რეზო ამაშუკელი: ”ბიძინა ივანიშვილმა ზოგიერთები მორგიდან გამოათრია, ყინულებში იყვნენ ჩაწყობილი და ახლა გამოიჯგიმნენ” - კვირის პალიტრა

რეზო ამაშუკელი: ”ბიძინა ივანიშვილმა ზოგიერთები მორგიდან გამოათრია, ყინულებში იყვნენ ჩაწყობილი და ახლა გამოიჯგიმნენ”

ამონარიდი ჟურნალ ”რეიტინგის” ორშაბათის ნომრიდან:

- ბატონო რეზო, პრეზიდენტი ახალ წელს თავის გუნდთან ერთად ავღანეთში, ქართველ სამშვიდობოებთან ერთად შეხვდა და იქიდან ჩამოსულებმა თავიანთი შთაბეჭდილებები სოციალური ქსელის საშუალებით გაგვიზიარეს. ხომ არ წაგიკითხავთ მათი ”ავღანური ამბების” შესახებ?

- ვინ არის პრეზიდენტის გუნდი, აბა, ჩამომითვალეთ...

- გოგა ხაჩიძე, კობა ხაბაზი, მარიამ საჯაია, ალანა გაგლოევა, დავით საყვარელიძე...

- რატომ არ დარჩნენ იქ ყველანი, ვინც იყვნენ წასული, ამათ რომ ნამუსის ნატამალი ჰქონდეთ, იქ უნდა დარჩენილიყვნენ, მაგრამ რაც არ აქვთ, რას მოსთხოვ?.. აუჩუყდათ გული გოგო-ბიჭებს. მე როგორც მითხრეს, იქიდან ის ვაჟბატონი დუბაიში გაფრინდა თავის ჰარამხანით, თავისი სახელმწიფო ჰიმნის დამწერი ხაჩიძეც ახლდა, შოკოლადით მოდღურულ მინდიას რომ ჰგავს. მუსიკოსი ვარო, ამბობს და დოლს დაათრევს, თავში უნდა ჩაარტყა ის დოლი და ცოტა ხნით ყველა დაისვენებს. ის პატარა, ლაწირაკი გოგო არ ვიცი, ვინ არის და ალანა გაგლოევაზე კი მსმენია, ყველასთვის ცნობილია, ვინც არის და რამდენი ხანია მიშას გვერდითაა. ქართველი ბიჭების მხარდასაჭერად წავედითო, ყიოდა სააკაშვილი, არადა, კუბო გამოაგზავნა საქართველოში და თავად დუბაიში გაფრინდა, მუცელი რომ ამოეყორა და სადღაც თავისი გარყვნილი ღიპი ეთახთახებინა. თუ ჩვენ ეს ყველაფერი ბოლომდე მოვითმინეთ, მართლა უთავმოყვარეო ერი ვიქნებით. საბედნიეროდ, არ მიდის საქმე იქითკენ.

ინტერვიუ სრულად იხილეთ ჟურნალ ”რეიტინგის” ორშაბათის ნომერში. Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

rezo amaSukeli

biZina ivaniSvilma zogierTebi morgidan gamoaTria, yinulebSi iyvnen Cawyobili da axla gamoijgimnen

- batono rezo, prezidenti axal wels Tavis gundTan erTad avRaneTSi, qarTvel samSvidoboebTan erTad Sexvda da iqidan Camosulebma TavianTi STabeWdilebebi socialuri qselis saSualebiT gagviziares. xom ar wagikiTxavT maTi avRanuri ambebis Sesaxeb?

- vin aris prezidentis gundi, aba, CamomiTvaleT...

- goga xaCiZe, koba xabazi, mariam sajaia, alana gagloeva, daviT sayvareliZe...

- ratom ar darCnen iq yvelani, vinc iyvnen wasuli, amaT rom namusis natamali hqondeT, iq unda darCeniliyvnen, magram rac ar რეზო ამაშუკელი

ბიძინა ივანიშვილმა ზოგიერთები მორგიდან გამოათრია, ყინულებში იყვნენ ჩაწყობილი და ახლა გამოიჯგიმნენ

- ბატონო რეზო, პრეზიდენტი ახალ წელს თავის გუნდთან ერთად ავღანეთში, ქართველ სამშვიდობოებთან ერთად შეხვდა და იქიდან ჩამოსულებმა თავიანთი შთაბეჭდილებები სოციალური ქსელის საშუალებით გაგვიზიარეს. ხომ არ წაგიკითხავთ მათი ავღანური ამბების შესახებ?

- ვინ არის პრეზიდენტის გუნდი, აბა, ჩამომითვალეთ...

- გოგა ხაჩიძე, კობა ხაბაზი, მარიამ საჯაია, ალანა გაგლოევა, დავით საყვარელიძე...

- რატომ არ დარჩნენ იქ ყველანი, ვინც იყვნენ წასული, ამათ რომ ნამუსის ნატამალი ჰქონდეთ, იქ უნდა დარჩენილიყვნენ, მაგრამ რაც არ აქვთ, რას მოსთხოვ?.. აუჩუყდათ გული გოგო-ბიჭებს. მე როგორც მითხრეს, იქიდან ის ვაჟბატონი დუბაიში გაფრინდა თავის ჰარამხანით, თავისი სახელმწიფო ჰიმნის დამწერი ხაჩიძეც ახლდა, შოკოლადით მოდღურულ მინდიას რომ ჰგავს. მუსიკოსი ვარო, ამბობს და დოლს დაათრევს, თავში უნდა ჩაარტყა ის დოლი და ცოტა ხნით ყველა დაისვენებს. ის პატარა, ლაწირაკი გოგო არ ვიცი, ვინ არის და ალანა გაგლოევაზე კი მსმენია, ყველასთვის ცნობილია, ვინც არის და რამდენი ხანია მიშას გვერდითაა. ქართველი ბიჭების მხარდასაჭერად წავედითო, ყიოდა სააკაშვილი, არადა, კუბო გამოაგზავნა საქართველოში და თავად დუბაიში გაფრინდა, მუცელი რომ ამოეყორა და სადღაც თავისი გარყვნილი ღიპი ეთახთახებინა. თუ ჩვენ ეს ყველაფერი ბოლომდე მოვითმინეთ, მართლა უთავმოყვარეო ერი ვიქნებით. საბედნიეროდ, არ მიდის საქმე იქითკენ.

aqvT, ras mosTxov?.. auCuydaT guli gogo-biWebs. me rogorc miTxres, iqidan is vaJbatoni dubaiSi gafrinda Tavis haramxaniT, Tavisi saxelmwifo himnis damweri xaCiZec axlda, SokoladiT modRurul mindias rom hgavs. musikosi varo, ambobs da dols daaTrevs, TavSi unda Caartya is doli da cota xniT yvela daisvenebs. is patara, lawiraki gogo ar vici, vin aris da alana gagloevaze ki msmenia, yvelasTvis cnobilia, vinc aris da ramdeni xania miSas gverdiTaa. qarTveli biWebis mxardasaWerad wavediTo, yioda saakaSvili, arada, kubo gamoagzavna saqarTveloSi da Tavad dubaiSi gafrinda, muceli rom amoeyora da sadRac Tavisi garyvnili Ripi eTaxTaxebina. Tu Cven es yvelaferi bolomde moviTmineT, marTla uTavmoyvareo eri viqnebiT. sabednierod, ar midis saqme iqiTken.