"რუს ჟურნალისტს დავუსვით კითხვა, არის თუ არა რუსეთი ოკუპანტი - არ გეთანხმებითო გვიპასუხა, პოლიციამ დაიცვა ეს ადამიანი" - დაპირისპირება პარლამენტთან - კვირის პალიტრა

"რუს ჟურნალისტს დავუსვით კითხვა, არის თუ არა რუსეთი ოკუპანტი - არ გეთანხმებითო გვიპასუხა, პოლიციამ დაიცვა ეს ადამიანი" - დაპირისპირება პარლამენტთან

პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბას­თან, სა­დაც "უცხო­უ­რი გავ­ლე­ნის გამჭვირ­ვა­ლო­ბის შე­სა­ხებ" კა­ნო­ნის მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე­ე­ბი არი­ან შეკ­რე­ბი­ლე­ბი, აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ებ­სა და პო­ლი­ცი­ას შო­რის სი­ტყვი­ე­რი და­პი­რის­პი­რე­ბა მოხ­და.

კერ­ძოდ, სი­ტყვი­ე­რი და­პი­რის­პი­რე­ბა მას შემ­დეგ მოხ­და, რაც აქ­ცი­ის ერთ-ერ­თმა მო­ნა­წი­ლემ რუს ჟურ­ნა­ლისტს პრო­ფე­სი­უ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა არ მის­ცა.რო­გორც აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლემ აღ­ნიშ­ნა ჟურ­ნა­ლის­ტი პრო­პა­გან­დის­ტუ­ლი ში­ნა­არ­სის ტექ­სტით სა­უბ­რობ­და, რაც მის­თვის მი­უ­ღე­ბე­ლი იყო.

"რო­დე­საც რუს ჟურ­ნა­ლისტს და­ვუს­ვით კი­თხვა - არის თუ არა რუ­სე­თი ოკუ­პან­ტი, არ გე­თან­ხმე­ბი­თო გვი­პა­სუ­ხა. პო­ლი­ცი­ამ და­იც­ვა ეს ადა­მი­ა­ნი. მო­ვი­და აქ­ცი­ა­ზე, სა­დაც ბავ­შვე­ბი იდ­გნენ და რუ­სე­თის­თვის მა­ა­მე­ბე­ლი ტექ­სტით და­ი­წყო ჩარ­თვა და ვინ აპა­ტი­ებ­და ამას? ერთ-ერ­თმა აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლეს ჰკი­თხა, არის თუ არა რუ­სე­თი ოკუ­პან­ტიო, რა­ზეც გვი­პა­სუ­ხა - არ გე­თან­ხმე­ბი­თო. ასეთ ადა­მი­ა­ნებს უშ­ვე­ბენ სა­ქარ­თვე­ლო­ში”, - გა­ნა­ცხა­და აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლემ.

პო­ლი­ცი­ამ ჟურ­ნა­ლის­ტი ად­გი­ლი­დან გა­იყ­ვა­ნა, მა­ნამ­დე კი აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი გა­აფრ­თხი­ლა, რომ შე­უ­რა­ცხმყო­ფე­ლი მი­მარ­თვე­ბის­გან თავი შე­ე­კა­ვე­ბი­ნათ, რა­საც აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის მხრი­დან პრო­ტეს­ტი მოჰ­ყვა.

ამ დრო­ის­თვის, აქ­ცი­ის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი პარ­ლა­მენ­ტის მიმ­დე­ბა­რედ არი­ან შეკ­რე­ბი­ლე­ბი, სა­ი­და­ნაც მსვლე­ლო­ბით “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის” ოფი­სის­კენ გა­და­ი­ნაც­ვლე­ბენ.