რა ფასად ყიდდნენ ქართველებს ტყვეთა ბაზარზე და როგორი იყო მონობა ძველ საქართველოში - კვირის პალიტრა

რა ფასად ყიდდნენ ქართველებს ტყვეთა ბაზარზე და როგორი იყო მონობა ძველ საქართველოში

ადამიანებით ვაჭრობა მთელ მსოფლიოში ფართოდ იყო გავრცელებული, ჯერ კიდევ ადრეული შუა საუკუნეებიდან და საქართველო და კავკასია ამ მხრივ გამონაკლისი ვერ იქნებოდა. ბიზანტიის იმპერიის ძლიერების ხანაში, IV-X საუკუნეებში, შავი ზღვის სანაპიროდან მონები გაჰყავდათ კონსტანტინოპოლსა და იმპერიის სხვა ქალაქებში. ბიზანტია ქრისტიანობის ბურჯი­ იყო და თანამორწმუნეებით ვაჭრობას, რა თქმა უნდა, კრძალავდა. ყიდვა-გაყიდვის ობიექტები მაშინ წარმართები და მაჰმადიანები იყვნენ. საქართველო ბიზანტიის სტრატეგიული მოკავშირე იყო, ამიტომ ქართველების მონებად გაყიდვას, იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ადგილი არ უნდა ჰქონოდა. ქრისტიანებით ვაჭრობის აღმავალი განვითარება მონღოლთა გაბატონების დროიდან დაიწყო.

სამწუხაროდ, არ არის შემორჩენილი პირდაპირი მტკიცებულებები, თუ რა პირობებში და რამდენი ტყვე გაჰყავდათ მონღოლებს საქართველოდან ან, საერთოდ, კავკასიიდან, მაგრამ ფაქტია, რომ XIII ს.-ის II ნახევრიდან მონებს შორის დიდი რაოდენობით არიან ნახსენები რუსები, ყივჩაღები, თათრები, რაც იქ ოქროს ურდოს ბატონობის შედეგი იყო. XIV-XV სს.-ში კაფასა და ტანას ნავსადგურებში, სხვა ადგილობრივ საქონელთან ერთად, მონებიც იყიდებოდნენ, უპირატესად კავკასიელები, უკვე ქართველთა რაოდენობაც შესამჩნევად გაზრდილი ჩანს და ეს სავსებით გასაგებია საქართველოს იმჟამინდელი პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ცნება "უცხოტომელმა" თანდათან სხვა შინაარსი შეიძინა და საქართველოშიც იმატა მოძმე "უცხოტომელების" გაყიდვამ. XVIII ს.-მდე ლეკთა თარეში და ადამიანთა გატაცება მხოლოდ კახეთში იყო საგრძნობი. აქამდე არც ერთი საისტორიო­ წყარო არ ახსენებს ლეკებს ამ როლში ქართლსა და დასავლეთ საქართველოში. ამ საუკუნის­ მეორე ათწლეულში მათ შეაღწიეს ქართლში, მესამე ათწლეულიდან - სამცხე-ჯავახეთში, ხოლო მე-3-4-ში - დასავლეთ საქართველოშიც. საზოგადოების სრულად უუფლებო ნაწილს შეადგენდნენ ქალები. თუ ამ საზოგადოებათა მამაკაცები უდანაშაულოდ არ იყიდებოდნენ მონებად, ქალების დიდი რაოდენობა, მათი უუფლებობის­ გამო, მრავლად გაედინებოდა მონათა­ ბაზრებზე. ერთი ცნობის მიხედვით, XVIII ს.-ის შუახანებში მხოლოდ ტამანის გზით გაჰყავდათ წელიწადში 5-6 ათასი ულამაზესი ქალი. ასეთი მდგომარეობის მიზეზი, უპირველეს ყოვლისა, ცხოვრების სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და კანონიერების განვითარების დაბალი დონე იყო, მაგრამ მარტო ეს როდი განსაზღვრავდა შექმნილ ვითარებას. დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ხალხის ხასიათსა და ჩვევებსაც და ამას ჩვენი დროის მოვლენებიც ადასტურებს.

