15 აგვისტოდან "საქართველოს ისტორიის პალიტრის“ მე-7 ტომი გაზეთ "კვირის პალიტრასთან“ ერთად - კვირის პალიტრა

15 აგვისტოდან "საქართველოს ისტორიის პალიტრის“ მე-7 ტომი გაზეთ "კვირის პალიტრასთან“ ერთად

„საქართველოს ისტორიის პალიტრას“ მეშვიდე ტომი 15 აგვისტოს გამოვა. გამოცემიდან ერთი კვირის განმავლობაში მისი სპეციალური ფასი 13 ლარი იქნება, გაზეთთან ერთად კი - 15 ლარი.

ჩვენი ქვეყნის ისტორიის შესახებ მომზადებული ეს 15-ტომეული მოიცავს ცნობებს მო­ნე­ბით ვაჭ­რო­ბის, კვე­ბის, ჩაც­მის, მე­დი­ცი­ნის, ვაჭ­რო­ბის, ზღვა­ოს­ნო­ბისა თუ ეპი­დე­მი­ე­ბის შესახებ, ასევე აერთიანებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო სხვა არა­ერ­თ მი­მარ­თუ­ლე­ბას.

„სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ის პა­ლიტ­რა“ ის­ტო­რი­კოს ჯაბა სა­მუ­ში­ას ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბი­თა და 20-ზე მეტი იტო­რი­კოს-მკვლევ­რის ავ­ტო­რო­ბით მომ­ზად­და. მათ ათა­სო­ბით ის­ტო­რი­ულ წყა­რო­ზე დაყ­რდნო­ბით მკი­თხველ­თა ფარ­თო წრის­თვის უნი­კა­ლუ­რი ტო­მე­უ­ლი შექ­მნეს. მისი გამოცემა 21 თებერვლიდან დაიწყო და ხელმისაწვდომია როგორც წიგნის მაღაზიათა ქსელებში, ისე პრესის გავრცელების ჯიხურებში გაზეთ „კვირის პალიტრასთან“ ერთად.

მეშ­ვი­დე ნა­წი­ლი - „ქარ­თუ­ლი მე­დი­ცი­ნის ის­ტო­რია“ - ხელ­მი­საწ­ვდო­მი იქ­ნე­ბა „ბიბ­ლუ­სის“ მა­ღა­ზი­ა­თა ქსელ­ში მთელი საქართველოს მასშტაბით და პრე­სის გავ­რცე­ლე­ბის წერ­ტი­ლებ­შიც. ასე­ვე, გა­მო­წე­რა შე­საძ­ლე­ბე­ლია ვებგვერდიდანაც - http://www.palitral.ge.

წიგნი დაყოფილია შემდეგ ქვეთავებად: ქართული მედიცინის ისტორია, ძველი ქართული მედიცინა, მედიცინა საქართველოში მონათმფლობელური წყობილების დროს, საექიმო საქმის ძირითადი ფორმები და სისტემები და მედიცინა სოციალისტურ საქართველოში.

უფრო დეტალურად 15-ტო­მე­უ­ლის თე­მა­ტი­კა და­ყო­ფი­ლია შემ­დეგ­ნა­ი­რად:

· ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის სა­თა­ვე­ებ­თან;

· ქარ­თველ­თა ეთ­ნი­კუ­რი ის­ტო­რია, ქარ­თველ­თა ყოფა-ცხოვ­რე­ბა;

· ზღვა­ოს­ნო­ბა ძველ სა­ქარ­თვე­ლო­ში;

· ადა­მი­ა­ნე­ბით ვაჭ­რო­ბა ძველ სა­ქარ­თვე­ლო­ში;

· ფული ძველ სა­ქარ­თვე­ლო­ში;

· მოდა ძველ სა­ქარ­თვე­ლო­ში;

· მე­დი­ცი­ნის ის­ტო­რია სა­ქარ­თვე­ლო­ში;

· ჯილ­დო­ე­ბი ძველ სა­ქარ­თვე­ლო­ში;

· პო­ლი­ტი­კუ­რი პარ­ტი­ე­ბის ის­ტო­რია ძველ სა­ქარ­თვე­ლო­ში;

· ეპი­დე­მი­ე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში;

· სა­ქარ­თვე­ლოს სამ­ხედ­რო ის­ტო­რია;

· გას­ტრო­ის­ტო­რია;

· ქარ­თუ­ლი ხუ­როთ­მო­ძღვრე­ბა.

R