"36-ე ბრიგადის მეთაურმა გაფრთხილების გარეშე გადაწყვიტა, გაერღვია გაურკვეველი მიმართულება, რითაც ბევრი ადამიანი დაკარგა" - “აზოვის” პოლკის მეთაური - კვირის პალიტრა

"36-ე ბრიგადის მეთაურმა გაფრთხილების გარეშე გადაწყვიტა, გაერღვია გაურკვეველი მიმართულება, რითაც ბევრი ადამიანი დაკარგა" - “აზოვის” პოლკის მეთაური

"აზო­ვის“ პოლ­კის მე­თა­უ­რი დე­ნის პრო­კო­პენ­კო აცხა­დებს, რომ 36-ე სა­ზღვაო ქვე­ი­თი ბრი­გა­დის მე­თა­უ­რის ქმე­დე­ბე­ბი ლო­გი­კურ ახ­სნას არ ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა.

მან "უკ­რა­ინ­სკა­ია პრავ­დას­თან“ ინ­ტერ­ვი­უ­ში 36-ე ბრი­გა­დის მე­თა­უ­რი, პოლ­კოვ­ნი­კი ბა­რა­ნი­უ­კი გა­აკ­რი­ტი­კა და გა­ნა­ცხა­და, რომ ბრი­გა­დას ჰქონ­და შე­სა­ბა­მი­სი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი თავ­დაც­ვის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნე­ლად, თუმ­ცა გა­უფრ­თხი­ლებ­ლად გა­და­წყვი­ტა ქმე­დე­ბე­ბი, რის შე­დე­გა­დაც ბრი­გა­დამ ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი და­კარ­გა და ბევ­რი ტყვედ ჩა­ვარ­და.

"ჯერ ერთი ბა­ტა­ლი­ო­ნი მო­უ­ლოდ­ნე­ლად ჩა­ბარ­და, ეს იყო 4 აპ­რილს. შე­დე­გად დავ­კარ­გეთ იმ დრო­ის­თვის "აზო­ვი­სა“ და 36-ე ბრი­გა­დის კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის ერ­თა­დერ­თი გზა. შემ­დეგ, მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, 36-ე ბრი­გა­დის მე­თა­ურ­მა, ვინ­მეს გაფრ­თხი­ლე­ბის გა­რე­შე, გა­და­წყვი­ტა, უბ­რა­ლოდ გა­ერ­ღვია გა­ურ­კვე­ვე­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბა და ამით და­კარ­გა ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი. ანა­ლო­გი­უ­რად, ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი დარ­ჩა სა­კუ­თა­რი თა­ვის ანა­ბა­რა და უბ­რა­ლოდ ტყვედ ჩა­ვარ­და. ეს რომ არ მომ­ხდა­რი­ყო, შეგ­ვეძ­ლო დიდი ხნით შეგ­ვე­ნარ­ჩუ­ნე­ბი­ნა დაც­ვა მარ­ჯვე­ნა ნა­პირ­ზე, მაგ­რამ ფლან­გი გა­მო­იკ­ვე­თა და "ილი­ჩის“ ქარ­ხნის გაწ­მენ­დის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ, მტერ­მა მთე­ლი ძა­ლე­ბი ჩვე­ნი მი­მარ­თუ­ლე­ბით გად­მო­ის­რო­ლა - ამან მათ უფ­ლე­ბა მის­ცა, ფლან­გი­დან და უკ­ნი­დან დაგ­ვსხმოდ­ნენ“, - გა­ნა­ცხა­და მან.

პრო­კო­პენ­კოს თქმით, ეს იყო 36-ე ბრი­გა­დის მე­თა­უ­რის, პოლ­კოვ­ნიკ ბა­რა­ნი­უ­კის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, "ან ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბი­დან ვი­ღა­ცამ აი­ძუ­ლა".

