"როგორც ჩანს, ზელენსკის გარემოცვაში არიან ადამიანები, რომლებიც პრეზიდენტს უკრაინისთვის საზიანო რჩევებს აძლევდნენ... მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებშიც" - უკრაინელი პოლიტოლოგი - კვირის პალიტრა

"როგორც ჩანს, ზელენსკის გარემოცვაში არიან ადამიანები, რომლებიც პრეზიდენტს უკრაინისთვის საზიანო რჩევებს აძლევდნენ... მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებშიც" - უკრაინელი პოლიტოლოგი

უკ­რა­ი­ნის ფრონ­ტებ­ზე არ­სე­ბულ ვი­თა­რე­ბა­ზე, სა­ვა­რა­უ­დოდ, რო­დის დად­გე­ბა უკ­რა­ი­ნა-რუ­სე­თის ომში გარ­დამ­ტე­ხი მო­მენ­ტი, ასე­ვე იმა­ზე, პრე­ზი­დენტ ზე­ლენ­კის მისი გა­რე­მოც­ვი­დან ვინ შე­იძ­ლე­ბა აძ­ლევ­დეს უკ­რა­ი­ნის­თვის სა­ზი­ა­ნო რჩე­ვებს “ინ­ტერპრეს­ნი­უ­სი“ უკ­რა­ი­ნელ პო­ლი­ტო­ლოგს, სი­ტუ­ა­ცი­უ­რი მო­დე­ლი­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს დი­რექ­ტორს, ვი­ტა­ლი ბა­ლას ესა­უბ­რა.

- ბა­ტო­ნო ვი­ტა­ლი, ორ თვე­ზე მე­ტია ჩვენ და მთე­ლი მსოფ­ლიო თვალს ადევ­ნებს უკ­რა­ი­ნის გმი­რულ ბრძო­ლას აგ­რე­სო­რი რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მდეგ. გა­სა­გე­ბია, რომ ფრონ­ტებ­ზე ვი­თა­რე­ბა მუდ­მი­ვად ცვა­ლე­ბა­დია, მაგ­რამ კი­თხვას მა­ინც ასე დავ­სვამ - რო­გორ შე­ა­ფა­სებ­დით უკ­რა­ი­ნის ფრონ­ტებ­ზე ვი­თა­რე­ბას დღე­ის­თვის?

- უდა­ვოა, რომ სი­ტუ­ა­ცია რო­გორც უკ­რა­ი­ნის აღ­მო­სავ­ლეთ­ში, ისე სამ­ხრეთ­ში, მარ­ტი­ვი არაა. არ ვი­ტყო­დი, რომ იგი ისე­თი მძი­მეა, რო­გორც ამას ზო­გი­ერ­თე­ბი მი­იჩ­ნე­ვენ, მაგ­რამ, ფაქ­ტია, რომ ორი­ვე მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ზე საკ­მა­ოდ მძი­მე ბრძო­ლე­ბი მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

არის მო­ნაკ­ვე­თე­ბი, სა­დაც რუ­სე­თის ძა­ლე­ბი წი­ნაც მი­ი­წე­ვენ, მაგ­რამ ისი­ნი ვერ ას­რუ­ლე­ბენ იმ გეგ­მებ­სა და ჩა­ნა­ფიქ­რებს, რო­მე­ლიც მათ ომის მე­ო­რე ფა­ზის და­წყე­ბის წინ თა­ვად და­სა­ხეს. ჩემი დაკ­ვირ­ვე­ბით, ფრონ­ტის ხა­ზებ­ზე უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში სა­ინ­ტე­რე­სოდ გან­ვი­თარ­დე­ბა პრო­ცე­სე­ბი. ვფიქ­რობ, ამ ომში მალე დად­გე­ბა გარ­დამ­ტე­ხი მო­მენ­ტი.

