როგორ ავირჩიოთ საოჯახო ტექნიკა - კვირის პალიტრა

როგორ ავირჩიოთ საოჯახო ტექნიკა

ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა საკ­მაო სირ­თუ­ლეს წარ­მო­ად­გენს, იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ არ ხარ გაც­ნო­ბი­ე­რე­ბუ­ლი ამ სა­კი­თხში. კი­დევ უფრო სა­პა­სუ­ხის­მგებ­ლოა, როცა საქ­მე ეხე­ბა სა­ო­ჯა­ხო ტექ­ნი­კას, რად­გან გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია მთე­ლი რიგი სა­კი­თხე­ბი, მა­გა­ლი­თად უნდა ჩაჯ­დეს ჩვე­ნი ოთა­ხის ინ­ტე­რი­ერ­ში, გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ზო­მე­ბი და ა.შ.

გარ­და ამი­სა, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ტექ­ნი­კა სან­დო და სა­ი­მე­დო კომ­პა­ნი­ა­ში შე­ი­ძი­ნოთ. ტექ­ნი­კის მა­ღა­ზია Amazonshop.ge სწო­რედ ასეთ სან­დო ონ­ლა­ინ პლატ­ფორ­მად ჩა­მო­ყა­ლიბ­და უკვე რამ­დე­ნი­მე წე­ლია.

1. შე­ა­მოწ­მეთ თქვე­ნი სივ­რცე

თუ თქვენ ეძებთ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კას - მა­ცი­ვარს, მიკ­რო­ტალ­ღურ ღუ­მელს ან ტან­საც­მლის სა­რე­ცხ მან­ქა­ნას, ჯერ შე­ა­მოწ­მეთ ად­გი­ლი, რო­მე­ლიც გაქვთ მის­თვის.

გა­ზო­მეთ ყვე­ლა მი­მარ­თუ­ლე­ბით და მო­ი­ნიშ­ნეთ სიგ­რძე, სი­გა­ნე, სი­მაღ­ლე, რად­გან თავი ავა­რი­დოთ იმ უხერ­ხუ­ლო­ბას, რო­მე­ლიც შე­საძ­ლოა თავს და­გა­ტყდეთ, რო­დე­საც გა­ხა­რე­ბუ­ლი შე­ნა­ძე­ნით ხელ­ში გა­ა­ნა­ლი­ზებთ, რომ ვერ თავ­დე­ბა მის­თვის გან­კუთ­ვნილ ად­გილ­ზე.

2. გან­სა­ზღვრეთ თქვე­ნი ბი­უ­ჯე­ტი

თუ წი­ნას­წარ იცით, რომ მო­გი­წევთ ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა, იქ­ნე­ბა ეს ტე­ლე­ვი­ზო­რი, გა­ზის გა­მათ­ბო­ბე­ლი, წყლის გა­მა­ცხე­ლე­ბე­ლი, ნე­ბის­მი­ე­რი ავე­ჯი თუ სა­ა­ხალ­წლოდ ნაძ­ვის ხე, ან ეზო­ში გან­სა­თავ­სე­ბე­ლი ბუდე სა­ქა­ნე­ლა (მა­გა­ლი­თად, თუ თქვენ ცვლით მას სტი­ლის გამო ან იმი­ტომ, რომ ის გა­ფუჭ­და) შე­გიძ­ლი­ათ წი­ნას­წარ, სახ­ლი­დან თქვე­ნი მო­ბი­ლუ­რი ტე­ლე­ფო­ნით ან კომ­პი­უ­ტერ­ში გა­და­ხე­დოთ ონ­ლა­ინ მა­ღა­ზი­ებ­ზე ფა­სებს, რად­გან თავი აა­რი­დო ზედ­მე­ტი თან­ხის გა­დახ­დას. ამა­ზონ­შო­პი ( amazon ge ) გთა­ვა­ზობთ სა­უ­კე­თე­სო ფა­სებს და ონ­ლა­ინ გან­ვა­დე­ბას ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­დუქ­ტის შე­ძე­ნი­სას.

3 და­ი­მახ­სოვ­რეთ, არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა რო­მელ სა­ო­ჯა­ხო ტექ­ნი­კას ყი­დუ­ლობ

ჩვე­უ­ლებ­რივ არის ძი­რი­თა­დი ვა­რი­ან­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც ია­ფია და ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლი ვა­რი­ან­ტე­ბი მეტი ფუნ­ქცი­ით. მა­ღა­ლი ფასი ყო­ველ­თვის არ ნიშ­ნავს მა­ღალ ხა­რისხს. თუ ბი­უ­ჯე­ტი გაქვთ, სცა­დეთ კარ­გი, სა­შუ­ა­ლო დო­ნის მო­დე­ლი, რო­მე­ლიც კარ­გად იმუ­შა­ვებს და დიდ­ხანს გაძ­ლებს.

