"ჯერ კიდევ რჩება დრო, ქართველმა პოლიტიკოსებმა მდგომარეობის გაუმჯობესება დაიწყონ - დაიწყეთ სასამართლო სისტემის გამოსწორება, შეაჩერეთ რუსული დეზინფორმაცია" - კრამონი - კვირის პალიტრა

"ჯერ კიდევ რჩება დრო, ქართველმა პოლიტიკოსებმა მდგომარეობის გაუმჯობესება დაიწყონ - დაიწყეთ სასამართლო სისტემის გამოსწორება, შეაჩერეთ რუსული დეზინფორმაცია" - კრამონი

ჩვენ სა­ქარ­თვე­ლოს შე­სა­ხებ გარ­დამ­ტე­ხი რე­ზო­ლუ­ცია მი­ვი­ღეთ. ევ­რო­კავ­ში­რის სა­მი­ტამ­დე ჯერ კი­დევ რჩე­ბა დრო, რომ ქარ­თველ­მა პო­ლი­ტი­კო­სებ­მა მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა და­ი­წყონ , - ამის შე­სა­ხებ გერ­მა­ნელ­მა ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტარ­მა ვი­ო­ლა ფონ კმა­რონ­მა „ტვი­ტე­რის“ სა­კუ­თარ გვერ­დზე გა­ნა­ცხა­და.

"შე­წყვი­ტეთ პო­ლა­რი­ზა­ცი­ის შემ­ცვე­ლი ენის გა­მო­ყე­ნე­ბა, ხე­ლახ­ლა შე­უ­ერ­თდით 19 აპ­რი­ლის შე­თან­ხმე­ბას, და­ი­წყეთ სა­სა­მარ­თლო სის­ტე­მის გა­მოს­წო­რე­ბა, შე­ა­ჩე­რეთ რუ­სუ­ლი დე­ზინ­ფორ­მა­ცია“, - მო­უ­წო­და კრა­მონ­მა ქარ­თველ პო­ლი­ტი­კო­სებს.

ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტმა სა­ქარ­თვე­ლო­ში მე­დი­ის თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სა და ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბის უსაფრ­თხო­ე­ბის დარ­ღვე­ვე­ბის შე­სა­ხებ ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტის ხუთი პო­ლი­ტი­კუ­რი ჯგუ­ფის ინი­ცი­რე­ბუ­ლი ერ­თობ­ლი­ვი რე­ზო­ლუ­ცია მი­ი­ღო. რე­ზო­ლუ­ცი­ას მხა­რი და­უ­ჭი­რა 308 ევ­რო­პარ­ლა­მენ­ტარ­მა, წი­ნა­აღ­მდე­გი კი 218 წა­ვი­და.

IPN