ლიბერთის სიახლე ჩვენიანებს: ახალი ანაბარი "შემნახველი მეტი" - კვირის პალიტრა

ლიბერთის სიახლე ჩვენიანებს: ახალი ანაბარი "შემნახველი მეტი"

ლი­ბერ­თი აგ­რძე­ლებს სა­ცა­ლო მი­მარ­თუ­ლე­ბით შე­თა­ვა­ზე­ბებს და ამ­ჯე­რად მომ­ხმა­რებ­ლებს მო­თხოვ­ნამ­დე ტი­პის ანა­ბარ­ზე გა­ნახ­ლე­ბულ პი­რო­ბებს სთა­ვა­ზობს.

შემ­ნახ­ვე­ლი "მეტი“ არის მარ­ტი­ვი და ყვე­ლა­ზე მოქ­ნი­ლი ანა­ბა­რი, რომ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც მომ­ხმა­რე­ბელს შე­უძ­ლია გა­ნა­თავ­სოს თან­ხა მის­თვის სა­სურ­ვე­ლი ნე­ბის­მი­ე­რი ვა­დით და მარ­თოს მოქ­ნი­ლად შემ­დე­გი პი­რო­ბე­ბით:

მა­ღა­ლი საპ­რო­ცენ­ტო სარ­გე­ბე­ლი- წლი­უ­რი 9% / ეფექ­ტუ­რი 9.79% ლარ­ში გან­თავ­სე­ბულ ანა­ბარ­ზე;თან­ხის შე­ტა­ნა ან გა­მო­ტა­ნა ნე­ბის­მი­ერ დროს;სარ­გებ­ლის და­რი­ცხვა ყო­ველ­თვი­უ­რად ხე­ლუხ­ლე­ბელ ნაშთ­ზე.აღ­ნიშ­ნუ­ლი ანა­ბა­რით სარ­გებ­ლო­ბა შე­უძ­ლი­ათ რო­გორც ლი­ბერ­თის არ­სე­ბულ, ასე­ვე ახალ მომ­ხმა­რე­ბელს, მათ შო­რის რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლოს, ისე უცხო ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქე­ებს.

"ლი­ბერ­თის მი­ზა­ნია ადა­მი­ა­ნებს მუდ­მი­ვად შეს­თა­ვა­ზოს მათ ინ­ტე­რე­სებ­ზე და სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზე მორ­გე­ბუ­ლი პრო­დუქ­ტე­ბი და სერ­ვი­სე­ბი.

ბოლო რა­მო­დე­ნი­მე წე­ლია, გან­სა­კუთ­რე­ბით იზ­რდე­ბა და მუდ­მი­ვად ვი­თარ­დე­ბა დე­პო­ზი­ტე­ბის ბა­ზა­რი, შე­სა­ბა­მი­სად უფრო მოქ­ნი­ლი ხდე­ბა ბან­კე­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი. დღე­ი­სათ­ვის, ყვე­ლა­ზე დიდი მო­თხოვ­ნა ისე­თი ტი­პის ანა­ბარ­ზეა, რო­მელ­ზეც მომ­ხმა­რე­ბელს გან­თავ­სე­ბუ­ლი თან­ხის გა­მო­ყე­ნე­ბა, მის­თვის სა­სურ­ველ დროს მარ­ტი­ვად შე­უძ­ლია და ამას­თან, მა­ღალ სარ­გე­ბელ­საც მი­ი­ღებს. ასე­თი ანა­ბა­რია შემ­ნახ­ვე­ლი „მეტი“, რო­მე­ლიც სპე­ცი­ა­ლუ­რად ჩვე­ნი­ა­ნე­ბის­თვის შევ­ქმე­ნით“, - ნა­თია გაფ­რინ­დაშ­ვი­ლი, ლი­ბერ­თის სა­ო­პე­რა­ციო პრო­დუქ­ტე­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ხელ­მძღვა­ნე­ლი.

R