"ბრძენი ქალბატონია სალომე ზურაბიშვილი, მისი იმედი მაქვს" - კვირის პალიტრა

"ბრძენი ქალბატონია სალომე ზურაბიშვილი, მისი იმედი მაქვს"

უკ­რა­ი­ნის რა­დას დე­პუ­ტა­ტი, სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის მე­უღ­ლე ლიზა იას­კო, ტე­ლე­კომ­პა­ნია "პირ­ველს“ პირ­და­პირ ეთერ­ში უკ­რა­ი­ნი­დან ჩა­ერ­თო და ქვე­ყა­ნა­ში შექ­მნილ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე ისა­უბ­რა. იას­კო მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ჯან­მრთე­ლო­ბა­საც შე­ე­ხო და აღ­ნიშ­ნა, რომ ის ძა­ლი­ან მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბა­შია... იას­კომ ასე­ვე ისა­უბ­რა უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მი­სა­მარ­თით სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­ზე ...

ლიზა იას­კო:

"სამ­წუ­ხა­როდ, გვაქვს ინ­ფორ­მა­ცია, რომ სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის რუ­სე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას­თან კავ­ში­რი მტკი­ცეა. უკ­რა­ი­ნა­ში მტკივ­ნე­უ­ლად აღ­ვიქ­ვამთ ამას, რომ რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ სა­ქარ­თვე­ლომ სან­ქცი­ე­ბი არ შე­მო­ი­ღო. გა­მო­დის, რომ სი­ტყვით ვმე­გობ­რობთ, მაგ­რამ მე­გობ­რე­ბი იც­ნო­ბა გა­ჭირ­ვე­ბა­ში. ეს ჩვენ­თვის მი­უ­ღე­ბე­ლია. თუ მათ­თვის ფი­ნან­სუ­რი კავ­ში­რე­ბი რუ­სეთ­თან უფრო მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, მა­შინ სან­ქცი­ე­ბი გარ­და­უ­ვა­ლი იქ­ნე­ბა.

ეს პრო­ცე­სე­ბი გავ­ლე­ნას ახ­დენს არა მხო­ლოდ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­ზე, არა­მედ მთელ სა­ქარ­თვე­ლო­ზე. მსოფ­ლი­ომ გა­მო­იღ­ვი­ძა და გა­ი­გო ის სი­ტყვე­ბი, რა­საც მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი 2008 წელს ამ­ბობ­და. ის ლა­პა­რა­კობ­და იმ ქვეყ­ნებ­ზე, რომ­ლის ოკუ­პა­ცი­ა­საც პუ­ტი­ნი აპი­რებ­და. ყვე­ლა­ფე­რი ისე მოხ­და, რა­საც მი­ხე­ი­ლი ამ­ბობ­და... დღეს მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი სა­კი­თხი გა­ნი­ხი­ლე­ბა ყვე­ლა მა­ღალ სა­ერ­თა­შო­რი­სო პლატ­ფორ­მებ­ზე. ის დას­კვნა, რო­მე­ლიც დადო სა­ქარ­თვე­ლოს ომ­ბუდსმენ­მა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბაა.

მთელ მსოფ­ლი­ოს ეს­მის, რომ მი­ხე­ილ სა­აკშ­ვილს უნდა ჰქონ­დეს სა­ზღვარ­გა­რეთ მკურ­ნა­ლო­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა. ის არის პო­ლიტ­პა­ტი­მა­რი, ის ერ­თა­დერ­თი და პირ­ვე­ლი პრე­ზი­დენ­ტია, რო­მე­ლიც ცი­ხე­ში ზის პუ­ტი­ნის გამო, იმი­ტომ, რომ პუ­ტინს ჰქონ­და ამის სურ­ვი­ლი და პა­რა­დოქ­სი ის არის, რომ ეს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ხდე­ბა. მი­თუ­მე­ტეს, რომ სა­ა­კაშ­ვი­ლი უკ­რა­ი­ნის მო­ქა­ლა­ქეა.

ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბის დამ­ცვე­ლე­ბი, მისი ოჯა­ხი, მე, არა­ერ­თხელ მივ­მარ­თავ­დით სა­ქარ­თვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, რომ ჰუ­მა­ნუ­რო­ბა და ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა დაც­ვა პირ­ველ პლან­ზე ყო­ფი­ლი­ყო. გააგრძელეთ კითხვა