კობახიძე ასახელებს პირობას უკრაინაში უმაღლეს დონეზე ვიზიტისთვის - კვირის პალიტრა

კობახიძე ასახელებს პირობას უკრაინაში უმაღლეს დონეზე ვიზიტისთვის

სა­ა­კაშ­ვი­ლი, ადე­იშ­ვი­ლი და ლორ­თქი­ფა­ნი­ძე იყ­ვნენ ტე­რო­რის­ტუ­ლი სის­ტე­მის შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რა­ტომ არის შე­უძ­ლე­ბე­ლი მათი გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა? - თუ ეს სურ­ვი­ლი და­ფიქ­სირ­დე­ბა, ბუ­ნებ­რი­ვია, უმაღ­ლეს დო­ნე­ზე გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა ვი­ზი­ტი უკ­რა­ი­ნა­ში", - ამის შე­სა­ხებ "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ თავ­მჯდო­მა­რემ, ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ ბრი­ფინგზე გა­ნა­ცხა­და.

კო­ბა­ხი­ძის თქმით, რა­ი­მე გან­სა­კუთ­რე­ბულს არ ითხო­ვენ დ ერ­თა­დერთ, რაც სურთ არის ის, რომ ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში "რა­დი­კა­ლუ­რი ოპო­ზი­ცი­ის ლი­დე­რე­ბი არი­ან, არ იყ­ვნენ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი მე­გო­ბა­რი ქვეყ­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში", რაც კო­ბა­ხი­ძის შე­ფა­სე­ბით, "არის ერ­თა­დერ­თი მარ­ტი­ვი თხოვ­ნა".

მისი თქმით, სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა უკ­რა­ი­ნულ მხა­რეს არ უყე­ნებს ულ­ტი­მა­ტუმს, მსგავ­სი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მხრი­დან, მე­გობ­რუ­ლი ჟეს­ტი იქ­ნე­ბა.

"რო­დე­საც სა­უ­ბა­რია უმაღ­ლეს დო­ნე­ზე გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბელ ვი­ზიტ­ზე, ამ დროს ყვე­ლა­ფე­რი უნდა იყოს მოგ­ვა­რე­ბუ­ლი. ასე­თი ვი­ზი­ტი ვერ გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა, ვიდ­რე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ქარ­თვე­ლი კრი­მი­ნა­ლე­ბი არი­ან წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, ვიდ­რე ელჩი არ არის და­ნიშ­ნუ­ლი, უკ­რა­ი­ნას არ ჰყავს მოქ­მე­დი ელჩი სა­ქარ­თვე­ლო­ში და ბრალ­დე­ბაც ჯერ­ჯე­რო­ბით არ მოხ­სნი­ლა. ეს ჩვე­ნი მხრი­დან არა­ნა­ი­რი ულ­ტი­მა­ტუ­მი არაა, ჩვენ გვჭირ­დე­ბა სა­თა­ნა­დო რე­ა­გი­რე­ბა, რაც იქ­ნე­ბა ელე­მენ­ტა­რუ­ლი, მე­გობ­რო­ბის ჟეს­ტი.

კონ­ტრა­ბან­დას­თან ვერ და­დას­ტურ­და ფაქ­ტი და ამის უარ­ყო­ფაც არ მგო­ნია იყოს შე­უძ­ლე­ბე­ლი.

რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ა­კაშ­ვი­ლის გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბას, ისე­დაც ფიქ­ტი­უ­რი ხელ­მძღვა­ნე­ლია რე­ფორ­მე­ბის საბ­ჭო­ში, რა­ტომ არის შე­უძ­ლე­ბე­ლი, არ ვიცი. თუ მე­გობ­რო­ბის სურ­ვი­ლი აქვთ, ეს შე­იძ­ლე­ბა მოგ­ვარ­დეს ერთ წამ­ში. ან ადე­იშ­ვი­ლი რა რჩე­ვებს აძ­ლევს გენპ­რო­კუ­რორს, რომ მისი გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა არის შე­უძ­ლე­ბე­ლი, ან ლორ­თქი­ფა­ნი­ძეს რა გა­მოც­დი­ლე­ბა აქვს დაზ­ვერ­ვის სფე­რო­ში? ძა­ლი­ან კარ­გად ვი­ცით, რისი გა­მოც­დი­ლე­ბაც აქვს რე­ა­ლუ­რად, ეს არის ტე­რო­რის გა­მოც­დი­ლე­ბა. სა­მი­ვე არის ტე­რო­რის გა­მოც­დი­ლე­ბით აღ­ჭურ­ვი­ლი ადა­მი­ა­ნი, - სა­ა­კაშ­ვი­ლი, ადე­იშ­ვი­ლი და ლორ­თქი­ფა­ნი­ძე იყ­ვნენ ტე­რო­რის­ტუ­ლი სის­ტე­მის შე­მად­გე­ნე­ლი ნა­წი­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რა­ტომ არის შე­უძ­ლე­ბე­ლი მათი გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბა? ერთ წამ­ში შე­უძ­ლია ამის გა­კე­თე­ბა უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, ამას სჭირ­დე­ბა ერ­თა­დერ­თი რამ, მე­გობ­რო­ბის სურ­ვი­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბებს შო­რის. თუ ეს სურ­ვი­ლი და­ფიქ­სირ­დე­ბა, ბუ­ნებ­რი­ვია უმაღ­ლეს დო­ნე­ზე გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა ვი­ზი­ტი.

რაც შე­ე­ხე­ბა სხვა დო­ნე­ზე ვი­ზი­ტის გა­ნა­ხორ­ცე­ი­ე­ლე­ბას, ეს იქ­ნე­ბა უკ­რა­ი­ნე­ლი ხალ­ხის და სა­ხელ­მწი­ფოს მი­მართ სო­ლი­და­რო­ბის გა­მო­ხატ­ვა, რო­მე­ლიც დღეს რუ­სე­თის აგ­რე­სი­ის ქვეშ არის. ამ ქვეყ­ნის მი­მართ სო­ლი­და­რო­ბის გა­მო­ხატ­ვა არის ჩვე­ნი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა, ეს ჩვენ გა­ვა­კე­თეთ სხვა­დას­ხვა ფორ­მით. ასე­თი ვი­ზი­ტი იქ­ნე­ბა მო­რი­გი ჟეს­ტი ჩვე­ნი მხრი­დან, რომ გა­მოვ­ხა­ტოთ სო­ლი­და­რო­ბა უკ­რა­ი­ნე­ლი ხალ­ხის დაა სა­ხელ­მწი­ფოს მი­მართ და ასე­თი ვი­ზი­ტი მო­ემ­სა­ხუ­რე­ბა სწო­რედ ამას. რაც შე­ე­ხე­ბა უმაღ­ლეს პო­ლი­ტი­კურ დო­ნე­ზე ვი­ზიტს, ამას სჭირ­დე­ბა გარ­კვე­უ­ლი წი­ნა­და­დე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა. ყვე­ლამ იცის, მათ შო­რის უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­მაც, რომ ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი თან არი­ან უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში, თან არი­ან რა­დი­კა­ლუ­რი ოპო­ზი­ცი­ის ლი­დე­რე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ეს სა­ჭი­რო­ებს ცვლი­ლე­ბას და ეს უნდა ეს­მო­დეს აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლას. ჩვენ რა­ი­მე გან­სა­კუთ­რე­ბულს არ ვი­თხოვთ, მი­თუ­მე­ტეს არა­ვის შიდა საქ­მე­ებ­ში არ ვე­რე­ვით. ერ­თა­დერ­თი რაც ჩვენ გვინ­და, ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც აქ არი­ან რა­დი­კა­ლუ­რი ოპო­ზი­ცი­ის ლი­დე­რე­ბი, არ იყ­ვნენ წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ჩვე­ნი მე­გო­ბა­რი ქვეყ­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში, ეს არის ერ­თა­დერ­თი მარ­ტი­ვი თხოვ­ნა“, - გა­ნა­ცხა­და ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ.

"ინტერპრესნიუსი"