სალომე ზურაბიშვილის ძმა აქტივისტებს დახმარებას სთავაზობს - "როცა გადარიცხვა შესაძლებელი გახდება, შეგვატყობინეთ და საფრანგეთიდან დაგეხმარებით" - კვირის პალიტრა

სალომე ზურაბიშვილის ძმა აქტივისტებს დახმარებას სთავაზობს - "როცა გადარიცხვა შესაძლებელი გახდება, შეგვატყობინეთ და საფრანგეთიდან დაგეხმარებით"

პრე­ზი­დენტ სა­ლო­მე ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლის ძმა, ოთარ ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი მზად არის, აქ­ტი­ვის­ტებს ფი­ნან­სუ­რად და­ეხ­მა­როს. ამის შე­სა­ხებ მან სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ქსელ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბის კო­მენ­ტი­რე­ბი­სას და­წე­რა. გან­ცხა­დე­ბა­ში სა­უ­ბა­რია იმ აქ­ტი­ვის­ტე­ბის დახ­მა­რე­ბა­ზე, ვინც აქ­ცი­ას რე­გი­ო­ნე­ბი­დან შე­უ­ერ­თდე­ბი­ან და თბი­ლის­ში და­სარ­ჩე­ნი ად­გი­ლი არ ექ­ნე­ბათ.

"რო­დე­საც გა­და­რი­ცხვა შე­საძ­ლე­ბე­ლი გახ­დე­ბა, შეგ­ვა­ტყო­ბი­ნეთ და საფ­რან­გე­თი­დან და­გეხ­მა­რე­ბით" - წერს ოთარ ზუ­რა­ბიშ­ვი­ლი.

სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში შექ­მნილ ჯგუფ­ში, "და­ი­ტო­ვე", უკვე უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნია გა­წევ­რი­ა­ნე­ბუ­ლი. ისი­ნი აქ­ტი­ვის­ტებს რო­გორც ბი­ნით უზ­რუნ­ველ­ყო­ფას ასე­ვე ფი­ნან­სურ დახ­მა­რე­ბას სთა­ვა­ზო­ბენ. თან­ხე­ბის შეგ­რო­ვე­ბა­ში აქ­ტი­უ­რად არი­ან ჩარ­თუ­ლი ქარ­თვე­ლი ემიგ­რან­ტე­ბიც. გააგრძელეთ კითხვა