"რადიო თავისუფლება" აქვეყნებს ინფორმაციას, თუ რა დანაშაულისთვის იხდიდა სასჯელს სალომე ზურაბიშვილის მიერ შეწყალებული 91 მსჯავრდებული - კვირის პალიტრა

"რადიო თავისუფლება" აქვეყნებს ინფორმაციას, თუ რა დანაშაულისთვის იხდიდა სასჯელს სალომე ზურაბიშვილის მიერ შეწყალებული 91 მსჯავრდებული

„რადიო თავისუფლება“ აქვეყნებს ინფორმაციას, თუ რა დანაშაულისთვის იხდიდნენ სასჯელს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის მიერ შეწყალებული მსჯავრდებულები. „რადიო თავისუფლების“ ინფორმაციით, პრეზიდენტის ადმინისტრაციას რამდენჯერმე სთხოვეს შეწყალებულთა სია, თუმცა მათი სახელები ვერ მიიღეს, თუმცა ადმინისტრაციიდან უპასუხეს წერილზე, რომლითაც ითხოვდნენ საჯარო ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ სისხლის სამართლის კოდექსის რომელი მუხლებით გასამართლებული პატიმრები შეიწყალა პრეზიდენტმა.

„რადიო თავისუფლებამ“ ეს მუხლები სისხლის სამართლის კოდექსში გადაამოწმა.

„საქართველოს პრეზიდენტმა 2018 წლის 17 დეკებრიდან დღემდე სულ 91 მსჯავრდებული შეიწყალა. მათ შორის, 2019 წლის 27 აგვისტოს - 34 ბრალდებული. შეწყალებულ პირთაგან: 17 ქალია. 74 - მამაკაცი.

2018 წლის 17 დეკემბერი - 2019 წლის 27 აგვისტო:

117-ე მუხლი - შეწყალებულია 2 ადამიანი. დანაშაული: ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება.

140-ე მუხლი - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: სექსუალური ხასიათის შეღწევა თექვსმეტი წლის ასაკს მიუღწევლის სხეულში.

160-ე მუხლი - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: ბინის ან სხვა მფლობელობის ხელშეუხებლობის დარღვევა

177-ე მუხლი - შეწყალებულია 24 ადამიანი. დანაშაული: ქურდობა

177-ე მუხლი, 19-177-ე მუხლი - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული - ქურდობა. ქურდობის მცდელობა

177-ე მუხლი, 258-ე მუხლი - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: ქურდობა, მიცვალებულისადმი უპატივცემულობა.

177-ე მუხლი, 284-ე მუხლი - შეწყალებულია 2 ადამიანი. დანაშაული: ქურდობა, კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევა

19-177-ე მუხლი - შეწყალებულია 3 ადამიანი. დანაშაული: ქურდობის მცდელობა.

180-ე მუხლი - შეწყალებულია 4 ადამიანი. დანაშაული: თაღლითობა.

180-ე მუხლი, 19-180-ე მუხლი, 362-ე მუხლი, 372-ე მუხლი - თაღლითობა, თაღლითობის მცდელობა, ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება, ზემოქმედების განხორციელება გამოსაკითხ პირზე, მოწმეზე, დაზარალებულზე, ექსპერტზე ან თარჯიმანზე.

19-180-ე მუხლი - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: თაღლითობის მცდელობა.

25-180-ე მუხლი - შეწყალებულია 3 ადამიანი. დანაშაული: თაღლითობაში თანამონაწილეობა.

182-ე მუხლი - შეწყალებულია 4 ადამიანი. დანაშაული: მითვისება ან გაფლანგვა.

187-ე მუხლი - შეწყალებულია 2 ადამიანი. დანაშაული: ნივთის დაზიანება ან განადგურება.

218-ე მუხლი - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშული: გადასახადისათვის თავის არიდება.

221-ე მუხლი, 362-ე მუხლი, შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: კომერციული მოსყიდვა, ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება.

260-ე მუხლი - შეწყალებულია 1 ადამიანი, დანაშაული: ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება.

276-ე მუხლი - შეწყალებულია 1 ადამიანი, დანაშაული: ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა.

მე-300 მუხლი - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული:უკანონო თევზჭერა.

342-ე მუხლი - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: სამსახურებრივი გულგრილობა.

362-ე მუხლი - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: თვითნებობა.

2019 წლის 27 აგვისტოს შეწყალებული ადამიანები:

108-მუხლი - შეწყალებულია 2 ადამიანი. დანაშაული: განზრახ მკვლელობა.

109-ე მუხლის მე-2 ნაწილი, 19-109-ე მუხლის მე-2 ნაწილი, 236-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილები - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებაში, განზრახ მკვლელობის მცდელობა დამამძიმებელ გარემოებებში, ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღისა (თოფისა)), საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება.

