სკანდალი: შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს საქართველო ფულს უხდიდა?! - კვირის პალიტრა

სკანდალი: შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს საქართველო ფულს უხდიდა?!

შევედური პრესა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის კალ ბილდტისა და საქართველოს ხელისუფლების ურთიერთობით ინტერესდება. სტატიები ამის თაობაზე მას შემდეგ გამოჩნდა, რაც საქართველოს ციხეებში არსებული მდგომარეობა გახდა მსოფლიოსთვის ცნობილი. შვედეთის წამყვანი და მეტად ავტორიტეტული გაზეთი "აფტონბლადეტი" აქვეყნებს სტატიას სათაურით: "კარლ ბილდტმა საქართველო თავისი პიარკომპანიის კლიენტად აქცია."

სტატიაში მინიშნებაა იმაზე, რომ კარლ ბილდტის საქართველოს ხელისუფლებისადმი უპირობოდ გამოცხადებული მხარდაჭერა, შესაძლოა, არცთუ უანგარო იყოს.

როგორც სტატიის მიხედვით ირკვევა, ბატონი ბილდტი 2004-2006 წლებში ცნობილი პიარკომპანიის Kreab-ის მართვის დირექტორი გახლდათ. ამ პიარკომპანიის კლიენტთა სიაში არა მხოლოდ დიდი საწარმოები და ორგანზაიები ირიცხებიან, არამედ მსოფლიოში ცნობილი მილირადერები და სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები. სტატიის ავტორი წერს: "ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც მათ მომსახურებას იყენებდა, საქართველოც იყო. ქვეყანა, რომელიც აშშ-ს დიდი ინტერესის საგანს წარმოადგებს ნავთობის ტრანსპორტირების საშუალების გამო." საინტერესოა, რომ ამ კომპანიასთან საქართვლოს ხელისუფლების ურთიერთობა უკავშირდება სწორედ კარლ ბილდტს, რომელსაც კომპანიიდან წამოსვლის შემედეგაც არ შეუწყვეტია სააკაშვილის მთავრობის ლობირება.

სტატიაში ვკითხულობთ: "კონტრაქტი კომპანიასთან გაფორმდა 2006 წლის შემოდგომაზე, ბილდტის დახმარებით. ამას ამ პიარკომპანიის ბრიუსელის შეფი კარლ ისაკსონი ადასტურებს:

- მართალია რომ საქართველო ბილდტის კლიენტი იყო?

- დიახ, კარლს კარგი კონტაქტები ჰქონდა საქართველოში, როცა ის კომპანიის დირექტორი იყო, მაგრამ როცა მინისტრი გახდა, მან დატოვა კომპანია.

ისაკსონის განცხადებით, მათი პიარკომპანია იყო საქართველოს "დამატებითი ხელი ბრიუსელში":

- ჩვენ ვეხმარებოდით მმართველ პარტიას ევროპელ პოლიტიკოსებთან და ორგანიზაციებთან ახლო ურთიერთობის დამყარებაში. ასევე დავეხმარეთ მათ მედიასთან ურთიერთობაში, რათა ინფორმაცია საქრათველოდან მედიაში გაშუქებულიყო მათთვის მისაღებ ჭრილში და კარგი ფორმით.

გაზეთი წერს, რომ მინისტრობის პერიოდში ბილდტმა ევროკავშირის ყველაზე მაღალი ტრიბუნოდან განაგრძო ახლო ურთიერთობა პრეზიდენტMმიხეილ სააკშვილთან და საქართვლოში ვიზიტით 11-ჯერ ჩავიდა: "ამ წლების განმავლობაში იყო ისეთი მოველენები, რომლებიც აჩენდა კითხვებს საქართველოს ხელისუფლების მიმართ ბილდტის გადაჭარბებული სიმპატიებთან დაკავშირებით.

