იდენტიფიცირებულია 31 წლის წინ ნაპოვნი გარდაცვლილი ქალი: ვინ არის "გოგონა ყვავილის ტატუთი", რომლის სასტიკმა მკვლელობამ 90-იან წლებში ბელგია შეძრა - კვირის პალიტრა

იდენტიფიცირებულია 31 წლის წინ ნაპოვნი გარდაცვლილი ქალი: ვინ არის "გოგონა ყვავილის ტატუთი", რომლის სასტიკმა მკვლელობამ 90-იან წლებში ბელგია შეძრა

ან­ტვერ­პენ­ში 31 წლის წინ ნა­პოვ­ნი ქა­ლის ცხე­და­რი იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია - იგი ბრი­ტა­ნე­თის მო­ქა­ლა­ქე, რიტა რო­ბერტსია. სას­ტი­კად მოკ­ლულ ქა­ლის ღო­ბე­ზე გა­და­კი­დე­ბუ­ლი ცხე­და­რი 1992 წლის 3 ივ­ნისს, ან­ტვერ­პე­ნის ოლ­ქის დე­ურ­ნის რა­ი­ონ­ში, მდი­ნა­რე Groot Schijn-თან იპო­ვეს. მისი იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა ამ დრომ­დე ვერ ხერ­ხდე­ბო­და. ქა­ლის ამოც­ნო­ბა მარ­ცხე­ნა მხარ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ყვა­ვი­ლის ტა­ტუ­თი გახ­და შე­საძ­ლე­ბე­ლი.

screenshot-2023-11-15-122501-1700036847.png

ბელ­გი­ის, ჰო­ლან­დი­ი­სა და გერ­მა­ნი­ის პო­ლი­ცი­ამ მა­ის­ში ახა­ლი ვებ­სა­ი­ტი შექ­მნა, სა­ხელ­წო­დე­ბით - Identify Me - მათი მი­ზა­ნი მოკ­ლუ­ლი ქა­ლის ვი­ნა­ო­ბის დად­გე­ნა იყო. ვებ­სა­იტ­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლი ხდე­ბა მოკ­ლუ­ლი ქა­ლე­ბის სა­ხის რე­კონ­სტრუქ­ცია, ასე­ვე მათი პი­რა­დი ნივ­თე­ბის ვი­დე­ო­ე­ბის და სუ­რა­თე­ბის ნახ­ვა, რო­გო­რი­ცაა სამ­კა­უ­ლე­ბი და ტან­საც­მე­ლი. სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­პო­ლი­ციო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ გა­ავ­რცე­ლა დე­ტა­ლე­ბი გარ­დაც­ვლი­ლის შე­სა­ხებ, მათ შო­რის მისი ფი­ზი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბი. (გააგრძელეთ კითხვა)