"გახსნილია ტრანსნაციონალური დანაშაული... საქართველოს მოქალაქეები ევროპაში მე-19 საუკუნის ძვირადღირებულ წიგნებს იპარავდნენ" - პროკურატურის განცხადება - კვირის პალიტრა

"გახსნილია ტრანსნაციონალური დანაშაული... საქართველოს მოქალაქეები ევროპაში მე-19 საუკუნის ძვირადღირებულ წიგნებს იპარავდნენ" - პროკურატურის განცხადება

სა­ქარ­თვე­ლოს პრო­კუ­რა­ტუ­რამ, საფ­რან­გე­თის, შვე­ი­ცა­რი­ის და ლი­ე­ტუ­ვას კომ­პე­ტენ­ტუ­რი უწყე­ბე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბით, ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი ტრან­სნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი და­ნა­შა­უ­ლი გახ­სნა. ამ ეტაპ­ზე და­კა­ვე­ბუ­ლია ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი ჯგუ­ფის 4 წევ­რი. ინ­ფორ­მა­ცი­ას პრო­კუ­რა­ტუ­რა ავ­რცე­ლებს.

უწყე­ბის ცნო­ბით, საქ­მე­ზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გე­ნი­ლია, რომ 2022 წლის და­სა­წყი­სი­დან სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებ­მა შექ­მნეს ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი ჯგუ­ფი და გა­ნიზ­რა­ხეს ევ­რო­პის მას­შტა­ბით, შემ­დგო­მი რე­ა­ლი­ზა­ცი­ის მიზ­ნით ფა­რუ­ლად და­უფ­ლე­ბოდ­ნენ მე-19 სა­უ­კუ­ნის სხვა­დას­ხვა ავ­ტო­რე­ბის ძვი­რა­დღი­რე­ბულ წიგ­ნებს. ამი­სათ­ვის, ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი ჯგუ­ფის წევ­რე­ბი იყე­ნებ­დნენ ყალბ პი­რა­დო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ მოწ­მო­ბებს, გა­მო­გო­ნილ სა­ხე­ლებ­სა და გვა­რებს და ორი­გი­ნა­ლის ჩა­სა­ნაც­ვლებ­ლად წი­ნას­წარ გამ­ზა­დე­ბულ, წიგ­ნე­ბის ყალბ ნი­მუ­შებს.პრო­კუ­რა­ტუ­რის გან­ცხა­დე­ბით, ღო­ნის­ძი­ე­ბის ფარ­გლებ­ში, ათე­უ­ლო­ბით ფი­ზი­კუ­რი პი­რის, მათი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ბი­ნე­ბის და მათ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბის სა­რე­ა­ლი­ზა­ციო ად­გი­ლე­ბის ჩხრე­კა გან­ხორ­ცი­ელ­და. ამო­ღე­ბუ­ლია დიდი ოდე­ნო­ბით ფუ­ლა­დი თან­ხა და ასე­უ­ლო­ბით წიგ­ნი, მათ შო­რის, ერთ-ერთი და­კა­ვე­ბუ­ლი პი­რის სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლის ჩხრე­კის შე­დე­გად ამო­ღე­ბუ­ლია, სა­ვა­რა­უ­დოდ, პა­რი­ზის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კი­დან მო­პა­რუ­ლი, მე-19 სა­უ­კუ­ნე­ში გა­მო­ცე­მუ­ლი, ფრან­გუ­ლე­ნო­ვა­ნი წიგ­ნი.

„ევ­რო­ჯას­ტის მხარ­და­ჭე­რით შექ­მნი­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­გა­მო­ძი­ე­ბო ჯგუ­ფის ფარ­გლებ­ში, სა­ქარ­თვე­ლოს პრო­კუ­რა­ტუ­რის და 3 ქვეყ­ნის კომ­პე­ტენ­ტუ­რი უწყე­ბე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის ჩარ­თუ­ლო­ბით, ევ­რო­კავ­ში­რის ქვეყ­ნებ­ში არ­სე­ბუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბი­დან ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბის ქურ­დო­ბის ფაქ­ტებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ა­ნი ღო­ნის­ძი­ე­ბა ჩა­ტარ­და.