177-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილები, 19-177-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები - შეწყალებულია 1 ადამიანი - დანაშაული: ქურდობა. 1. ქურდობა, ესე იგი სხვისი მოძრავი ნივთის ფარული დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, 2. იგივე ქმედება: ა) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია; ბ) ჩადენილი სადგომში ან სხვა საცავში უკანონო შეღწევით. ქურდობის მცდელობა.

177-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები - შეწყალებულია 4 ადამიანი. დანაშაული: ქურდობა. ა) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია; ბ) ჩადენილი სადგომში ან სხვა საცავში უკანონო შეღწევით, ისჯება შინაპატიმრობით ვადით ერთიდან ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) არაერთგზის; გ) ბინაში უკანონო შეღწევით; დ) ატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ.

177-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილები, შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშული: ქურდობა. ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) არაერთგზის; გ) ბინაში უკანონო შეღწევით; დ) სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 4. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; ბ) დიდი ოდენობით; გ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი ნივთის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის; დ) მაგისტრალურ მილსადენში არსებული ნავთობის ან გაზის მიმართ.

178-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილები, შეწყალებულია 2 ადამიანი. დანაშაული: ძარცვა. 1. ძარცვა, ესე იგი სხვისი მოძრავი ნივთის აშკარა დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამიდან ხუთ წლამდე. 2. იგივე ქმედება: ა) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია;ბ) ჩადენილი სადგომში ან სხვა საცავში უკანონო შეღწევით.

178-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები. შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული - ძარცვა. ა) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია; ბ) ჩადენილი სადგომში ან სხვა საცავში უკანონო შეღწევით, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე. 3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) არაერთგზის; გ) ბინაში უკანონო შეღწევით; დ) ძალადობით, რომელიც საშიში არ არის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის, ანდა ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით; ე) სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ.

178-ე მუხლის მე-3 ნაწილი, შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: ძარცვა. ჩადენილი: ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) არაერთგზის; გ) ბინაში უკანონო შეღწევით; დ) ძალადობით, რომელიც საშიში არ არის სიცოცხლისათვის ან ჯანმრთელობისათვის, ანდა ასეთი ძალადობის გამოყენების მუქარით; ე) სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ.

179-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები, შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: ყაჩაღობა. ჩადენილი: ა) სადგომში ან სხვა საცავში უკანონო შეღწევით; ბ) ჯგუფურად; გ) სატრანსპორტო საშუალების წინააღმდეგ, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ექვსიდან ცხრა წლამდე. 3. იგივე ქმედება, ჩადენილი: ა) არაერთგზის; ბ) ბინაში უკანონო შეღწევით; გ) დიდი ოდენობით ნივთის დაუფლების მიზნით.

180-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები, 362-ე მუხლის პირველი ნაწილი, შეწყალებულია 1 ადამიანი, დანაშაული: თაღლითობა. ა) ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 3. იგივე ქმედება, ჩადენილი:ა) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით;ბ) დიდი ოდენობით;გ) არაერთგზის. ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება. ყალბი პირადობის მოწმობის ან სხვა ოფიციალური დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, შეძენა, შენახვა გასაღების ან გამოყენების მიზნით, გასაღება ან გამოყენება.

182-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები, შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: მითვისება ან გაფლანგვა. ა) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; ბ) არაერთგზის; გ) რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია; დ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: ა) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; ბ) დიდი ოდენობით; გ) იმის მიერ, ვინც ორჯერ ან მეტჯერ იყო ნასამართლევი სხვისი ნივთის მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრებისათვის ან გამოძალვისათვის.

182-ე მუხლის მე-3 ნაწილი, 341-ემუხლი, შეწყალებულია 1 ადამიანი, დანაშაული: მითვისება ან გაფლანგვა. სამსახურებრივი სიყალბე.

მე-200 მუხლის მე-3 ნაწილი, შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: მარკირებას დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის აქციზური მარკის გარეშე გამოშვება, შენახვა, რეალიზაცია ან გადაზიდვა. ჩადენილი: ა) არაერთგზის; ბ) დიდი ოდენობით;გ) პირთა ჯგუფის მიერ.

210-ე მუხლის პირველი ნაწილი, შეწყალებულია 1 ადამიანი, დანაშაული: ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშსწორებო ბარათის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება. 1. ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშსწორებო ბარათის, სხვა საგადასახადო დოკუმენტის ან ქონებრივი უფლებამოსილების დამადასტურებელი ისეთი დოკუმენტის დამზადება ან შეძენა გასაღების ან გამოყენების მიზნით, გასაღება ან გამოყენება, რომელიც არ არის ფასიანი ქაღალდი.