ორ კვი­რა­ში ზუს­ტად გვე­ცო­დი­ნე­ბა რე­ა­ლუ­რად რო­გო­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი ექ­ნე­ბა უკ­რა­ი­ნას ბრძო­ლის ველ­ზე ქვე­ყა­ნა­ში რუ­სუ­ლი ოკუ­პა­ცი­ის და­სას­რუ­ლებ­ლად, ამის თქმის სა­შუ­ა­ლე­ბას იძ­ლე­ვა ის, რომ უკ­რა­ი­ნამ და­სავ­ლე­ლი პარტნი­ო­რე­ბი­სა­გან უკვე მი­ი­ღო ის სამ­ხედ­რო ტექ­ნი­კა, რო­მელ­საც აქამ­დე გვპირ­დე­ბოდ­ნენ. სა­უ­ბა­რია მძი­მე ტექ­ნი­კა­ზე, არა მარ­ტო შე­ტე­ვით ია­რაღ­ზე, არა­მედ ჰა­უ­ბი­ცებ­ზე, 200-ზე მეტ ტანკზე, რო­მე­ლიც ჩვენ პო­ლო­ნე­ლებ­მა გად­მოგ­ვცეს, ზალ­პუ­რი ცე­ცხლის სის­ტე­მებ­ზე, და სხვა, რაც სა­ჭი­როა იმის­თვის, რომ მო­წი­ნა­აღ­მდე­გის შე­ტე­ვა იქ­ნას ჯერ მო­გე­რი­ე­ბუ­ლი იქ, სა­დაც ახლა მათ პო­ზი­ცი­ე­ბი აქვთ და შემ­დეგ გა­და­ვი­დეთ კონ­ტრშე­ტე­ვა­ზე, რომ ქვეყ­ნის მთე­ლი ტე­რი­ტო­რი­ი­დან განვდევ­ნოთ ისი­ნი.

- ბრძა­ნეთ, რომ რუ­სებს რიგ მო­ნაკ­ვე­თებ­ზე აქვთ მცი­რე წინსვლა. თქვენ­თან და­კავ­ში­რე­ბამ­დე ბრი­ტა­ნუ­ლი დაზ­ვერ­ვის რუ­კას ჩავ­ხე­დე. ამ რუ­კა­ზე მკა­ფი­ოდ ჩანს, რომ გარ­კვე­უ­ლი წარ­მა­ტე­ბე­ბი და წინსვლა აქვთ ასე­ვე უკ­რა­ი­ნის შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ ძა­ლებს. ხერ­სო­ნი­სა და ხარ­კო­ვის მი­სად­გო­მებ­თან საკ­მა­ოდ გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლია ვი­თა­რე­ბა...

- დიახ, ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ზე უკ­რა­ი­ნამ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა კონ­ტრშე­ტე­ვე­ბი, მაგ­რამ იმის­თვის, რომ ეს ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი სრუ­ლად იქ­ნას გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბუ­ლი, ასე­თი მოქ­მე­დე­ბე­ბი ჯერ არ და­წყე­ბუ­ლა. რუ­სებს გარ­კვე­უ­ლი წარ­მა­ტე­ბე­ბი აქვთ იზი­უ­მის მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ზე. ახლა ისი­ნი ცდი­ლო­ბენ ქა­ლაქ სლა­ვი­ანსკის აღე­ბას, ამის­თვის მო­ა­წყვეს პონ­ტო­ნის გა­და­სას­ვლე­ლი, ვნა­ხოთ, სა­ბო­ლო­ოდ რა გა­მო­უ­ვათ. ახლა ისი­ნი ცდი­ლო­ბენ ქა­ლაქ სლა­ვი­ანსკის აღე­ბას, ამის­თვის მო­ა­წყვეს პონ­ტო­ნის გა­და­სას­ვლე­ლი, ვნა­ხოთ, სა­ბო­ლო­ოდ რა გა­მო­უ­ვათ­დას­ტურ­დე­ბა ხმე­ბი იმის თა­ო­ბა­ზე, რომ სწო­რედ დო­ნეც­კის ოლ­ქის ქა­ლაქ სლა­ვი­ანსკზე შე­ტე­ვის ორ­გა­ნი­ზე­ბის­თვის იმ­ყო­ფე­ბო­და საბ­რძო­ლო ზო­ნა­ში რუ­სე­თის გენშტა­ბის ხელ­მძღვა­ნე­ლი გე­რა­სი­მო­ვი.