მა­თი­ვე ცნო­ბით, ერ­თობ­ლი­ვი ღო­ნის­ძი­ე­ბის ფარ­გლებ­ში, შვე­ი­ცა­რი­ის, საფ­რან­გე­თის და ლი­ე­ტუ­ვის რეს­პუბ­ლი­კის სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვი ორ­გა­ნო­ე­ბის, სა­ქარ­თვე­ლოს პრო­კუ­რა­ტუ­რის და ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს თა­ნამ­შრომ­ლებ­მა სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე სა­გა­მო­ძი­ე­ბო მოქ­მე­დე­ბე­ბი ათე­უ­ლო­ბით ლო­კა­ცი­ა­ზე ჩა­ა­ტა­რეს.

ფარ­თო­მას­შტა­ბი­ან ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ში, რო­მე­ლიც სა­ერ­თა­შო­რი­სო პარტნი­ო­რებ­თან ერ­თად რამ­დე­ნი­მე თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მზად­დე­ბო­და, ევ­რო­კავ­ში­რის ქვეყ­ნე­ბის და სა­ქარ­თვე­ლოს სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვი ორ­გა­ნო­ე­ბის 100-ზე მეტი თა­ნამ­შრო­მე­ლი მო­ნა­წი­ლე­ობ­და.

ღო­ნის­ძი­ე­ბის ფარ­გლებ­ში, ათე­უ­ლო­ბით ფი­ზი­კუ­რი პი­რის, მათი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ბი­ნე­ბის და მათ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი წიგ­ნე­ბის სა­რე­ა­ლი­ზა­ციო ად­გი­ლე­ბის ჩხრე­კა გან­ხორ­ცი­ელ­და. ამო­ღე­ბუ­ლია დიდი ოდე­ნო­ბით ფუ­ლა­დი თან­ხა და ასე­უ­ლო­ბით წიგ­ნი, მათ შო­რის, ერთ-ერთი და­კა­ვე­ბუ­ლი პი­რის სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლის ჩხრე­კის შე­დე­გად ამო­ღე­ბუ­ლია, სა­ვა­რა­უ­დოდ, პა­რი­ზის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კი­დან მო­პა­რუ­ლი, მე-19 სა­უ­კუ­ნე­ში გა­მო­ცე­მუ­ლი, ფრან­გუ­ლე­ნო­ვა­ნი წიგ­ნი.

ამ ეტაპ­ზე და­კა­ვე­ბუ­ლია ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი ჯგუ­ფის 4 წევ­რი.

საქ­მე­ზე ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი გა­მო­ძი­ე­ბით დად­გე­ნი­ლია, რომ 2022 წლის და­სა­წყი­სი­დან სა­ქარ­თვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ებ­მა შექ­მნეს ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი და­ნა­შა­უ­ლებ­რი­ვი ჯგუ­ფი და გა­ნიზ­რა­ხეს ევ­რო­პის მას­შტა­ბით, შემ­დგო­მი რე­ა­ლი­ზა­ცი­ის მიზ­ნით ფა­რუ­ლად და­უფ­ლე­ბოდ­ნენ მე-19 სა­უ­კუ­ნის სხვა­დას­ხვა ავ­ტო­რე­ბის ძვი­რა­დღი­რე­ბულ წიგ­ნებს.

ამი­სათ­ვის, ორ­გა­ნი­ზე­ბუ­ლი ჯგუ­ფის წევ­რე­ბი იყე­ნებ­დნენ ყალბ პი­რა­დო­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ მოწ­მო­ბებს, გა­მო­გო­ნილ სა­ხე­ლებ­სა და გვა­რებს და ორი­გი­ნა­ლის ჩა­სა­ნაც­ვლებ­ლად წი­ნას­წარ გამ­ზა­დე­ბულ, წიგ­ნე­ბის ყალბ ნი­მუ­შებს.

გააგრძელეთ კითხვა და იხილეთ ვიდეო