"ბინის გაქირავებით მიღებული შემოსავალი" - რა ქონებას ფლობს მინისტრი თეა ახვლედიანი? - კვირის პალიტრა

"ბინის გაქირავებით მიღებული შემოსავალი" - რა ქონებას ფლობს მინისტრი თეა ახვლედიანი?

გი­ორ­გი გა­ხა­რია თეა ახვლე­დი­ა­ნი შე­რი­გე­ბი­სა და სა­მო­ქა­ლა­ქო თა­ნას­წო­რო­ბის სა­კი­თხებ­ში სა­ხელ­მწი­ფო მი­ნის­ტრად ჯერ კი­დევ პრე­მი­ე­რო­ბის დროს 2020 წელს წა­რად­გი­ნა. ახვლე­დი­ა­ნი მა­ნამ­დე ჯან­დაც­ვის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე იყო, თუმ­ცა შთამ­ბეჭ­და­ვი ბი­ოგ­რა­ფი­ით.

2014 წლი­დან ქალი ეს­ტო­ნე­თის რეს­პუბ­ლი­კა­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გან­გე­ბო და სრუ­ლუფ­ლე­ბი­ა­ნი ელ­ჩის თა­ნამ­დე­ბო­ბას იკა­ვებ­და.

თეა ახვლე­დი­ა­ნის კა­რი­ე­რუ­ლი გზა 1997 წლი­დან იწყე­ბა, რო­დე­საც სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო უწყე­ბა­ში და­ი­წყო მუ­შა­ო­ბა. ახვლე­დი­ა­ნი ორ­ჯერ ხელ­მძღვა­ნე­ლობ­და სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენტს (2004 წელს და 2008-2014 წლებ­ში); ხოლო 2004-2008 წლებ­ში იკა­ვებ­და ბე­ნი­ლუქ­სის ქვეყ­ნებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ელ­ჩოს, ევ­რო­კავ­შირ­თან სა­ქარ­თვე­ლოს მი­სი­ის მრჩევ­ლის თა­ნამ­დე­ბო­ბას.

თეა ახვლე­დი­ა­ნი, მუ­შა­ობ­და ევ­რო­კავ­შირ­თან ვიზა-ლი­ბე­რა­ლი­ზა­ცი­ის მიზ­ნით, სა­ვი­ზო დი­ა­ლო­გის წარ­მო­ე­ბა­ზე; ასე­ვე, აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი მდივ­ნის სტა­ტუ­სით ახორ­ცი­ე­ლებ­და სა­ქარ­თვე­ლო-ევ­რო­კავ­ში­რის ასო­ცი­რე­ბის შე­სა­ხებ შე­თან­ხმე­ბის მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის პრო­ცესს.

თეა ახვლე­დი­ა­ნი პრო­ფე­სი­ით დიპ­ლო­მა­ტი - სა­გან­გე­ბო და სრუ­ლუფ­ლე­ბი­ა­ნი ელ­ჩის დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი რან­გით. ქალ­მა გა­ნათ­ლე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო პო­ლი­ტი­კის დარ­გში სა­მა­გის­ტრო პროგ­რა­მა­ზე ბრი­უ­სელ­ში (Summum cum Laude) - (European Centre for International and Strategic Research (CERIS), Master of Arts in International Politics მი­ი­ღო. მა­ნამ­დე კი თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში - სა­ერ­თა­შო­რი­სო ეკო­ნო­მი­კუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის სპე­ცი­ა­ლო­ბით სწავ­ლობ­და.

მი­ნის­ტრის ქო­ნებ­რი­ვი დეკ­ლა­რა­ცია, რო­მე­ლიც 2022 წლის იან­ვარ­ში შე­ავ­სო ძა­ლი­ან მწი­რია. დეკ­ლა­რა­ცი­ა­ში ვკი­თხუ­ლობთ, რომ თეა ახვლე­დი­ან­მა 2016 წელს თბი­ლის­ში გო­გე­ბაშ­ვი­ლის ქუ­ჩა­ზე 60 კვ.მ. სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლი 40 ათას დო­ლა­რად შე­ი­ძი­ნა.

დეკ­ლა­რა­ცი­ის შევ­სე­ბის დროს თი­ბი­სი ბან­კის სა­ხელ­ფა­სო ან­გა­რიშ­ზე მი­ნისტრს 11,43 ლარი ჰქონ­და. გა­სულ წელს კი სა­ხელ­მწი­ფო მი­ნის­ტრის პოსტზე ხელ­ფა­სის სა­ხით 60 000 ლარი მი­ი­ღო.

ახვლე­დი­ა­ნის მა­მამ­თი­ლი შუქ­რი ნემ­სა­ძე სო­ხუმ­ში ცნო­ბი­ლი პი­როვ­ნე­ბა იყო. არ­ჩილ ახვლე­დი­ა­ნი ნემ­სა­ძე 1992 წელს თბი­ლის­ში და­ი­ბა­და. წყვი­ლი მალე და­შორ­და ერ­თმა­ნეთს და მას შემ­დეგ მი­ნისტრს ოჯა­ხი აღარ შე­უქ­მნია. იხილეთ სრულად