2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში დიდ პოლიტიკურ მღელვარებასთან იყო დაკავშირებული და შვედეთის ელჩმა ჰანს-გუნარ ადენმა შვედეთის ხელისუფლებას აცნობა, რომ არსებობდა ეჭვები არჩევნების გაყალბების თაობაზე. თუმცა ამავდროულად, ბილდტი წერდა: "არჩევნების შედეგები არანაირად არ დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ" და "ჩვენ გვაქვს ყველა მიზეზი იმისთვის, რომ მივულოცოთ საქართველოს კიდევ ერთი არჩევნების ჩატარება, არჩევნებისა, რომელიც გარკვეული ხარვეზების მიუხედავად აჩვენებს დემოკრატიის და ეკონომიკური რეფორმების მხარდაჭერას."

გამოთქმული ეჭვების გამო, შვედეთის ელჩი ქართული არჩევნებიდან მეორე წელს უკან გამოიწვიეს. სხვა და სხვა წყაროები იუწყებიან, რომ ამის ერთ-ერთი მიზეზი მართლაც ის იყო, რომ ბილდტი მას საქართველოში არსებული რეჟიმის მიმართ ზედმეტად კრიტიკულად განწყობილად მიიჩნევდა. "საინტერესოა, რომ ახალი ელჩი საქართველოში გახდა ბილდტის ყოფილი ასისტენტი." - ვკითხულობთ სტატიაში. გაზეთმა სცადა მოეპოვებინა პასუხი კითხვაზე: არის თუ არა, ბილდტის მიერ სააკაშვილის მხარადჭერა განპირობებული ანგარებით? სტატიის დასასრულ ვკითხულობთ: "კარლ ბილდტმა ელექტრონული ფოსტით ასეთი მოკლე პასუხი გაგვცა: "მე არასოდეს მქონია ბიზნესკავშირები საქართველოსთან. ვიცი რომ არსებობენ ადამიანები, რომელებიც აქტიურად ავრცელებენ ამ ინფორმაციას, მაგრამ ეს ინფორმაცია მცდარია!"

შეგახსენებთ, რომ შვედეთი საგარეო საქმეთა მინისტრი ორიოდე კვირის წინ იმყოფებოდა საქრათველოში, მან პრეზიდენტის მამულში ყურძენიც დაწურა, რის ამსახველ ფოტსაც აქვეყნებს გაზეთი. ასევე მის სახელს დაუკავშირდა ერთი სკანდალიც: საქართველოში ყოფნისას, ის შეხვდა ბიძინა ივანიშვილსაც. გავრცელებული ინფორმაციით, მინისტრმა ბილდტმა ოპოზიცია არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით ქუჩის დემონსტრაციების უშედეგობის თაობაზე გააფრთხილა.

ნათია დოლიძე (სპეციალურად საიტისთვის) Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

sensacia: SvedeTis sagareo saqmeTa ministrs saqarTvelo fuls uxdida?!

Seveduri presa qveynis sagareo saqmeTa ministris kal bildtisa da saqraTvelos xelisuflebis urTierTobiT interesdeba. statiebi amis Taobaze mas Semdeg gamoCnda, rac saqarTvelos cixeebSi arsebuli mdgomareoba gxda msofliosTvis cnobili. SvedeTis wamyavani da metad avtoritetuli gazeTi "aftonbladeT" aqveynebs statias, saTauriT: "karl bildtma saqarTvelo Tavisi piarkompaniis klientad aqcia."

statiaSi miniSnebaa imaze, rom karl bildtis saqarTvelos xelisuflebisadmi upirobod gamocxadebuli mxardaWera, SesaZloa, arcTu uangaro iyos.

rogorc statiis mixedviT irkveva, batoni bildti 2004-2006 wlebSi cnobili piarkompaniis Kreab-is marTvis direqtori gaxldaT. am piarkompaniis klientTa siaSi ara mxolod didi sawarmoebi da organzaiebi iricxebian, aramed msoflioSi cnobili miliraderebi da sxvadasxva qveynis mTavrobebi. statiis avtori wers: "erT-erTi qveyana, romelic maT momsaxurebas iyenebda, saqarTveloc iyo. qveyana, romelic aSS-s didi interesis sagans warmoadgebs navTobis transportirebis saSualebis gamo." sainteresoa, rom am kompaniasTan saqarTvlos xelisuflebis urTierToba ukavSirdeba swored karl bildts, romelsac kompaniidan wamosvlis Semedegac ar Seuwyvetia saakaSvilis mTavrobis lobireba.

statiaSi vkiTxulobT: "kontraqti kompaniasTan gaformda 2006 wlis Semodgomaze, bildtis daxmarebiT. amas am piarkompaniis briuselis Sefi karl isaksoni adasturebs:

- marTalia rom saqarTvelo bildtis klienti iyo?

