რა ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი? - კვირის პალიტრა

რა ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანს საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი?

ევროკავშირის გაფართოების შესახებ ევროკომისიის ყოველწლიური ანგარიში დღეს გამოქვეყნდება. ანგარიშში შეფასებული იქნება იმ ქვეყნების მიერ მიღწეული პროგრესი, რომლებიც ბლოკში გაერთიანებისკენ ისწრაფვიან, მათ შორის დოკუმენტში საქართველოს მიერ ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული 12 პრიორიტეტის შესრულებაც იქნება შეფასებული.

თუ რა სარგებელს გულისხმობს ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი ამის შესახებ ეკო­ნო­მი­კურ და სო­ცი­ა­ლურ მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რი, ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს ყოფილი ელჩი გერმანიაში და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის ყოფილი მინისტრი ელ­გუ­ჯა ხოკ­რიშ­ვი­ლი საუბრობს.

კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სის მქო­ნე ქვეყ­ნებს (პო­ტენ­ცი­უ­რი კან­დი­და­ტის სტა­ტუ­სის შემ­თხვე­ვა­ში ვრცელ­დე­ბა შე­ზღუ­დუ­ლად) წვდო­მა აქვთ გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის წინა ფი­ნან­სუ­რი ინ­სტრუ­მენ­ტის ფონ­დებ­ზე (IPA III-2021-2027), რო­მე­ლიც მო­ი­ცავს 14 მი­ლი­არდ ევ­როს და 5 თე­მა­ტურ მი­მარ­თუ­ლე­ბას: - ინ­სტი­ტუ­ცი­უ­რი და ად­მი­ნის­ტრა­ცი­უ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბა (კან­დი­და­ტი და პო­ტენ­ცი­უ­რი კან­დი­და­ტი);

- ტრანსსა­სა­ზღვრო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა (კან­დი­და­ტი და პო­ტენ­ცი­უ­რი კან­დი­და­ტი);

- სა­სოფ­ლო და სა­თე­მო და­სახ­ლე­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა (მხო­ლოდ კან­დი­და­ტი);

- რე­გი­ო­ნე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა (მხო­ლოდ კან­დი­და­ტი);

- ადა­მი­ა­ნუ­რი რე­სურ­სე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა (მხო­ლოდ კან­დი­და­ტი). (გააგრძელეთ კითხვა)