4 აირ­ჩი­ეთ სტი­ლი

იმ შემ­თხვა­ში თუ თქვენ გსურთ თქვე­ნი გა­რე­მოს სტილ­ში ჯდე­ბო­დეს ესა თუ ის ტექ­ნი­კა, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია წი­ნას­წარ იცო­დეთ რა სტი­ლის შე­ნა­ძე­ნის გა­კე­თე­ბას აპი­რებთ, რად­გან სა­იტ­ზე თქვენ დაგ­ხვდე­ბათ სხვა­დას­ხვა სტი­ლის, ფე­რის და დი­ზა­ი­ნის მქო­ნე ტექ­ნი­კა, რო­მე­ლიც თქვენ­და­უ­ნე­ბუ­რად თავ­ბრუს და­გახ­ვევთ და ხელს შე­გიშ­ლით სწო­რი არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა­ში. თუ თქვენ გე­ცო­დი­ნე­ბათ რა სტი­ლის ტექ­ნი­კა გსურთ სა­ტე­ლე­ფო­ნო კონ­სულ­ტან­ტი მარ­ტი­ვად შეძ­ლებს და­გეხ­მა­როთ შერ­ჩე­ვა­ში.

იმ შემ­თხვე­ვა­ში თუ არ გაქვთ შერ­ჩე­უ­ლი სტი­ლი კარ­გი იქ­ნე­ბა შე­არ­ჩი­ოთ ზო­გა­დი სტი­ლის სა­ო­ჯა­ხო ტქ­ნი­კა, რად­გან მარ­ტი­ვად მო­არ­გოთ გა­რე­მოს.

ასე­ვე ფე­რის არ­ჩე­ვი­სას სა­ჭი­როა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ უფრო ზო­გა­დი ფე­რე­ბი, რო­მე­ლიც არ იტყობს ნა­თი­თუ­რებს, მარ­ტი­ვად არ ზი­ან­დე­ბა.

5 აირ­ჩი­ეთ ისე­თი ტექ­ნი­კა რო­მე­ლიც ად­გი­ლად იწ­მინ­დე­ბა

თუ თქვე­ნი ჰობი არ არის, მა­ცივ­რის, სა­რე­ცხი მან­ქა­ნის ან ტე­ლე­ვი­ზო­რის ზე­და­პი­რის წმენ­და, მა­შინ აირ­ჩი­ეთ ისე­თი ტექ­ნი­კა, რომ­ლის გაწ­მენ­და მარ­ტი­ვია, არ აქვს ისე­თი ღი­ლა­კე­ბი, რო­მე­ლიც სპე­ცი­ა­ლუ­რი საწ­მენ­დე­ბით იწ­მინ­დე­ბა, არ­სე­ბობს თხე­ლი ღი­ლა­კე­ბი, რომ­ლებ­საც ძა­ლი­ან მარ­ტი­ვად გაწ­მენდთ.

6 აირ­ჩი­ეთ თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი ფუნ­ქცი­ე­ბი და იყა­ვით რე­ა­ლის­ტუ­რი

ძა­ლი­ან ად­ვი­ლია ბევ­რი ფუ­ლის და­ხარ­ჯვა ფუნ­ქცი­ებ­ში, რომ­ლებ­საც ორ­ჯერ გა­მო­ი­ყე­ნებ და და­ი­ვი­წყებ. თუ თქვენ ყი­დუ­ლობთ მა­ცი­ვარს, ეს უნდა იყოს თქვე­ნი საკ­ვე­ბის შემ­ნახ­ვე­ლი, შე­საძ­ლოა, ყი­ნუ­ლის­თვის გა­მო­ი­ყე­ნოთ ეს თქვენ­თვი­საც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მაგ­რამ მას ნამ­დვი­ლად გჭირ­დე­ბა ციფ­რუ­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის კონ­ტრო­ლი წინა მხა­რეს? ადა­მი­ა­ნე­ბის უმე­ტე­სო­ბა მა­ცი­ვარ­ში ტემ­პე­რა­ტუ­რას მხო­ლოდ ერთხელ ად­გენს, თუ რამე არ შე­იც­ვლე­ბა.

7 ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ, რამ­დენ ენერ­გი­ას მო­იხ­მარს

შე­საძ­ლე­ბე­ლია ერთი ტი­პის სა­რე­ცხის მან­ქა­ნა, მო­იხ­მარ­დეს გა­ცი­ლე­ბით მეტ ელექ­რო­ე­ნერ­გი­ას ვიდ­რე მე­ო­რე, ამი­ტომ თუ თქვენ უნდა აირ­ჩი­ოთ რამ­დე­ნი­მე ვა­რი­ან­ტი­დან ერთ-ერთი, აუ­ცი­ლებ­ლად უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ა­ნი­ჭეთ ენერ­გო­ე­ფექ­ტურ ვა­რი­ანტს.

შე­ვა­ჯა­მოთ ჩვე­ნი სტა­ტია - რო­დე­საც სა­ბო­ლო­ოს გა­და­წყვეტთ, რომ გსურთ სა­ო­ჯა­ხო ტექ­ნი­კის შე­ძე­ნა, სა­ტე­ლე­ფო­ნო კონ­სულ­ტან­ტი გა­გი­წევთ დახ­მა­რე­ბას, მო­გაწ­ვდით ამომ­წუ­რავ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, გი­პა­სუ­ხებთ ყვე­ლა კი­თხვა­ზე და შეძ­ლებთ სახ­ლი­დან გა­უს­ვლე­ლად შე­ი­ძი­ნოთ თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი ნივ­თი, ყო­ველ­გვა­რი ზედ­მე­ტი ძა­ლის­ხმე­ვის გა­რე­შე. ეს და­ზო­გავს თქვენ დრო­სა და ენერ­გი­ას.

გი­სურ­ვებთ წარ­მა­ტე­ბულ შო­პინგს!

NS