უძრავი ქონება, იპოთეკური სესხი, ბიზნესმენი მამისგან მიღებული საჩუქარი - რა ქონებას ფლობს ნინო წილოსანი? - კვირის პალიტრა

უძრავი ქონება, იპოთეკური სესხი, ბიზნესმენი მამისგან მიღებული საჩუქარი - რა ქონებას ფლობს ნინო წილოსანი?

ნინო წი­ლო­სა­ნი, მე-10 მოწ­ვე­ვის პარ­ლა­მენ­ტა­რი "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბი­დან", სა­ზო­გა­დო­ე­ბის ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში ბო­ლოს, უკ­რა­ი­ნა­სა და რუ­სეთ­ზე გა­კე­თე­ბუ­ლი გან­ცხა­დე­ბე­ბის გამო მო­ექ­ცა, დე­პუ­ტა­ტი მწვა­ვედ გა­აკ­რი­ტი­კეს.

"არ მახ­სენ­დე­ბა ისე­თი შე­უ­რა­ცხმყო­ფე­ლი ფაქ­ტე­ბი ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მი­მართ, თუ არ ჩავ­თვლით ძი­რი­თად ტრა­გე­დი­ას, რაც ოკუ­პა­ცი­აა... ამის შემ­დეგ ნამ­დვი­ლად არ მახ­სენ­დე­ბა ისე­თი შე­უ­რა­ცხყო­ფა, რო­მე­ლიც ამ შემ­თხვე­ვა­ში უკ­რა­ი­ნის რიგი მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნე­ბის მხრი­დან მოგ­ვად­გა", - გა­ნა­ცხა­და წი­ლო­სან­მა, რო­დე­საც უპა­სუ­ხა ტე­ლე­კომ­პა­ნია "ფორ­მუ­ლას" ჟურ­ნა­ლის­ტის კი­თხვას, - ახ­სენ­დე­ბა თუ არა შემ­თხვე­ვა, რო­დე­საც "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ დე­პუ­ტა­ტებ­მა პუ­ტი­ნის მი­სა­მარ­თით გა­მო­ი­ყე­ნეს ფრა­ზე­ბი: "ვი­გინ­და­რა“ ან "სა­მარ­ცხვი­ნო არ­სე­ბა".

არა­ვის­თვი­საა უც­ნო­ბი, რომ ბიზ­ნეს­მენ ბად­რი წი­ლო­სა­ნის ქა­ლიშ­ვი­ლი ოფი­ცი­ა­ლუ­რად მი­ლი­ო­ნე­რია. სამი შვი­ლის დედა 2021 წელს ქმარს და­შორ­და. იმ­ჟა­მად მე­დი­ას­თან ინ­ტერ­ვი­უ­ში ამ­ბობ­და, რომ შვი­ლე­ბის მა­მას­თან კარ­გი ურ­თი­ერ­თო­ბა ჰქონ­და და ბავ­შვე­ბის აღ­ზრდის პრო­ცეს­ში თა­ნაბ­რად მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ. დე­პუ­ტა­ტის თქმით, ურ­თი­ერ­თო­ბის დას­რუ­ლე­ბის მი­ზე­ზი მისი პო­ლი­ტი­კუ­რი აქ­ტი­ვო­ბა არ გამ­ხდა­რა, რად­გან მი­აჩ­ნია, რომ შე­საძ­ლე­ბე­ლია ერ­თდრო­უ­ლად იყო წარ­მა­ტე­ბუ­ლი კა­რი­ე­რა­ში და გყავ­დეს ბედ­ნი­ე­რი ოჯა­ხი.

ნინო წი­ლო­სან­მა ად­რე­ულ ასაკ­ში შექ­მნა ოჯა­ხი. 19 წლის იყო, რო­დე­საც ბიზ­ნეს­მენ ვლა­დი­მერ აბუ­ლა­ძე­ზე იქორ­წი­ნა. წყვილს სამი სა­ერ­თო შვი­ლი ჰყავთ. თე­მუ­კა აბუ­ლა­ძე დიდ ბრი­ტა­ნეთ­ში სწავ­ლობს, ნი­კო­ლოზ აბუ­ლა­ძე კა­ლათ­ბურ­თე­ლია და უმ­ცრო­სი, მა­რი­ა­მი კი სკო­ლის მოს­წავ­ლე.

ნინო წი­ლო­სა­ნის ყო­ფი­ლი ქმა­რი დე­პუ­ტა­ტის მიერ 2022 წელს შევ­სე­ბულ დეკ­ლა­რა­ცი­ა­ში ვე­ღარ მოხ­ვდა, რომ­ლის მი­ხედ­ვი­თაც დე­პუ­ტა­ტი ფლობს მი­წის ნაკ­ვეთს დაბა ურეკ­ში, რო­მე­ლიც 2009 წელს 40 ათას ლა­რად შე­ი­ძი­ნა.

ასე­ვე თა­მა­რაშ­ვი­ლის ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე 224.7 კვ.მ ბი­ნას, რო­მელ­შიც 2014 წელს 250 ათა­სი ლარი გა­და­ი­ხა­და. წი­ლო­სა­ნის მფლო­ბე­ლო­ბა­შია 2011 წელს შე­ძე­ნი­ლი ორი არა­სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი ფარ­თიც თბი­ლის­ში, რომ­ლებ­ში 60 000 და 80 000 ლარი გა­და­უხ­დია.

დე­პუ­ტა­ტის მფლო­ბე­ლო­ბა­შია 2018 წელს 50 ათას ლა­რად შე­ძე­ნი­ლი მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მან­ქა­ნა Toyota 200...

დეკ­ლა­რა­ცი­ის შევ­სე­ბი­სას "სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კის" მიმ­დი­ნა­რე ან­გა­რიშ­ზე ჰქონ­და 418 ლარი, "თი-ბი-სი ბან­კი" მიმ­დი­ნა­რე ან­გა­რიშ­ზე 10 718,8 ლარი. და­ნა­ზო­გის სა­ხით კი 15 000 ლარი ერი­ცხე­ბო­და.

ნინო წი­ლო­სა­ნი რამ­დე­ნი შპს-ს მე­წი­ლეა. აქე­დან შპს "მკურ­ნა­ლი 2002 სა­ქარ­თვე­ლო­დან" 2021 წელს შე­მო­სავ­ლის სა­ხით 59 850 ლარი მი­ი­ღო. ორ კომ­პა­ნი­ა­ში, რო­მე­ლიც ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლის სა­ხელ­ზეა გა­ფორ­მე­ბუ­ლი, 25%-ს ფლობს, მაგ­რამ მათ­გან შე­მო­სა­ვა­ლი არ მი­უ­ღია.

2021 წელს დე­პუ­ტატ­მა პარ­ლა­მენ­ტში ხელ­ფა­სის სა­ხით 53 449,92 ლარი მი­ი­ღო.

ნინო წი­ლო­სა­ნი აქვს იპო­თე­კუ­რი სეს­ხი, 180 ათა­სი დო­ლა­რი, რო­მე­ლიც 2016 წელს აიღო და 2026 წელს ამ­თავ­რებს. გა­სულ წელს სეს­ხის და­სა­ფა­რად 26 610,2 დო­ლა­რი გა­და­ი­ხა­და.

დე­პუ­ტატ­მა 2021 წელს უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის გა­ყიდ­ვი­დან შე­მო­სავ­ლის სა­ხით 10 ათა­სი დო­ლა­რი მი­ი­ღო. იხილეთ სრულად