"პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც თა­მა­შის წე­სებს ცვლის" - როგორი იქნებოდა საქართველო, ანაკლიის პორტი რომ აშენებულიყო? (სპეცპროექტი) - კვირის პალიტრა

"პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც თა­მა­შის წე­სებს ცვლის" - როგორი იქნებოდა საქართველო, ანაკლიის პორტი რომ აშენებულიყო? (სპეცპროექტი)

"პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც თა­მა­შის წე­სებს ცვლის" - ეს სი­ტყვე­ბი "ანაკ­ლი­ის პორ­ტის" შე­სა­ხე­ბაა. დღეს აღარ ვი­ცით, რო­გორ, და რო­მე­ლი თა­მა­შის წე­სე­ბი შე­იც­ვლე­ბო­და ანაკ­ლი­ის ღრმა­წყლო­ვა­ნი პორ­ტის აშე­ნე­ბით.

პრო­ექ­ტი, რო­მე­ლიც, გეგ­მის თა­ნახ­მად, 50 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში 60 მი­ლი­არ­დი დო­ლა­რის ეკო­ნო­მი­კურ ღი­რე­ბუ­ლე­ბას შექ­მნი­და, გა­ნუ­სა­ზღვრე­ლი დრო­ი­თაა გა­ჩე­რე­ბუ­ლი.

ამი­ტომ, ჯერ­ჯე­რო­ბით ისღა დაგ­ვრჩე­ნია, მხო­ლოდ წარ­მო­ვიდ­გი­ნოთ, რა ცვლი­ლე­ბებს მო­ი­ტან­და სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის ქა­ლაქ ანაკ­ლი­ა­ში პორ­ტის მას­შტა­ბუ­რი მშე­ნებ­ლო­ბა, დიდი რა­ო­დე­ნო­ბის ტვირ­თის მუდ­მი­ვი შე­მო­დი­ნე­ბა, გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი უზარ­მა­ზა­რი ინ­ვეს­ტი­ცია და ქა­ლა­ქის, მისი გავ­ლით კი - ქვეყ­ნის გაძ­ლი­ე­რე­ბუ­ლი კავ­ში­რი და­სავ­ლეთ­თან.

AMBEBI.GE-მ მო­ამ­ზა­და სპე­ცპ­რო­ექ­ტი, რო­მელ­შიც გრა­ფი­კუ­ლად ჩანს, რა შე­იც­ვლე­ბო­და სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ანაკ­ლი­ის პორ­ტი რომ აშე­ნე­ბუ­ლი­ყო, რა მი­მარ­თუ­ლე­ბებს მო­ი­ცავს პრო­ექ­ტი და რა გავ­ლე­ნას იქო­ნი­ებ­და ის ქარ­თულ ეკო­ნო­მი­კა­ზე.

იხილეთ პროექტი ლინკზე