თურ­ქმე­ნეთ­ში ათო­ბით წყვი­ლი და­ა­კა­ვეს მხო­ლოდ იმის გამო, რომ ისი­ნი სა­ჯა­რო სივ­რცე­ში ხე­ლი­ხელ­ჩა­კი­დე­ბულ­ნი იყ­ვნენ - ახალი დიქტატორის ახალი წესები - კვირის პალიტრა

თურ­ქმე­ნეთ­ში ათო­ბით წყვი­ლი და­ა­კა­ვეს მხო­ლოდ იმის გამო, რომ ისი­ნი სა­ჯა­რო სივ­რცე­ში ხე­ლი­ხელ­ჩა­კი­დე­ბულ­ნი იყ­ვნენ - ახალი დიქტატორის ახალი წესები

თურ­ქმე­ნეთ­ში ათო­ბით წყვი­ლი და­ა­კა­ვეს მხო­ლოდ იმის გამო, რომ ისი­ნი სა­ჯა­რო სივ­რცე­ში ხე­ლი­ხელ­ჩა­კი­დე­ბულ­ნი იყ­ვნენ. პო­ლი­ცია მათ ტრა­დი­ცი­ე­ბი­სა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში მოქ­ცე­ვის წე­სე­ბის დარ­ღვე­ვა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებს.

წყვი­ლე­ბი თურ­ქმე­ნე­თის ქა­ლაქ მა­რი­ში და­ა­კა­ვეს. რო­გორც "რა­დიო თა­ვი­სუფ­ლე­ბის" თურ­ქმე­ნე­თის ბი­უ­რო წერს, ბოლო დროს მო­ქა­ლა­ქე­ებ­ზე, გან­სა­კუთ­რე­ბით კი ქა­ლებ­ზე კონ­ტრო­ლი ქვე­ყა­ნა­ში უფრო მკაცრ­დე­ბა და მსგავ­სი შემ­თხვე­ვე­ბიც კონ­ტრო­ლის გაძ­ლი­ე­რე­ბას უკავ­შირ­დე­ბა.

"მე და ჩემი მე­უღ­ლე სახ­ლი­დან გა­ვე­დით. ჩვენ­თან ახ­ლოს პო­ლი­ცი­ის მან­ქა­ნა გა­ჩერ­და. გვი­თხრეს, რომ მან­ქა­ნა­ში უნდა ჩავ­სხდეთ და გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში მი­ვი­დეთ ახ­სნა-გან­მარ­ტე­ბის­თვის“, - ამ­ბობს მა­რის მცხოვ­რე­ბი, ანო­ნი­მუ­რო­ბის პი­რო­ბით. მი­სი­ვე თქმით, პო­ლი­ცი­ის შე­ნო­ბა­ში მსგავ­სი "და­ნა­შა­უ­ლის“, ხელ­ჩა­კი­დე­ბუ­ლი სი­ა­რუ­ლის გამო და­კა­ვე­ბუ­ლი კი­დევ რამ­დე­ნი­მე მო­ქა­ლა­ქე იყო. თი­თო­ე­უ­ლი მათ­გა­ნი ოთა­ხებ­ში შე­იყ­ვა­ნეს და ცალ-ცალ­კე და­კი­თხეს.

"რა­დიო თა­ვი­სუფ­ლე­ბის“თურ­ქმე­ნე­თის ბი­უ­როს სხვა მა­ცხოვ­რე­ბე­ლე­ბი უყ­ვე­ბი­ან, რომ ისი­ნი აი­ძუ­ლეს პო­ლი­ცი­ა­ში "ლექ­ცი­ის­თვის მო­ეს­მი­ნათ.“

ერთ-ერ­თის თქმით, ლექ­ცია ძი­რი­თა­დად ქა­ლე­ბის ქცე­ვის წე­სებს ეხე­ბო­და. ლექ­ცი­ას პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბი კი­თხუ­ლობ­დნენ და ქა­ლებს ადა­ნა­შუ­ლებ­დნენ მა­კი­ა­ჟის გამო, ამას კი "უსირ­ცხვი­ლო­ბას“ უწო­დებ­დნენ. ამ­ბობ­დნენ, რომ ისი­ნი არ­ღვევ­დნენ "წე­სი­ე­რე­ბის სტან­დარ­ტებს, რო­დე­საც მა­მა­კა­ცებს ხელს ჰკი­დებ­დნენ.“"გვი­თხრეს, - ძვე­ლად ჩვე­ნი დე­დე­ბი თავ­სა­ბუ­რა­ვის გა­რე­შე არ და­დი­ოდ­ნენ. ქორ­წი­ნე­ბის შემ­დეგ თავ­სა­ბუ­რა­ვე­ბით უნდა ია­როთ. წარ­სულ­ში ეტი­კე­ტის პირ­ვე­ლი წესი სა­ხის და­ფარ­ვა იყოო“, - იხ­სე­ნებს ქალი. "რა­დიო თა­ვი­სუფ­ლე­ბამ“ ვერ შეძ­ლო კო­მენ­ტა­რის მი­ღე­ბა ოფი­ცი­ა­ლუ­რი პი­რე­ბის­გან, რად­გა­ნაც ისი­ნი უარს ამ­ბო­ბენ და­მო­უ­კი­დე­ბელ მე­დი­ას­თან კო­მუ­ნი­კა­ცი­ა­ზე. იხილეთ სრულად