"ლეკიანობის" ანალოგიური არსისა იყო "ოსიანობა". ის ასაკით "ლეკიანობაზე" უფრო ადრინდელი მოვლენაა. ოსებშიც ბატონობდა პატრიარქალური მონობა. ნაყიდი და ომში ნაშოვნი ტყვეები მათი მფლობელების აუცილებელ საკუთრებას შეადგენდნენ, ხოლო მათი სიცოცხლე და სიკვდილი მათივე პატრონების ნება-სურვილზე იყო დამოკიდებული. მონათა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყარო ოსებში მრავალცოლიანობა იყო. ოსს წესით და კანონით თითქოს ერთი ცოლი ჰყავდა, სინამდვილეში თვით ღატაკებსაც ჰყავდათ, სულ ცოტა, ორი, შეძლებულებს კი - ხუთი და მეტიც. ცოლების წყაროს შეადგენდნენ ტყვე ქალები ან მშობლებისგან მხევლის სტატუსით ნაყიდები. მონა ცოლებისაგან შეძენილი შვილები, ე.წ. კავდასარდები წარმოადგენდნენ სრულიად უუფლებო სოციალურ კატეგორიას და მათი რაოდენობა ოსეთში საკმაოდ დიდი იყო. ოსის გაგებით, ნებისმიერი ქალი, რომელიც მის სახლში შევიდოდა და ეღირსებოდა პატივი, ყოფილიყო მისი მხევალი, შინამოსამსახურე ხდებოდა, ხოლო მათგან შეძენილი შვილები - მისი კავდასარდები, ფაქტობრივად, მონები ხდებოდნენ. იმიერკავკასიაში მონის აღმნიშვნელი საზოგადო ტერმინი იყო თურქეთიდან შემოსული "იასირ", მაგრამ მის გვერდით იხმარებოდა მრავალი სხვა ტერმინიც: ლეკებში - "გურჯი", ოსებში - "გურძიაკი", ავარიელებში - "გორგი", აფხაზებში - "აგრუა", "აგურუა", რაც იმაზე მეტყველებს,­ რომ აქ ტყვე ქართველი ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. ტყვე ქართველები და სომხები დროთა განმავლობაში ასიმილირდებოდნენ­ ადგილობრივ მოსახლეობაში და რელიგიასთან ერთად ივიწყებდნენ საკუთარ ენასაც­.

