"ხალხი უშუქოდ ზის, ხელისუფლება კი მშვენიერ დროს ატარებს, რასაც ხშირად სისხლისღვრა მოჰყვება" - მძიმე სოციალური და პოლიტიკური კრიზისი აფხაზეთში - კვირის პალიტრა

"ხალხი უშუქოდ ზის, ხელისუფლება კი მშვენიერ დროს ატარებს, რასაც ხშირად სისხლისღვრა მოჰყვება" - მძიმე სოციალური და პოლიტიკური კრიზისი აფხაზეთში

გა­სუ­ლი წლის მი­წუ­რულს, ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი აფხა­ზე­თის რე­გი­ონ­ში და­წყე­ბუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი კრი­ზი­სი გრძელ­დე­ბა. გუ­შინ, ე.წ. ოპო­ზი­ცი­ის მი­ტინ­გის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბი და­ა­კა­ვეს, რა­საც რე­გი­ონ­ში ვი­თა­რე­ბის კი­დევ უფრო და­ძაბ­ვა მოჰ­ყვა.

ekhokavkaza.com-ის ცნო­ბით, და­კა­ვე­ბუ­ლებს ბრა­ლად ედე­ბათ, საპ­რო­ტეს­ტო აქ­ცი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან შე­ტა­კე­ბე­ბი. გა­მო­ცე­მის ცნო­ბით, ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბის უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა ყო­ველ­დღი­უ­რად იზ­რდე­ბა, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, რო­დე­საც მათ ზამ­თრის ცივ ამინ­დებ­ში სით­ბო­სა და წყლის გა­რე­შე უწევთ ყოფ­ნა.

ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის ცნო­ბით, ას­ლან ბჟა­ნი­ა­სა და ალექ­სან­დრე ან­ქვა­ბის გუნ­დი, რომ­ლე­ბიც თა­ვა­დაც გა­დატ­რი­ა­ლე­ბის შე­დე­გად მო­ვიდ­ნენ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში, ახლა ოპო­ზი­ცი­ის აქ­ტი­ვის­ტებს ჩიჩე ინაპ­შ­ბას, რა­მაზ ჯო­პუ­ას, ბეს­ლან მი­შე­ლი­ას, ბეს­ლან ცვიჟ­ბას და ას­ლან ტა­ნი­ას დე­კემ­ბრის ბო­ლოს ე.წ. მთავ­რო­ბის სახ­ლთან მო­წყო­ბი­ლი ამ­ბო­ხის გამო ასა­მარ­თლე­ბენ. ად­გი­ლობ­რი­ვე­ბის თქმით, არ­ცერ­თი მათ­გა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მიმ­ღე­ბი პირი არ არის.

"აქ­ტი­უ­რო­ბი­თა და აგ­რე­სი­უ­ლო­ბით ნამ­დვი­ლად გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან, თუმ­ცა, მათ უკან სხვე­ბი დგა­ნან. ოღონდ ბჟა­ნი­ამ იმ გა­მოკ­ვე­თი­ლი ლი­დე­რე­ბის და­კა­ვე­ბა ვერ გა­ბე­და და ჯერ პა­ი­კე­ბით და­ი­წყო" - წე­რენ ისი­ნი.

რე­გი­ო­ნის მო­სახ­ლე­ო­ბის მძაფრ უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბას იწ­ვევს უმ­ძი­მე­სი სო­ცი­ა­ლუ­რი კრი­ზი­სი. 2 იან­ვრის ღა­მეს, ასე­ვე, ენერ­გე­ტი­კუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის გამო, ცე­ცხლი გაჩ­ნდა ერთ-ერთი სო­ხუ­მე­ლის სახ­ლში, სა­დაც ე.წ. სა­ხან­ძრო სამ­სა­ხურ­მა ად­გილ­ზე მის­ვლა და­აგ­ვი­ა­ნა და სახ­ლის მე­პატ­რო­ნე და­ი­ღუ­პა.

"ჩვენ­მა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ ძვე­ლი პრობ­ლე­მე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა ახალ წელს გა­და­წყვი­ტა, ვი­თომ რე­მონ­ტი წა­მო­ი­წყო და ხალ­ხი დე­ნის გა­რე­შე და­ტო­ვა" - წერს გა­მო­ცე­მა.

თუმ­ცა, რე­გი­ო­ნის მო­სახ­ლე­ო­ბის თქმით, ჩი­ნოვ­ნი­კე­ბი არც ამ მხრივ იზი­ა­რე­ბენ უბ­რა­ლო ადა­მი­ა­ნე­ბის ბედს.

"მა­შინ, რო­დე­საც, ხალ­ხი უშუ­ქოდ ზის, ისი­ნი მი­ზე­ზად მა­ი­ნინგ-ბიზ­ნე­სებ­სა და მწყობ­რი­დან გა­მო­სულ ელექტრო­გაყ­ვა­ნი­ლო­ბას იმი­ზე­ზე­ბენ და დროს მშვე­ნივ­რად ატა­რე­ბენ, რა­საც რო­გორც წესი, ხში­რად მოჰ­ყვე­ბა შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი და­პი­რის­პი­რე­ბა, სრო­ლა და სის­ხლისღვრა. ოღონდ, ამა­ზე მხო­ლოდ სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში იწე­რე­ბა, ად­გი­ლობ­რი­ვი მე­დია, უმე­ტე­სად დუმს" - წერს ერთ-ერთი ინ­ტერ­ნეტ­მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ირაკ­ლი სუ­ხუმსკი. გააგრძელეთ კითხვა