59 დეპუტატს დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საფუძველზე, ხელფასიდან 1 105 617 ლარი დაუკავდა - კვირის პალიტრა

59 დეპუტატს დისციპლინარული პასუხისმგებლობის საფუძველზე, ხელფასიდან 1 105 617 ლარი დაუკავდა

"სა­ერ­თა­შო­რი­სო გამ­ჭირ­ვა­ლო­ბის" მიერ დღეს გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი მე­ა­თე მოწ­ვე­ვის პარ­ლა­მენ­ტის საქ­მი­ა­ნო­ბის ან­გა­რი­შის მი­ხედ­ვით, პარ­ლა­მენ­ტის 53 წევ­რს სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ინი­ცი­ა­ტი­ვის უფ­ლე­ბა არ გა­მო­უ­ყე­ნე­ბია, ხოლო 21-ს სი­ტყვის გა­მოს­ვლის უფ­ლე­ბით არ უსარ­გებ­ლია. დო­კუ­მენ­ტის თა­ნახ­მად, აღ­ნიშ­ნუ­ლი დის­ციპ­ლი­ნუ­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, პარ­ლა­მენ­ტის 59 წევ­რს ხელ­ფა­სი­დან სა­ერ­თო ჯამ­ში 1 105 617 ლარი და­უ­კავ­და.

დო­კუ­მენ­ტში მი­მო­ხი­ლუ­ლია პარ­ლა­მენ­ტის საქ­მი­ა­ნო­ბა 2020 წლის 11 დე­კემ­ბრი­დან - 2021 წლის 31 დე­კემ­ბრამ­დე.

არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია მი­იჩ­ნევს, რომ ქვეყ­ნის­თვის კრი­ზი­სულ ვი­თა­რე­ბა­ში პარ­ლა­მენ­ტმა ვერ შეძ­ლო ეფექ­ტი­ა­ნად გა­ნე­ხორ­ცი­ე­ლე­ბი­ნა სა­პარ­ლა­მენ­ტო კონ­ტრო­ლი; ოპო­ზი­ცია, მეტ­წი­ლად, ბო­ი­კო­ტის რე­ჟიმ­ში ყოფ­ნის გამო, სრულ­ფა­სოვ­ნად არ იყო ჩარ­თუ­ლი პარ­ლა­მენ­ტის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. პარ­ლა­მენ­ტმა არ გა­ა­ტა­რა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი რე­ფორ­მე­ბი, მათ შო­რის 19 აპ­რი­ლის პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ე­ბის შე­თან­ხმე­ბით აღე­ბუ­ლი ის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც ეხე­ბო­და პარ­ლა­მენ­ტში ძა­ლა­უფ­ლე­ბის გა­ნა­წი­ლე­ბას.

პარ­ლა­მენ­ტის წევრთა აქ­ტი­უ­რო­ბა სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ინი­ცი­ა­ტი­ვის უფ­ლე­ბა არ გა­მო­ი­ყე­ნა პარ­ლა­მენ­ტის 53-მა წევ­რმა;

სი­ტყვით გა­მოს­ვლის უფ­ლე­ბით არ უსარ­გებ­ლია პარ­ლა­მენ­ტის 21 წევ­რს, რო­მელ­თა­გან 10 უმ­რავ­ლე­სო­ბის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლია:

სამ­ველ მა­ნუ­კი­ა­ნი, ელ­გუ­ჯა გო­ცი­რი­ძე, ედი­შერ თო­ლო­რა­ია, სუმ­ბატ კი­უ­რე­ღი­ა­ნი, ზაალ მი­ქე­ლა­ძე, დი­მიტ­რი სამ­ხა­რა­ძე, გო­დერ­ძი ჩან­ქსე­ლი­ა­ნი, ვა­სილ ჩი­გო­გი­ძე, ირაკ­ლი ხა­ხუ­ბია, ვიქ­ტორ ჯა­ფა­რი­ძე;

ხოლო 11 ოპო­ზი­ცი­ის წევ­რს:

გი­ორ­გი გო­დაბ­რე­ლი­ძე, ლე­ვან ვარ­შა­ლო­მი­ძე, აბ­დუ­ლა ის­მა­ი­ლო­ვი, მა­ნუ­ჩარ კვირ­კვე­ლია, ვახ­ტანგ კი­კა­ბი­ძე, რა­მაზ ნი­კო­ლა­იშ­ვი­ლი, კა­ხა­ბერ ოქ­რი­აშ­ვი­ლი, დი­ლარ ხა­ბუ­ლი­ა­ნი, ზუ­რაბ ჯა­ფა­რი­ძე, შალ­ვა ნა­თე­ლაშ­ვი­ლი, ელე­ნე ხოშ­ტა­რია (ამ ორ უკა­ნას­კნელს სა­ჯა­როდ ჰქონ­დათ გა­ცხა­დე­ბუ­ლი, რომ პარ­ლა­მენ­ტის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში არ იღებ­დნენ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბას); გააგრძელე კითხვა