"არ ვიცი, მაგ­რამ ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში, სრუ­ლი­ად ალო­გი­კუ­რი იყო - "ილი­ჩის“ ქარ­ხნის დაც­ვა კი­დევ დიდ­ხანს შე­იძ­ლე­ბო­და, მაგ­რამ რა­ტომ მი­ი­ღეს ასე­თი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, არ ვიცი. მათ ჰქონ­დათ აბ­სო­ლუ­ტუ­რად საკ­მა­რი­სი სამ­ხედ­რო ტექ­ნი­კა და საბ­რძო­ლო მა­სა­ლა თავ­დაც­ვის შე­სა­ნარ­ჩუ­ნებ­ლად“ , - გა­ნა­ცხა­და პრო­კო­პენ­კომ.

"აზო­ვის" პოლ­კის მე­თა­ურ­მა ასე­ვე ისა­უბ­რა "აზოვსტალ­ში“ არ­სე­ბულ ვი­თა­რე­ბა­ზე და აღ­ნიშ­ნა, რომ "მდგო­მა­რე­ო­ბა უკი­დუ­რე­სად მძი­მეა“.

"მტე­რი ბოლო რამ­დე­ნი­მე დღეა ცდი­ლობს ჩვენს შტურმს. ის უკვე შე­ვი­და ქარ­ხა­ნა­ში. ბრძო­ლა რე­ა­ლუ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს ქარ­ხნის შიგ­ნით. შე­ნო­ბე­ბი­სა და ფარ­დუ­ლე­ბის შიგ­ნით, სამ­რეწ­ვე­ლო კომ­პლექსში. მტე­რი იყე­ნებს აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ყვე­ლა სა­ხის ია­რაღს - სა­ზღვაო არ­ტი­ლე­რი­ას, თვითმფრი­ნავს, ტან­კებს. ის ცდი­ლობს გა­მო­ი­ყე­ნოს "დამ­წვა­რი მი­წის“ ტაქ­ტი­კა და უბ­რა­ლოდ ანად­გუ­რებს ყვე­ლა­ფერს მის გარ­შე­მო“ , - გა­ნა­ცხა­და პრო­კო­პენ­კომ.

კი­თხვა­ზე, არის თუ არა კო­ორ­დი­ნა­ცია მთავ­რო­ბას­თან და გე­ნე­რა­ლურ შტაბ­თან და რას ეუბ­ნე­ბი­ან მებ­რძო­ლებს, პოლ­კის მე­თა­ურ­მა აღ­ნიშ­ნა, რომ, რა თქმა უნდა, კავ­ში­რი არ­სე­ბობს.

მისი თქმით, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ცდი­ლობს სა­კი­თხის მოგ­ვა­რე­ბას დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი და მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის გზით.

"მაგ­რამ ამ მო­მენ­ტში, რაც არ უნდა უხე­შად ჟღერ­დეს, ჩვენ სა­კუ­თა­რი თა­ვის ერ­თგუ­ლი ვართ“ , - გა­ნა­ცხა­და პრო­კო­პენ­კომ.

მან­ვე, კი­თხვა­ზე, საკ­მა­რი­სი გა­კეთ­და თუ არა მა­რი­უ­პო­ლის გა­და­სარ­ჩე­ნად, გა­ნა­ცხა­და, რომ მათ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნეს მთლი­ა­ნად უკ­რა­ი­ნა­ში სი­ტუ­ა­ცი­ის შეც­ვლა­ში და მი­ი­ზი­დეს მტრის ძა­ლე­ბის დიდი ჯგუ­ფი სხვა სფე­რო­ებ­ში ზე­წო­ლის შე­სამ­სუ­ბუ­ქებ­ლად, რა­მაც უკ­რა­ი­ნას სა­შუ­ა­ლე­ბა მის­ცა, მი­ე­ღო ია­რა­ღი და­სავ­ლე­ლი პარტნი­ო­რე­ბის­გან, გა­დაჯ­გუ­ფე­ბუ­ლი­ყო და უფრო ეფექ­ტუ­რად ემოქ­მე­და.

ambebi.ge