ვის ეკუთვნის სასკოლო სახელმძღვანელოები? - კვირის პალიტრა

ვის ეკუთვნის სასკოლო სახელმძღვანელოები?

ამჟამად განათლების სამინისტრო ამზადებს ახალ გეგმას, რომ გადახედოს დღემდე განხორციელებულ საქმიანობებს... ხშირად ამ დოკუმენტებს თავსა და ბოლოს ვერ გაუგებ. წასაკითხად რომ გადაშლი, გეგონება არა რაიმე სერიოზულ ნაფიქრს, არამედ უბრალოდ ლამაზი განზოგადებების კოლექციას უყურებ. მოკლედ, ვერ მიხვდები, სად უნდათ, რომ გაიაროს ხიდმა სურვილებსა და რეალობას შორის და თან რომელი სურვილია მთავარი და რომელი არც ისე მთავარი. კარგი იქნებოდა, კონკრეტულად აღწერილიყო ის დონე, რომელსაც განათლებამ უნდა მიაღწიოს 6-7 წელიწადში: რამდენი სკოლა, სტუდენტი, მასწავლებელი, რა საგნები და მისთანა. მოკლედ, კონკრეტიკა. თუმცა, ისიც მართალია, რომ რაც უფრო მეტი კონკრეტიკა იქნება, მით უფრო მეტი წინააღმდეგობრიობა წარმოიშობა. ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანი და პოლიტიკურად უაღრესად დამუხტული საკითხია. კარგი გეგმა უნდა მოიცავდეს სკოლამდელი ასაკის ბავშვების განათლებას, უნივერსიტეტებს, სტუდენტების მოლოდინებს, მასწავლებლების ტრენინგებსა და ხელფასებს, ინვესტიციებს, სასწავლო პროგრამას, ენებს - ყველაფერს. გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოსთვის განათლებაზე უფრო მნიშვნელოვანი საკითხი არ არსებობს.

 

sxvaTa Soris, arsebobs ganaTlebasTan dakavSirebuli erTi sakiTxi, romlis gadawyveta umal gaaumjobesebs viTarebas, Seamcirebs korufcias da fulis xarjs. kerZod, e.w. gardamavali qveynebis umravlesobaSi did problemas warmoadgens skolis saxelmZRvaneloebi. arc saqarTveloa am mxriv gamonaklisi. saqarTveloSi saxelmZRvaneloebTan dakavSirebiT bevri seriozuli xarvezi arsebobs: 1)arasaxarbielo xarisxi, teqnikuri Secdomebis simravle, 2)siZvire, 3)araorganizebuli miwodeba, 4)korufciis didi riski, radgan ministry yvelafers akontrolebs, Tanac yoveli saxelmZRvanelo misi gamomcemlis mier monopoliurad ibeWdeba, 5)gaumjobesebebis dabali tempi.

yvela es problema ukavSirdeba saxelmZRvaneloebis Seqmnis process. yvelaferi iwyeba kontraqtiT, romelsac ganaTlebis saministro debs konkretul avtorTan an/da gamomcemelTan. Semdeg es avtori Tu gamomcemeli qmnis wigns da Tan inarCunebs saavtoro uflebebs. es imas niSnavs, rom wigni ucvleli rCeba meore gamocemamde, romelic Cveulebriv mxolod mravali wlis Semdeg gamodis (Tu gamova saerTod). vinaidan wignis beWdvis saqme gamomcemlis xelSia, es ukanaskneli am privilegias xelidan ar gauSvebs, radgan misi saSualebiT is maqsimaluri Semosavlis miRebas cdilobs yovelTvis anu maRal fass adebs wigns da cdilobs, SeinarCuonos is. amis gamoa, rom faqtiurad arc erTi saxelmZRvanelo ar moipoveba eleqtronul formatSi. ai, ase viRebT Zvir saxelmZRvaneloebs da korufciis did risks.

ukeTesi iqneboda, saministros eTqva, rom saxelmZRvaneloebi aravis ekuTvnis, yvelasia. vgulisxmob imas, rom xalxs raimes Seqmnisas SeuZlia gamoiyenos axali tipis samarTlebrivi forma, romelsac Creative Commons ewodeba (SemoklebiT - CC). sxva sityvebiT, vinc wers an dizains qmnis an fotografias iRebs an xatavs, SeuZlia wamoiwyos specifikuri formaluri samarTlebrivi procesi, romelic mas saSualebas miscems ganacxados, rom yvelas SeuZlia misi produqtis ufasod gamoyeneba, cvlileba Tu gaumjobeseba. erTaderTi pirobaa is, rom produqtis gamomyenebelma unda aRiaros produqtis Semqmnelis saavtoro uflebebi da Sesabamisad ar miiTvisos es uflebebi momavalSi an ar gaakeTos fuli am produqtis gamoyenebiT. Cvens SemTxvevaSi saministros SeuZlia Tqvas, rom yvela axali saxelmZRvanelo licenzirebulia rogorc Creative Commons anu maTi elversiebi ufasod da yvelasaTvis xelmisawvdomad aqcios, e.i. onlainSi ganaTavsos, rac Tavis mxriv moicavs rogorc ufasod CamotvirTvas, ise onlain wakiTxvasa Tu printerze amobeWdvas. yvelasTvis, maT Soris stambebisTvis wignebi ufaso raxan iqneba, erTaderTi xarjebi am wignebis dabeWdvaSi Tu gaiweva. Sedegad stambebs Soris konkurencia wava, rac wignebis Rirebulebas arsebiTad Seamcirebs.

es Tavis mxriv wignebis xarisxis gaumjobesebis temps gazrdis. yvela axali wigni internetiT xelmisawvdomi gaxdeba erTi da igive formatSi, rac skolis moswavleebs da sxvebs maTi onlain-wakiTxvis saSualebas miscems. garda amisa, SesaZlebeli gaxdeba, rom es wignebi ganTavsdes cifrul wamkiTxvelebze (digital readers). ufro metic, problema ar iqneba, Tu internetSi daideba ama Tu im wignis ramdenime versia da moxdeba maTi ganxilva da gadarCeva Tu Sesworeba. es studentebs fantanstikur SesaZleblobebs moutans. maT SeeZlebaT realur droSi uyuron im wignebis sajaro ganxilvebs, romlebiTac isini im momentSi swavloben ama Tu im sagans. mokled, saxelmZRvaneloebi Zalian mniSvnelovania. Tu ginda, rom gaigo, Tu ras fiqrobs eri sakuTar Tavze, waikiTxe mis mier gamoSvebuli istoriis wignebi.

am gziT Zalian gaumjobesdeba agreTve saxelmwifos erT-erTi mniSvnelovani pasuxismgeblobis xarisxi; xeli Seewyoba agreTve xarjebis Semcirebasa da gamWvirvalobis gazrdas. albaT yovelTvis iarsebebs raime sakiTxi, romlis Secvlac Zalian iolad SeiZleba moxdes. Tumca, Zalian iSviaTia iseTi sakiTxi, romlis Secvlac iolia da romelic Zalian rTuli problemis gadaWraSi uzarmazar winsvlas moitans.