ­ნი­ე­რე­ბა­ში მოს­წავ­ლის მიღ­წე­ვე­ბის შე­ფა­სე­ბას­თან ერ­თად კვლე­ვის ამო­ცა­ნას მოს­წავ­ლის წიგ­ნი­ე­რე­ბის მიღ­წე­ვებ­სა და წიგ­ნი­ე­რე­ბის უნა­რე­ბის ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბა­ზე სკო­ლის, მას­წავ­ლებ­ლი­სა და ოჯა­ხის ფაქ­ტო­რე­ბის ზე­გავ­ლე­ნის შეს­წავ­ლაც წარ­მო­ად­გენს.

„ამ ფაქ­ტო­რე­ბის ზე­გავ­ლე­ნა მოს­წავ­ლე­თა მიღ­წე­ვებ­ზე, კვლე­ვის ძი­რი­თა­დი მიგ­ნე­ბე­ბი და შე­დე­გე­ბი კვლე­ვის ან­გა­რი­შის სა­ხით მოგ­ვი­ა­ნე­ბით იქ­ნე­ბა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. ამ ეტაპ­ზე გა­გაც­ნობთ რამ­დე­ნი­მე ზო­გად მიგ­ნე­ბას: კვლე­ვა­ში ჩარ­თუ­ლი 57 ქვეყ­ნი­დან ბი­ჭე­ბი მხო­ლოდ 6 ქვე­ყა­ნა­ში ახერ­ხე­ბენ გო­გო­ნე­ბის მსგავ­სი მიღ­წე­ვე­ბი ჰქონ­დეთ წიგ­ნი­ე­რე­ბა­ში. და­ნარ­ჩენ 51 ქვე­ყა­ნა­ში და მათ შო­რის სა­ქარ­თვე­ლო­ში, გო­გო­ნებს წიგ­ნი­ე­რე­ბა­ში უკე­თე­სი მიღ­წე­ვე­ბი აქვთ, ვიდ­რე ბი­ჭებს. კვლე­ვა­ში ჩარ­თულ არც ერთ ქვე­ყა­ნა­ში ბი­ჭებს არ აქვთ უპი­რა­ტე­სო­ბა გო­გო­ნებ­თან შე­და­რე­ბით. სა­ქარ­თვე­ლო­ში სქე­სის მი­ხედ­ვით მოს­წავ­ლე­თა მიღ­წე­ვებს შო­რის გან­სხვა­ვე­ბა სტა­ტის­ტი­კუ­რად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და ნარ­ჩუნ­დე­ბა კვლე­ვის მთე­ლი ციკ­ლის გან­მავ­ლო­ბა­ში; ბოლო წლე­ბის კვლე­ვე­ბის თა­ნახ­მად, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ქა­ლა­ქი­სა და სოფ­ლის სკო­ლე­ბის შე­და­რე­ბი­თი ანა­ლი­ზი მოს­წავ­ლე­თა წიგ­ნი­ე­რე­ბა­ში ნაჩ­ვე­ნებ მიღ­წე­ვებ­ში ქა­ლა­ქის სკო­ლე­ბის უპი­რა­ტე­სო­ბას ავ­ლენს, თუმ­ცა 2021 წლის კვლე­ვა სოფ­ლის სკო­ლე­ბის მიღ­წე­ვე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის გამო სოფ­ლი­სა და ქა­ლა­ქის სკო­ლებს შო­რის სხვა­ო­ბის შემ­ცი­რე­ბას გვიჩ­ვე­ნებს. სოფ­ლის სკო­ლე­ბის მოს­წავ­ლე­თა შე­დე­გე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა ასე­ვე შე­ი­ნიშ­ნე­ბო­და 2019 წლის მა­თე­მა­ტი­კი­სა და სა­ბუ­ნე­ბის­მე­ტყვე­ლო საგ­ნებ­ში გა­მოვ­ლე­ნილ მიღ­წე­ვებ­ში (TIMSS 2019);

2021 წლის კვლე­ვა­ში კერ­ძო და სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბის მოს­წავ­ლე­თა მიღ­წე­ვებს შო­რის სტა­ტის­ტი­კუ­რად მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სხვა­ო­ბა შე­ნარ­ჩუნ­და. კერ­ძო სკო­ლე­ბის მოს­წავ­ლე­ე­ბი უკე­თე­სად არ­თმე­ვენ თავს წიგ­ნი­ე­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი და­ვა­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას. გააგრძელეთ კითხვა