238 (პრიმა) მუხლის მე-2 ნაწილი, შეწყალებულია 1 ადამიანი, დანაშაული: ცივი იარაღის ტარება. განზრახი მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის ანდა ცივი იარაღის ტარებისთვის ნასამართლევი პირის მიერ ცივი იარაღის ტარება.

260-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილები, შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება. 1. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა ან გადაგზავნა. 3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: ა) დიდი ოდენობით; ბ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; გ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; დ) არაერთგზის; ე) იმის მიერ, ვისაც წინათ ჩადენილი აქვს ამ თავით გათვალისწინებული რომელიმე დანაშაული.

260-ე მუხლის პირველი ნაწილი, 18-260-ე მუხლის მე-4 ნაწილი - შეწყალებულია 1 ადამიანი, დანაშაული: ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება. 1. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა ან გადაგზავნა. ამ დანაშაულის მომზადება.

260-ე მუხლის პირველი ნაწილი, 18-260-ე მუხლის მე-4 ნაწილი, 19-260-ე მუხლის მე-4 ნაწილი - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება. 1. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა ან გადაგზავნა. ამ დანაშაულის მომზადება. ამ დანაშაულის მცდელობა.

260-ე მუხლის მე-3 ნაწილი, 262-ე მუხლის მე-2 ნაწილი - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: ა) დიდი ოდენობით; ბ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ; გ) სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით; დ) არაერთგზის. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების საქართველოში უკანონოდ შემოტანა, საქართველოდან უკანონოდ გატანა ან ტრანზიტით საერთაშორისო გადაზიდვა. 2. ამ მუხლის პირველი ან 11 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: ა) დიდი ოდენობით; ბ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ.

260-ე მუხლის მე-6 ნაწილი - შეწყალებულია 2 ადამიანი, დანაშაული: ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება. 6. ამ მუხლის (გარდა ამ მუხლის შენიშვნის პირველი და მე-2 ნაწილებისა) მოქმედება არ ვრცელდება „ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის №2 დანართის ცხრილით გათვალისწინებული ჩამონათვალის „ნარკოტიკული საშუალებები“ 73-ე და 92-ე გრაფებით განსაზღვრულ ნარკოტიკულ საშუალებებზე − მცენარე კანაფსა და მარიხუანაზე.

260-ე მუხლის მე-6 ნაწილი, 273 პრიმა - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის, პრეკურსორის ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების უკანონო დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება. მცენარე კანაფის ან მარიხუანის უკანონო შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან/და გასაღება.

276-ე მუხლის პირველი, მე-3 და მე-7 ნაწილები - შეწყალებულია 1 ადამიანი. დანაშაული: ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა. 1. ავტომობილის, ტრამვაის, ტროლეიბუსის, ტრაქტორის ან სხვა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული ან ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ მართვა – ისჯება ჯარიმით ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 3. იგივე ქმედება, ჩადენილი ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული/ფსიქოტროპული/ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ. 7. იგივე ქმედება, ჩადენილი ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული/ფსიქოტროპული/ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ.

276-ე მუხლის მე-2 ნაწილი, შეწყალებულია 1 ადამიანი, დანაშაული: ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა. 2. ავტომობილის, ტრამვაის, ტროლეიბუსის, ტრაქტორის ან სხვა მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა იმის მიერ, ვინც ამ სატრანსპორტო საშუალებას მართავს, რამაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია.

276-ე მუხლის მე-5 ნაწილი, შეწყალებულია 1 ადამიანი, დანაშაული: ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა. 5. იგივე ქმედება, ჩადენილი ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული/ფსიქოტროპული/ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ.

338-ე მუხლის მე-2 ნაწილი - შეწყალებულია 1 ადამიანი, დანაშაული: ქრთამის აღება. ა) სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირის მიერ; ბ) დიდი ოდენობით; გ) წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან თერთმეტ წლამდე. 3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი: ა) მექრთამეობისათვის მსჯავრდებულის მიერ; ბ) არაერთგზის; გ) გამოძალვით; დ) ორგანიზებული ჯგუფის მიერ; ე) განსაკუთრებით დიდი ოდენობით.

339-ე მუხლის მე-2 ნაწილი - შეწყალებულია 2 ადამიანი. დანაშაული: ქრთამის მიცემა.

381-ე მუხლის პირველი ნაწილი - შეწყალებულია 1 ადამიანი, დანაშაული: განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა ანდა მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა. 1. ძალაში შესული განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა ანდა მისი შესრულებისათვის ხელის შეშლა", - აღნიშნულია "რადიო თავისუფლების" ინფორმაციაში.

"ინტერპრესნიუსი"