რუ­სე­თი "არა­მე­გო­ბარ" ქვეყ­ნებ­ზეც და­ი­წყებს გა­ზის გა­ყიდ­ვას - რით ხსნის გადაწყვეტილების მიზეზს პუტინი? - კვირის პალიტრა

რუ­სე­თი "არა­მე­გო­ბარ" ქვეყ­ნებ­ზეც და­ი­წყებს გა­ზის გა­ყიდ­ვას - რით ხსნის გადაწყვეტილების მიზეზს პუტინი?

დღეს, ვლა­დი­მერ პუ­ტინ­მა, მი­ნის­ტრებ­თან შეხ­ვედ­რა­ზე გა­ნა­ცხა­და, რომ რუ­სე­თი "არა­მე­გო­ბარ" ქვეყ­ნებ­ზეც და­ი­წყებს გა­ზის გა­ყიდ­ვას, მაგ­რამ ტრან­ზაქ­ცია მხო­ლოდ რუ­სულ რუბ­ლში გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა. მისი თქმით, ამ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბის მი­ზე­ზი უცხო ქვეყ­ნე­ბის მიერ რუ­სე­თის აქ­ტი­ვე­ბის გა­ყინ­ვა და მოს­კო­ვის ნდო­ბის და­კარ­გვა გახ­და.

ის ფაქ­ტი, რომ ევ­რო­პის ქვეყ­ნე­ბი რუ­სულ გაზ­ზე და სხვა ექ­სპორტზე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბი არი­ან, ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში მას შემ­დეგ მო­ექ­ცა, რაც რუ­სე­თი უკ­რა­ი­ნა­ში შე­იჭ­რა.

"რუ­სე­თი, რა თქმა უნდა, გა­აგ­რძე­ლებს ბუ­ნებ­რი­ვი გა­ზის მი­წო­დე­ბას იმ მო­ცუ­ლო­ბე­ბის და ფა­სე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად, რაც ადრე და­დე­ბულ კონ­ტრაქ­ტებ­შია და­ფიქ­სი­რე­ბუ­ლი. ცვლი­ლე­ბე­ბი მხო­ლოდ გა­დახ­დის ვა­ლუ­ტას შე­ე­ხე­ბა, ის რუ­სუ­ლი რუბ­ლით შე­იც­ვლე­ბა... ზო­გი­ერ­თი კო­ლე­გის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ჩვენ ვა­ფა­სებთ ჩვენს საქ­მი­ან რე­პუ­ტა­ცი­ას, რო­გორც სან­დო პარტნი­ორ­სა და მიმ­წო­დე­ბელს" - თქვა პუ­ტინ­მა მი­ნის­ტრებ­თან შეხ­ვედ­რი­სას.