- diax, karls kargi kontaqtebi hqonda saqarTveloSi, roca is kompaniis direqtori iyo, magram roca ministri gaxda, man datova kompania.

isaksonis gancxadebiT, maTi piarkompania iyo saqarTvelos "damatebiTi xeli briuselSi":

- Cven vexmarebodiT mmarTvel partias evropel politikosebTan da organizaciebTan axlo urTierTobis damyarebaSi. aseve davexmareT maT mediasTan urTierTobaSi, raTa informacia saqraTvelodan mediaSi gaSuqebuliyo maTTvis misaReb WrilSi da kargi formiT.

gazeTi wers, rom ministrobis periodSi bildtma evrokavSiris yvelaze maRali tribunodan ganagrZo axlo urTierToba prezidentMmixeil saakSvilTan da saqarTvloSi vizitiT 11-jer Cavida: "am wlebis ganmavlobaSi iyo iseTi movelenebi, romlebic aCenda kiTxvebs saqarTvelos xelisuflebis mimarT bildtis gadaWarbebuli simpatiebTan dakavSirebiT.

2008 wlis saprezidento arCevnebi saqarTveloSi did politikur mRelvarebasTan iyo dakavSirebuli da SvedeTis elCma hans-gunar adenma SvedeTis xelisuflebas acnoba, rom arsebobda eWvebi arCevnebis gayalbebis Taobaze. Tumca amavdroulad, bildti werda: "arCevnebis Sedegebi aranairad ar dgas kiTxvis niSnis qveS" da "Cven gvaqvs yvela mizezi imisTvis, rom mivulocoT saqarTvelos kidev erTi arCevnebis Catareba, arCevnebisa, romelic garkveuli xarvezebis miuxedavad aCvenebs demokratiis da ekonomikuri reformebis mxardaWeras."

gamoTqmuli eWvebis gamo, SvedeTis elCi qarTuli arCevnebidan meore wels ukan gamoiwvies. sxva da sxva wyaroebi iuwyebian, rom amis erT-erTi mizezi marTlac is iyo, rom bildti mas saqarTveloSi arsebuli reJimis mimarT zedmetad kritikulad ganwyobilad miiCnevda. "sainteresoa, rom axali elCi saqarTveloSi gaxda bildtis yofili asistenti." - vkiTxulobT statiaSi. gazeTma scada moepovebina pasuxi kiTxvaze: aris Tu ara, bildtis mier saakaSvilis mxaradWera ganpirobebuli angarebiT? statiis dasasrul vkiTxulobT: "karl bildtma eleqtronuli fostiT aseTi mokle pasuxi gagvca:

"me arasodes mqonia bizneskavSirebi saqarTvelosTan. vici rom arseboben adamianebi, romelebic aqtiurad avrceleben am informacias, magram es informacia mcdaria!"

SegaxsenebT, rom SvedeTi sagareo saqmeTa ministri oriode kviris win imyofeboda saqraTveloSi, man prezidentis mamulSi yurZenic dawura, ris amsaxvel fotsac aqveynebs gazeTi. aseve mis saxels daukavSirda erTi skandalic: saqarTveloSi yofnisas, is Sexvda biZina ivaniSvilsac. gavrcelebuli informaciiT, ministrma bildtma opozicia arCevnebis SedegebTan dakavSirebiT quCis demonstraciebis uSedegobis Taobaze gaafrTxila.

 

naTia doliZe (specialurad saitisTvis)