ნეიროქირურგი არჩილ ერისთავი - ზურგის 5 მარტივი ვარჯიში წელის ტკივილის და დაჭიმულობის შესამსუბუქებლად - კვირის პალიტრა

ნეიროქირურგი არჩილ ერისთავი - ზურგის 5 მარტივი ვარჯიში წელის ტკივილის და დაჭიმულობის შესამსუბუქებლად

წე­ლის ტკი­ვი­ლი საკ­მა­ოდ ხში­რია და პა­ცი­ენ­ტე­ბი ამ ჩი­ვი­ლით ხში­რად ნე­ი­რო­ქი­რურ­გებს. ბრი­ტა­ნეთ­ში მოღ­ვა­წე ნე­ი­რო­ქი­რურ­გი არ­ჩილ ერის­თა­ვი გვი­ზი­ა­რებს თა­ვის გა­მოც­დი­ლე­ბას და წე­ლის იმ ვარ­ჯი­შებს, რომ­ლე­ბიც მის პა­ცი­ენ­ტებს ეხ­მა­რე­ბათ ტკი­ვი­ლის და და­ჭი­მუ­ლო­ბის შემ­სუ­ბუ­ქე­ბა­ში.

რა უნდა გა­ა­კე­თოს პა­ცი­ენ­ტმა, თუ მას აწუ­ხებს წე­ლის, ზურ­გის ქვე­და ნა­წი­ლის ტკი­ვი­ლი და და­ჭი­მუ­ლო­ბა?

თუ პა­ცი­ენტს აწუ­ხებს წე­ლის ტკი­ვი­ლი, და­ჭი­მუ­ლო­ბა და/ან რამე მსგა­ვი სიმპტო­მი, რა თქმა უნდა, სა­სურ­ვე­ლია, დრო­უ­ლად მი­მარ­თოს ექიმს და გა­მო­იკ­ვლი­ოს მი­ზე­ზი მი­ზე­ზი. უმე­ტეს შემ­თხვე­ვა­ში დგინ­დე­ბა, პრობ­ლე­მა არ სა­ჭი­რო­ებს ქი­რურ­გი­ულ ჩა­რე­ვას. უმე­ტეს შემ­თხვე­ვა­ში, სწო­რი და სის­ტე­მა­ტი­უ­რი ვარ­ჯი­ში ამ­სუ­ბუ­ქებს პა­ცი­ენ­ტის მდგო­მა­რე­ო­ბას და საგ­რძნობ­ლად ამ­ცი­რებს ან აქ­რობს ტკი­ვილს.

სწო­რად ამი­ტომ, ამ სტა­ტი­ა­ში წარ­მოდ­გე­ნი­ლია ზურ­გის 5 მარ­ტი­ვი ვარ­ჯი­ში, რო­მე­ლიც და­გეხ­მა­რე­ბათ წე­ლის ტკი­ვი­ლის და და­ჭი­მუ­ლო­ბის შემ­სუ­ბუ­ქე­ბა­ში.

ამ ვარ­ჯი­შე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვია სახ­ლის პი­რო­ბებ­ში და არ სა­ჭი­რო­ებს რამე სპე­ცი­ა­ლურ აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბას. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ სა­ვარ­ჯი­შო­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბას ჰქონ­დეს სის­ტე­მა­ტუ­რი ხა­სი­ა­თი. სა­უ­კე­თე­სო შემ­თხვე­ვა­ში, ვარ­ჯი­შე­ბი უნდა შეს­რულ­დეს ყო­ველ­დღი­უ­რად.

234-1716212586.jpg

კონ­სულ­ტა­ცი­ის­თვის დაგ­ვი­კავ­შირ­დით:

Tel: +995 599820404

Email: contact@neurosurgeon.ge

ბრი­ტა­ნეთ­ში მოღ­ვა­წე ქარ­თვე­ლი ნე­ი­რო­ქი­რურ­გი არ­ჩილ ერის­თა­ვი - 22 წლი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა; მისი სპე­ცი­ა­ლი­ზა­ცია მო­ი­ცავს თა­ვის ტვი­ნის, ზურ­გის ტვი­ნის, ხერ­ხემ­ლის და პე­რი­ფე­რი­უ­ლი ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის მკურ­ნა­ლო­ბას, რო­გო­რიც არის ცენ­ტრა­ლუ­რი ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის ონ­კო­ლო­გია, სის­ხლძარ­ღვო­ვა­ნი პა­თო­ლო­გი­ე­ბი, ხერ­ხემ­ლის დე­გე­ნე­რა­ცი­უ­ლი და პე­რი­ფე­რი­უ­ლი ნერ­ვუ­ლი სის­ტე­მის სხვა და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი. ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი აქვს 1500-ზე მეტი ოპე­რა­ცია, მათ შო­რის, თა­ვის ტვი­ნის ოპე­რა­ცია გაღ­ვი­ძე­ბულ პა­ცი­ენტზე ანუ ცნო­ბი­ე­რი კრა­ნი­ო­ტო­მია სა­ქარ­თვე­ლო­ში.

444-1716212612.jpg

NS