ფარმადეპოს ბრენდი 15 წლისაა - კვირის პალიტრა

ფარმადეპოს ბრენდი 15 წლისაა

7 და 8 ივ­ნისს ბრენ­დის 15 წლის იუ­ბი­ლეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით მომ­ხმა­რებ­ლებს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ფას­დაკ­ლე­ბე­ბი და აქ­ცი­ე­ბი დახ­ვდე­ბა ფარ­მა­დე­პოს ფი­ლი­ა­ლებ­ში, მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით.

მხო­ლოდ 2 დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჩვენ­თან მო­სულ მომ­ხმა­რებ­ლებს შე­ეძ­ლე­ბათ 50 %-მდე ფას­დაკ­ლე­ბით ისარ­გებ­ლონ კოს­მე­ტი­კის რჩე­ულ ბრენ­დებ­ზე. გა­ნა­ხევ­რე­ბუ­ლი ფა­სე­ბი შე­ე­ხე­ბა ისეთ მო­თხოვ­ნად ბრენ­დებს, რო­გო­რი­ცაა ცე­რა­ვე, ლა­რო­ში, ური­ა­ჟი, ვიში და ნუქ­სი. 40%-იანი ფას­დაკ­ლე­ბით შეძ­ლებთ ბოდი-შო­პის, ისის-ფარ­მას, ტო­პიკ­რე­მის, ფი­ტო­სა და სხვა ბრენ­დე­ბის შე­ძე­ნას. 50%-მდე ფას­დაკ­ლე­ბა გავ­რცელ­დე­ბა ვი­ტა­მი­ნებ­სა და საკ­ვებ და­ნა­მა­ტებ­ზე. სა­უ­კე­თე­სო შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი ბავ­შვთა კა­ტე­გო­რი­ა­ზე, რო­გო­რი­ცაა მოვ­ლა, კვე­ბა და სა­ფე­ნე­ბი.

ორი­ვე დღეს ფარ­მა­დე­პო­ში მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი შეძ­ლე­ბენ, სრუ­ლი­ად უფა­სოდ ისარ­გებ­ლონ ყვე­ლა­ზე მო­თხოვ­ნა­დი სერ­ვი­სე­ბით, რო­გო­რი­ცაა დერ­მა­ტო­ლო­გი­სა და ოფ­თალ­მო­ლო­გის კონ­სულ­ტა­ცია. 15 ლა­რი­ან შე­ნა­ძენ­ზე მი­ი­ღონ ვი­ზა­ჟის­ტის მომ­სა­ხუ­რე­ბა, ხოლო 50 ლა­რი­ან­ზე - ჩა­ი­ტა­რონ D ვი­ტა­მი­ნის სკრი­ნინ­გი; შაქ­რის დო­ნის გან­სა­ზღვრას მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი კი უფა­სოდ შეძ­ლე­ბენ. ფარ­მა­დე­პოს ჯან­მრთე­ლო­ბი­სა და სი­ლა­მა­ზის მრჩევ­ლე­ბი სხვა­დას­ხვა ფი­ლი­ა­ლებ­ში მო­ემ­სა­ხუ­რე­ბი­ან ჩვენს ლო­ი­ა­ლურ მომ­ხმა­რებ­ლებს და და­ეხ­მა­რე­ბი­ან ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი რუ­ტი­ნის შედ­გე­ნა­ში. სერ­ვი­სე­ბის გან­რი­გი: https://bit.ly/4eaHoYo

ჩვენს დღე­სას­წა­ულ­ზე გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ვუ­მას­პინ­ძლებთ ბავ­შვებ­საც. სპე­ცი­ა­ლუ­რად მათ­თვის ბრენ­დებ­მა ბე­ნემ, სუ­ა­ვი­ნექსმა და ნუტ­რი­ბე­ნემ სა­ხა­ლი­სო აქ­ტი­ვო­ბე­ბი და­გეგ­მეს: სა­ხის მო­ხატ­ვა, ტკბი­ლე­უ­ლი, ანი­მა­ტო­რე­ბი და სა­დღე­სას­წა­უ­ლო გან­წყო­ბა ჩვე­ნი პა­ტა­რა მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის­თვის.

მთე­ლი ამ პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­თა­მაშ­დე­ბა სხვა­დას­ხვა ნაკ­რე­ბი. ყო­ვე­ლი მე-15 მომ­ხმა­რე­ბე­ლი კი და­სა­ჩუქრდე­ბა. დე­ტა­ლე­ბის­თვის თვა­ლი ადევ­ნეთ ფარ­მა­დე­პოს ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ფე­ის­ბუ­ქის გვერდს.

სა­დღე­სას­წა­უ­ლო შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი გავ­რცელ­დე­ბა, რო­გორც სა­აფ­თი­ა­ქო ქსელ­ში, ასე­ვე ფარ­მა­დე­პოს მო­ბი­ლუ­რის აპ­ლი­კა­ცი­ა­სა https://onelink.to/qpufb და ვებგ­ვერ­დზე https://pharmadepot.ge/. რაც ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მთე­ლი ამ პე­რი­ო­დის გან­მავ­ლო­ბა­ში, აქ­ცი­ე­ბის და სა­ჩუქ­რე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად, ჩვე­ნი მომ­ხმა­რებ­ლე­ბი შეძ­ლე­ბენ და­აგ­რო­ვონ ბეჭ­დე­ბი.

R