- რას შე­იძ­ლე­ბა ნიშ­ნავ­დეს რუ­სე­თის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის ლავ­რო­ვის გან­ცხა­დე­ბა - "მო­ვი­თხოვთ პრე­ზი­დენტ ზე­ლენ­სკი­სა­გან უკ­რა­ი­ნის შე­ი­ა­რა­ღე­ბულ­მა ძა­ლებ­მა უარი თქვან წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის გა­წე­ვა­ზე. კი არ დაგ­ვნებ­დნენ, არა­მედ შე­წყვი­ტონ წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბის გა­წე­ვა“?

- პირ­და­პირ გე­ტყვით - საკ­მა­ოდ ძნე­ლია იმ გან­ცხა­დე­ბე­ბის კო­მენ­ტი­რე­ბა, რო­მელ­საც რუ­სე­თის პირ­ვე­ლი პი­რე­ბი უკ­რა­ი­ნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით აკე­თე­ბენ. ეს ეხე­ბა ლავ­რო­ვის გან­ცხა­დე­ბებ­საც.

ვი­თა­რე­ბა­ში, როცა ლავ­როვ­ზე არა­ფე­რია და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, მის გან­ცხა­დე­ბებ­ზე კო­მენ­ტა­რე­ბის კე­თე­ბა არც ღირს. ამ თვალ­საზ­რი­სით ყუ­რა­დღე­ბის მიქ­ცე­ვა ღირს იმა­ზე, თუ რას ამ­ბობს პრე­ზი­დენ­ტი პუ­ტი­ნი. ვრცელ­დე­ბა ხმე­ბი, რომ 9 მა­ისს პუ­ტი­ნი საკ­მა­ოდ მნიშ­ვნე­ლო­ვან გან­ცხა­დე­ბებს გა­ა­კე­თებს უკ­რა­ი­ნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

- სი-ენ-ენის მტკი­ცე­ბით რუ­სე­თი 9 მა­ისს უკ­რა­ი­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ ომს ოფი­ცი­ა­ლუ­რად გა­მო­ა­ცხა­დებს და ასე­ვე გა­მო­ა­ცხა­დებს სა­ყო­ველ­თაო მო­ბი­ლი­ზა­ცი­ას...

- უკ­რა­ი­ნის დაზ­ვერ­ვა­მაც გა­ა­კე­თა გან­ცხა­დე­ბა, რომ შე­საძ­ლოა სწო­რედ ეს მოხ­დეს მოს­კოვ­ში 9 მა­ისს და­გეგ­მილ აღ­ლუმ­ზე. ვნა­ხოთ, და­ვე­ლო­დოთ, 9 მა­ი­სამ­დე არც ისე დიდი დროა დარ­ჩე­ნი­ლი.

- უკ­რა­ი­ნუ­ლი წარ­მო­შო­ბის აშშ-ს მო­ქა­ლა­ქე, ანა­ლი­ტი­კო­სი იური შვე­ცი, რო­მე­ლიც უკ­რა­ი­ნას­თან და­კავ­ში­რე­ბით საკ­მა­ოდ სა­ინ­ტე­რე­სო ანა­ლი­ზებს დებს YouTube-ზე, გუ­შინ­დელ გა­მოშ­ვე­ბა­ში პრე­ზი­დენტ ზე­ლენ­სკის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის უფ­როსს, ერ­მაკს, ბრა­ლი დას­დო იმა­ში, რომ რუ­სე­თის მიერ უკ­რა­ი­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ ომის და­წყე­ბის წინ უკ­რა­ი­ნა-ყი­რი­მის მიმ­დე­ბა­რე ტე­რი­ტო­რია რო­მე­ლიც და­ნაღ­მუ­ლი იყო, სწო­რედ თე­ბერ­ვლის პირ­ველ რი­ცხვებ­ში გან­ნაღ­მა უკ­რა­ი­ნულ­მა მხა­რემ. მი­სი­ვე თქმით, სწო­რედ ეს აღ­მოჩ­ნდა მი­ზე­ზი იმი­სა, რომ რუ­სებ­მა საკ­მა­ოდ იო­ლად და­ი­კა­ვეს ის ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი. რამ­დე­ნად სა­მარ­თლი­ა­ნია ანა­ლი­ტი­კოს იური შვე­ცის ბრალ­დე­ბე­ბი ერ­მა­კის წი­ნა­აღ­მდეგ და სა­ვა­რა­უ­დოდ, რას შე­იძ­ლე­ბა ეს ნიშ­ნავ­დეს?