"იასირი" იმიერკავკასიის ხალხებში­ ნამდვილი მონა იყო, ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. იასირებს არ ჰქონდათ არავითარი­ უფლება არც საკუთარ თავზე და არც თავის მონაგარზე: იასირი თავის მფლობელს ეკუთვნოდა როგორც ნივთი. 1861-1863 წლებში ჩრდილოეთ კავკასიაში მონათა საერთო რაოდენობა შეადგენდა 6700 კაცს ორივე სქესისას. 1672 წელს სამეგრელოში მყოფი ჟან შარდენიც ძალზე შეწუხებული ჩანს იმით, რომ მეტად ღარიბ და უჩვეულო ქვეყანაში მოხვდა, სადაც არავითარი სურსათი არ იყიდებოდა, სადაც ფულს გასავალი არ ჰქონდა და სადაც საცხოვრებელი ბინის შოვნაც არ შეიძლებოდა. მისი თქმით, საშინელი სანახავი ყოფილა უამრავი ტყვე ყველა ასაკისა და ორივე სქესისა. ერთნი ბორკილგაყრილნი, მეორენი ერთმანეთზე ორ-ორად გადაჯაჭვულნი, ავაზაკური და კაცისმკვლელის სახის მქონე ზედამხედველები... აუტანელი ვითარება ყოფილა გემზე, რომლითაც ჟან შარდენს უმგზავრია. მისი თქმით, კაპიტანი, თურქი და ქრისტიანი ვაჭრები მათ (ტყვეებს) ცვლიდნენ იარაღზე, მრავალგვარ წვრილმან საქონელზე­. "ისინი აძლევდნენ ყველაფერს და მაინც დიდძალ მოგებას ნახულობდნენ. მამაკაცები ოცდახუთიდან ორმოცი წლის ასაკამდე ღირდა მხოლოდ თხუთმეტი ეკიუ, ორმოცზე მეტი ხნის - რვიდან ათამდე, ლამაზი ქალწულები ცამეტიდან თვრამეტ წლამდე - ოცი ეკიუ. სხვები უფრო იაფად ფასობდნენ. ქალები - თორმეტად, ბავშვები - სამ ან ოთხ ეკიუდ. ერთმა ბერძენმა ვაჭარმა, რომელსაც ბინა ჩემი ოთახის გვერდით ჰქონდა, ქალი ძუძუთა ბავშვით იყიდა თორმეტ ეკიუდ: ქალი იქნებოდა ოცდახუთი წლისა, ჰქონდა ულამაზესი ნაკვთები და ნამდვილად შროშნისფერი პირისახე, არასდროს მინახავს ასეთი ლამაზი გულმკერდი, ასეთი მრგვალი ყელი და საოცრად ნაზი ფერხორცი. ეს ლამაზი ქალი ერთდროულად ვნებასაც და სიბრალულსაც იწვევდა. ტყვეების ფასი ამ დროს თურმე იმდენად დაცემულა, რომ ზღვის სანაპიროზე საშუალო ასაკის მამაკაცის ყიდვა შეიძლებოდა მაშინდელი ფულით თუმნად, ხოლო ცამეტი-თვრამეტი წლის ქალისა - ცამეტ-ნახევარ მანეთად. განუწყვეტელმა ომიანობამ, თარეშმა და ტყვის ყიდვამ ერთ დროს აყვავებული ქვეყნის ეს ნაწილი უკიდურეს სიღატაკემდე მიიყვანა.

ამ თემას ვრცლად წაიკითხავთ "პალიტრა L“-ის გამოცემულ „საქართველოს ისტორიის მეექვსე ტომში, რომელიც 18 ივლისს გამოვა გაზეთ "კვირის პალიტრასთან" ერთად. გამოცემიდან ერთი კვირის განმავლობაში წიგნის სპეციალური ფასი 13 ლარი იქნება, გაზეთთან ერთად კი - 15 ლარი. ისტორიკოს ჯაბა სამუშიას ხელმძღვანელობითა და 20-ზე მეტი ისტორიკოს-მკვლევრის ავტორობით, გამომცემლობა "პალიტრა L“ გამოსცემს საქართველოს ისტორიის 15-ტომეულს "საქართველოს ისტორიის პალიტრა". სერიის წიგნები თვეში ერთხელ გაზეთ "კვირის პალიტრასთან" ერთად გაიყიდება. 18 ივლისიდან სერიის მეექვსე ტომი ხელმისაწვდომი იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით "ბიბლუსის" მაღაზიათა ქსელში და პრესის გავრცელების წერტილებში. წიგნის შეძენა ასევე შესაძლებელია საიტზე www.palitral.ge. 15-ტომეულში გადმოცემული ამბები უძველესი დროიდან დაიწყება და უახლეს პერიოდამდე მოვა. ეს იქნება მართლაც საქართველოს პალიტრა, მთელი თავისი მრავალფეროვანი თემებით: მონებით ვაჭრობა, კვების, ჩაცმის, მედიცინის, ვაჭრობის, ზღვაოსნობის თუ ეპიდემიების ისტორია და საზოგადოებისთვის საინტერესო არაერთი მიმართულება.

თეა ინასარიძე