ლია ახეჯაკოვას შესაძლოა სახალხო არტისტის წოდება ჩამოართვან, რუსეთის აგრესიული ქმედებების დაგმობის გამო - კვირის პალიტრა

ლია ახეჯაკოვას შესაძლოა სახალხო არტისტის წოდება ჩამოართვან, რუსეთის აგრესიული ქმედებების დაგმობის გამო

რუ­სუ­ლი მე­დი­ის ცნო­ბით, რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის პრე­ზი­დენ­ტთან არ­სე­ბუ­ლი სა­ხელ­მწი­ფო ჯილ­დო­ე­ბის კო­მი­სია მზა­დაა გა­ნი­ხი­ლოს წი­ნა­და­დე­ბა იმ ხე­ლო­ვა­ნე­ბის­თვის სა­ხელ­მწი­ფო წო­დე­ბე­ბი­სა და ჯილ­დო­ე­ბის ჩა­მორ­თმე­ვის შე­სა­ხებ, რომ­ლებ­მაც დაგ­მეს უკ­რა­ი­ნა­ში მიმ­დი­ნა­რე რუ­სუ­ლი "სპე­ცო­პე­რა­ცია".

ინი­ცი­ა­ტი­ვის ავ­ტო­რია დუ­მის დე­პუ­ტა­ტი ეკა­ტე­რი­ნა სტე­ნი­ა­კი­ნა.

NEWS.ru - სთან ინ­ტერ­ვი­უ­ში სტე­ნი­ა­კი­ნამ გა­აკ­რი­ტი­კა ცნო­ბი­ლი რუ­სე­ბი, რომ­ლე­ბიც ქვეყ­ნი­დან რუ­სე­თის მიერ უკ­რა­ი­ნა­ში შეჭ­რის გამო წა­ვიდ­ნენ. მისი თქმით, სა­ხელ­მწი­ფო ჯილ­დო­ე­ბის მქო­ნე პირი არ შე­იძ­ლე­ბა იყოს არა­პატ­რი­ო­ტი. დე­პუ­ტატ­მა აღ­ნიშ­ნულ სა­კი­თხზე სა­უბ­რი­სას, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი აქ­ცენ­ტი მაქ­სიმ გალ­კი­ნის, ვერა ბრეჟნე­ვა­სა და მსა­ხი­ობ ლია ახე­ჯა­კო­ვას გან­ცხა­დე­ბებ­ზე გა­ა­კე­თა.

"რო­დე­საც სა­ჯა­რო პირს მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი აქვს სა­ხელ­მწი­ფო ჯილ­დო­ე­ბი ან სა­პა­ტიო წო­დე­ბა, ეს და­მა­ტე­ბით პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბაა, ვი­ნა­ი­დან მათ ჰყავთ თაყ­ვა­ნის­მცემ­ლე­ბი­სა და მიმ­დევ­რე­ბის დიდი აუ­დი­ტო­რია. შე­სა­ბა­მი­სად, მათი ქმე­დე­ბე­ბი ბევ­რის­თვის გარ­კვე­უ­ლი დოგ­მაა. და­უშ­ვე­ბე­ლია რო­გორც გა­უც­ნო­ბი­ე­რე­ბე­ლი ქცე­ვა და გან­ცხა­დე­ბე­ბი ”- გა­ნა­ცხა­და სტე­ნი­ა­კინ­მა.

რუ­სუ­ლი მე­დი­ის ცნო­ბით, ქვე­ყა­ნა­ში მოქ­მე­დი კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა, კერ­ძოდ, სა­ხელ­მწი­ფო ჯილ­დო­ე­ბის შე­სა­ხებ დე­ბუ­ლე­ბა ად­გენს, რომ სა­პა­ტიო წო­დე­ბის ან სა­ხელ­მწი­ფო ჯილ­დოს ჩა­მორ­თმე­ვა შე­საძ­ლე­ბე­ლია მხო­ლოდ იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ მო­ქა­ლა­ქემ ჩა­ი­დი­ნა მძი­მე ან გან­სა­კუთ­რე­ბით მძი­მე სის­ხლის სა­მარ­თლის და­ნა­შა­უ­ლი. რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­ში მყო­ფი სა­ხელ­მწი­ფო ჯილ­დო­ე­ბის კო­მი­სი­ის ხელ­მძღვა­ნელს, დი­მიტ­რი მი­რო­ნოვს, სტე­ნი­ა­კი­ნამ დე­ბუ­ლე­ბა­ში კი­დევ ერთი პუნ­ქტის და­მა­ტე­ბა შეს­თა­ვა­ზა: სი­ტყვე­ბი ან ქმე­დე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც შე­იძ­ლე­ბა გა­ნი­მარ­ტოს, რო­გორც შე­უ­რა­ცხმყო­ფე­ლი ქვეყ­ნის მი­მართ.

ცნო­ბის­თვის, მაქ­სიმ გალ­კინ­მა ალა პუ­გა­ჩო­ვას­თან ერ­თად რუ­სე­თი მას შემ­დეგ და­ტო­ვა, რაც ცოლ-ქმარ­მა ომის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო გან­ცხა­დე­ბე­ბი გა­ა­კე­თეს. ამის შემ­დეგ გალ­კინს რუ­სეთ­ში ყვე­ლა გა­მოს­ვლა გა­უ­უქ­მეს.

ოჯახ­თან და­ახ­ლო­ე­ბუ­ლი წყა­რო ამ­ბობს, რომ ვარ­კვლა­ვუ­რი ოჯა­ხი იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცია და­ე­ტო­ვე­ბი­ნა, რად­გან ეში­ნი­ათ შვი­ლე­ბის მო­მავ­ლის.

რაც შე­ე­ხე­ბა ლია ახე­ჯა­კო­ვას, მან რუ­სე­თის აგ­რე­სი­ულ ქმე­დე­ბებ­ზე არა­ერ­თი გან­ცხა­დე­ბა გა­ავ­რცე­ლა. განარგძეთ კითხვა