- ფაქ­ტია, რომ სწო­რედ ომის და­წყე­ბის წინ აღ­მოჩ­ნდა ეს ტე­რი­ტო­რი­ე­ბი უკ­რა­ი­ნის მხა­რის მიერ გა­ნაღ­მუ­ლი. ომის და­წყე­ბი­დან ერთ თვე­ში ხერ­სო­ნის მერ­მა პირ­ველ­მა გა­მოთ­ქვა ამის შე­სა­ხებ სა­ჯა­რო სივ­რცე­ში წუ­ხი­ლი. იგი კი­თხვას ასე სვამ­და - ვი­თა­რე­ბა­ში როცა უკ­რა­ი­ნის მხრი­დან ყი­რიმ­თან და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი გზე­ბი და­ნაღ­მუ­ლი იყო, რო­გორ აღ­მოჩ­ნდნენ უმოკ­ლეს დრო­ში რუ­სე­ბი ხერ­სონ­თან?

ამ თე­მა­ზე მარ­თლაც არ­სე­ბობს პა­სუ­ხგა­უ­ცე­მე­ლი კი­თხვე­ბი. ამ საქ­მე­ში დამ­ნა­შა­ვეა თუ არა პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის უფ­რო­სი ერ­მა­კი, ეს გა­სარ­კვე­ვია. მაგ­რამ ის, რომ სამ­ხრეთ მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ზე არ­სე­ბულ ვი­თა­რე­ბა­ში ბევ­რი რა­მაა გა­სარ­კვე­ვი, ფაქ­ტია.

რჩე­ბა შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა, რომ უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ზო­გი­ერ­თი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი ფიქ­რობს და­ახ­ლო­ე­ბით ისე, რო­გორც ერთი რუ­სუ­ლი გა­მოთ­ქმა გვე­უბ­ნე­ბა - "ომი ყვე­ლა­ფერს ჩა­მო­წერს.“ სი­ნამ­დვი­ლე­ში ასე არაა, უკ­რა­ი­ნას ექ­ნე­ბა დრო და ძალა იმის, რომ გა­არ­კვი­ოს რა ხდე­ბო­და უკ­რა­ი­ნა­ში ომამ­დე და ომის და­წყე­ბის შემ­დეგ­გერ­მა­ნი­ის კან­ცლერ­მა შოლცმა ამას წი­ნათ გა­ნა­ცხა­და რომ იგი უკ­რა­ი­ნა­ში იმის გამო არ ჩა­დის, რომ ცოტა ხნის წინ პრე­ზი­დენ­ტმა ზე­ლენ­სკიმ კი­ევ­ში ჩას­ვლა­ზე უარი უთხრა გერ­მა­ნი­ის პრე­ზი­დენტ შტა­ინ­მა­ი­ერს. მან ასე­ვე თქვა, რომ ვიდ­რე კი­ე­ვი პრე­ზი­დენტ შტა­ინ­მა­ი­ერს არ მი­ი­ღებს, იგი უკ­რა­ი­ნა­ში არ გა­ემ­გზავ­რე­ბა.

ყვე­ლა ხვდე­ბო­და, რომ გერ­მა­ნი­ის მხრი­დან უკ­რა­ი­ნის­თვის სამ­ხედ­რო ტექ­ნი­კის მი­წო­დე­ბა­ში შე­ფერ­ხე­ბე­ბი ბერ­ლი­ნის სწო­რედ ამ წყე­ნას უკავ­შირ­დე­ბო­და. კან­ცლერ­მა შოლცმა თა­ვის უკა­ნას­კნე­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბით უკ­რა­ი­ნის თე­მა­ზე პრაქ­ტი­კუ­ლად ეს და­ა­დას­ტუ­რა.

