"ივა­ნიშ­ვი­ლიც და მისი პარ­ტი­აც სა­ა­კაშ­ვი­ლის და "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" დე­მო­ნი­ზე­ბით ინარ­ჩუ­ნებს ძა­ლა­უფ­ლე­ბას, ამი­ტომ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ცი­ხი­დან რომც გა­უშ­ვან, პო­ლი­ტი­კი­დან არ გა­უშ­ვე­ბენ" - კვირის პალიტრა

"ივა­ნიშ­ვი­ლიც და მისი პარ­ტი­აც სა­ა­კაშ­ვი­ლის და "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის" დე­მო­ნი­ზე­ბით ინარ­ჩუ­ნებს ძა­ლა­უფ­ლე­ბას, ამი­ტომ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ცი­ხი­დან რომც გა­უშ­ვან, პო­ლი­ტი­კი­დან არ გა­უშ­ვე­ბენ"

რამ­დე­ნი­მე დღეა მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ად­ვო­კა­ტე­ბი ავ­რცე­ლე­ბენ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, რომ ექ­სპრე­ზი­დენ­ტი ემიჯ­ნე­ბა ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კას, "ნაც­მოძ­რა­ო­ბი­და­ნაც“ მი­დის და ეს მისი მხრი­დან დე­პო­ლა­რი­ზა­ცი­ის­კენ გა­დად­გმუ­ლი ნა­ბი­ჯია. "მან თქვა, რომ დღის წეს­რი­გი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, იმ­დე­ნად საფრ­თხის მა­ტა­რე­ბე­ლია მისი მდგო­მა­რე­ო­ბა, რომ ყვე­ლა­ნა­ი­რი პო­ლი­ტი­კის­გან ითა­ვი­სუფ­ლებს თავს და მი­სა­ხე­დი აქვს ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მას არ აინ­ტე­რე­სებს არც "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა“ და არც ქარ­თუ­ლი პო­ლი­ტი­კა. მისი პო­ზი­ცია ნა­თე­ლია, რომ პო­ლი­ტი­კა­ში ყოფ­ნა არ უნდა, რაც ნიშ­ნავს, რომ არც "ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­ში“ ყოფ­ნა უნდა. თუ მისი სრუ­ლი რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია მოხ­დე­ბა, ამის შემ­დეგ ხან­გრძლი­ვი პე­რი­ო­დია სა­ჭი­რო. პო­ლი­ტი­კა­ში თუ დაბ­რუნ­დე­ბა, მხო­ლოდ და მხო­ლოდ უკ­რა­ი­ნის პო­ლი­ტი­კა­ში და არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში სა­ქარ­თვე­ლო­ში“,- ამ­ბობს ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის ად­ვო­კა­ტი ვა­ლე­რი გელ­ბა­ხი­ა­ნი.

ენმ-ს თავ­მჯდო­მა­რე ნიკა მე­ლი­ამ სა­ა­კაშ­ვი­ლის პო­ლი­ტი­კი­დან შე­საძ­ლო წას­ვლა­ზე და ად­ვო­კა­ტე­ბის გან­ცხა­დე­ბე­ბის შე­ფა­სე­ბი­სას აღ­ნიშ­ნა, რომ ეს მისი ად­ვო­კა­ტე­ბის ტაქ­ტი­კაა. "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" თავ­მჯდო­მა­რე, ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძემ კი გა­ნა­ცხა­და, რომ ნიკა მე­ლი­ამ სა­ა­კაშ­ვი­ლის "სა­ი­დუმ­ლო ფორ­მუ­ლა" გათ­ქვა.

"ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­ში“ ეჭვქვეშ აყე­ნე­ბენ სა­კაშ­ვი­ლის ად­ვო­კა­ტე­ბის გან­ცხა­დე­ბებს და მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის­გან ოფი­ცი­ა­ლუ­რად ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ის და­დას­ტუ­რე­ბას ელო­დე­ბი­ან. თუმ­ცა აქვე ამ­ბო­ბენ, რომ ახლა ყვე­ლა­ზე მთა­ვა­რი ექ­სპრე­ზი­დენ­ტის სი­ცო­ცხლის გა­დარ­ჩე­ნაა, რის შემ­დე­გაც ის თა­ვად მი­ი­ღებს გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბას პო­ლი­ტი­კუ­რი კა­რი­ე­რის შე­სა­ხებ. "შე­უძ­ლე­ბე­ლია ჯან­მრთე­ლო­ბის ამ მდგო­მა­რე­ო­ბით სა­ა­კაშ­ვი­ლი იყოს ჩარ­თუ­ლი პო­ლი­ტი­კა­ში, ან ნე­ბის­მი­ერ სხვა საქ­მე­ში. ამი­ტომ, უპირ­ვე­ლეს ყოვ­ლი­სა, ეს ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი სა­კი­თხია გა­და­სა­წყვე­ტი. ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც არის პერ­მა­ნენ­ტუ­ლი წნე­ხის ქვეშ კა­ნი­ბა­ლუ­რი რე­ჟი­მის მხრი­დან, რო­გორ­საც წარ­მო­ად­გენს ივა­ნიშ­ვი­ლის ოლი­გარ­ქი­უ­ლი მმარ­თვე­ლო­ბა, უნდა გა­ვი­დეს ისეთ გა­რე­მო­ში, სა­დაც მის ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე იზ­რუ­ნე­ბენ“, - ამ­ბობს პარ­ტი­ის ერთ-ერთი ლი­დე­რი ნუგ­ზარ წიკ­ლა­უ­რი.

სას­ჯე­ლის გა­და­ვა­დე­ბა, რა­საც სა­ა­კაშ­ვი­ლის ად­ვო­კა­ტე­ბი მო­ი­თხო­ვენ, სა­მარ­თლებ­რი­ვი ფორ­მაა, მაგ­რამ ამ ფორ­მას ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, სა­ვა­რა­უ­დოდ, მხო­ლოდ პო­ლი­ტი­კუ­რი მიზ­ნე­ბის­თვის თუ გა­მო­ი­ყე­ნებს. ის­მის კი­თხვა, რა შემ­თხვე­ვა­ში შე­იძ­ლე­ბა ეს გა­ა­კე­თოს "ოც­ნე­ბამ“? - სა­ა­კაშ­ვი­ლი "ნაც­მოს" თუ გა­ე­მიჯ­ნე­ბა, ეს, ცხა­დია, მის პარ­ტი­ას ელექ­ტო­რა­ლუ­რად ფასს და­უგ­დებს. ჩვენ ად­ვო­კა­ტე­ბის პი­რით გვეს­მის, რა შემ­თხვე­ვა­ში შე­იძ­ლე­ბა ეს გა­ა­კე­თოს სა­ა­კაშ­ვილ­მა, მაგ­რამ თა­ვად ექ­სპრე­ზი­დენ­ტი გან­ცხა­დე­ბას აგ­ვი­ა­ნებს. რო­გორც ამ­ბო­ბენ, ის ამას გა­ა­კე­თებს, თუ მას ექ­ნე­ბა სა­ზღვარ­გა­რეთ სამ­კურ­ნა­ლოდ გაშ­ვე­ბის პი­რო­ბა. არის თუ არა ეს გა­რი­გე­ბის ნა­წი­ლი და რა პრო­ცე­სე­ბი შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­იწ­ვი­ოს ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კა­ში სა­ა­კაშ­ვი­ლის პო­ლი­ტი­კი­დან დის­ტან­ცი­რე­ბამ, ამა­ზე ambebi.ge-სთან პო­ლი­ტო­ლო­გი ვახ­ტანგ ძა­ბი­რა­ძე სა­უბ­რობს:

"ჩემი აზ­რით, ეს გან­ცხა­დე­ბე­ბე­ბი ად­ვო­კა­ტებ­მა გა­ა­კე­თეს მხო­ლოდ იმი­ტომ, რომ სა­ა­კაშ­ვილს გარ­კვე­უ­ლი დრო ჰქო­ნო­და ნი­ა­და­გი მო­ე­სინ­ჯა, რა რე­აქ­ცი­ას გა­მო­იწ­ვევ­და ასე­თი გან­ცხა­დე­ბა ცალ­კე სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში და ცალ­კე - ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში. ამ­ბო­ბენ, რომ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ცუ­დად არის, მაგ­რამ არც ისე ცუ­დად, რომ გან­ცხა­დე­ბის გა­კე­თე­ბა ვერ შეძ­ლოს. ვერც იმას გა­მოვ­რი­ცხავ, რომ ამ გან­ცხა­დე­ბე­ბის შემ­დეგ გარ­კვე­უ­ლი კუ­ლუ­ა­რუ­ლი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი იყოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის უმაღ­ლეს ეშე­ლო­ნებ­თან... გააგრძელეთ კითხვა