ეს კი იმას ნიშ­ნავს, რბი­ლად რომ ვთქვათ, არას­წო­რი იყო კი­ე­ვის პო­ზი­ცია, როცა პრე­ზი­დენ­ტმა ზე­ლენ­სკიმ კი­ევ­ში ჩას­ვლა­ზე უარი უთხრა პრე­ზი­დენტ შტა­ინ­მა­ი­ერს. რო­გორც ჩანს, პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ა­ში არი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც პრე­ზი­დენტ ზე­ლენ­სკის, რბი­ლად რომ ვთქვათ ასეთ რჩე­ვებს აძ­ლე­ვენ.

რო­გორც ჩანს, ზე­ლენ­სკის გა­რე­მოც­ვა­ში არი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც პრე­ზი­დენტს გა­უ­მარ­თლე­ბელ და უკ­რა­ი­ნის­თვის სა­ზი­ა­ნო რჩე­ვებს აძ­ლე­ვენ. სა­ხელ­დე­ბო­და არა ერთი გვა­რი, რო­მელ­საც ბრა­ლად ედე­ბო­და უკ­რა­ი­ნის წი­ნა­აღ­მდეგ მუ­შა­ო­ბა. ფაქ­ტია, რომ პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცია რიგ შემ­თხვე­ვა­ში ისეთ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბებს იღებს, რო­მე­ლიც ხში­რად გაკ­ვირ­ვე­ბას იწ­ვევს. ფაქ­ტია, რომ პრე­ზი­დენტ ასეთ რჩე­ვებს ვი­ღაც აძ­ლევს.

არ ვიცი პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის უფ­რო­სი ერ­მა­კი იყო თუ არა უკ­რა­ი­ნა-ყი­რი­მის და­მა­კავ­ში­რე­ბე­ლი გა­და­სას­ვლე­ლის გა­ნაღმვის ინი­ცი­ა­ტო­რი, მაგ­რამ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ ეს თემა და კი­დევ სხვა ასე­ვე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხე­ბი გა­მო­უ­ძი­ე­ბე­ლი არ დარ­ჩე­ბა...

- გი­თხრათ სი­მარ­თლე, იმე­დი მაქვს, რომ უკ­რა­ი­ნის ხელ­მძღვა­ნე­ლე­ბის მხრი­დან სა­ქარ­თვე­ლოს მი­სა­მარ­თით გა­კე­თე­ბუ­ლი რბი­ლად რომ ვთქვათ უსი­ა­მოვ­ნო გან­ცხა­დე­ბე­ბი სწო­რედ ამ კა­ტე­გო­რი­ი­და­ნაა...

- დიახ, როცა მე პრე­ზი­დენ­ტის­თვის არას­წო­რი რჩე­ვე­ბის მი­ღე­ბა­ზე ვსა­უბ­რობ, მათ შო­რის სა­ქარ­თვე­ლოს­თან გა­კე­თე­ბულ გან­ცხა­დე­ბებ­საც ვგუ­ლის­ხმობ. რად­გან ჩვენ არ გვაქვს ფაქ­ტე­ბი იმი­სა, რომ პრე­ზი­დენ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ა­ში არი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვინც უკ­რა­ი­ნის სა­სარ­გებ­ლო რჩე­ვებს აძ­ლე­ვენ პრე­ზი­დენტ ზე­ლენ­სკის, მე არ და ვერ ვი­სა­უბ­რებ კონ­კრე­ტულ ადა­მი­ა­ნებ­ზე, რომ­ლე­ბიც მის გა­რე­მოც­ვა­შია. ვი­მე­ო­რებ, რო­გორც ჩანს, ზე­ლენ­სკის გა­რე­მოც­ვა­ში არი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც პრე­ზი­დენტს უკ­რა­ი­ნის­თვის სა­ზი­ა­ნო რჩე­ვებს აძ­ლევ­დნენ რო­გორც უკ­რა­ი­ნა-ყი­რი­მის გა­და­სას­ვლე­ლის ომის წინ გა­ნაღმვას­თან, ისე სა­ქარ­თვე­ლოს­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებ­ში. გააგრძელეთ კითხვა