ტემ­პე­რა­ტუ­რის მა­ტე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რი გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს - კვირის პალიტრა

ტემ­პე­რა­ტუ­რის მა­ტე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რი გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს

სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რი ტემ­პე­რა­ტუ­რის მა­ტე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით გან­ცხა­დე­ბას ავ­რცე­ლებს.

რო­გორც უწყე­ბა­ში გან­მარ­ტა­ვენ, ჰა­ე­რის მა­ღალ ტემ­პე­რა­ტუ­რას­თან ერ­თად, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ძლი­ე­რი ქა­რიც, რაც ტყის ხან­ძრე­ბის გა­ჩე­ნის ხელ­შემ­წყობ ფაქ­ტო­რებს შექ­მნის.

“გაც­ნო­ბებთ, რომ მო­მა­ვა­ლი დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მთე­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს მას­შტა­ბით შე­ნარ­ჩუნ­დე­ბა მო­მა­ტე­ბუ­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა და უნა­ლე­ქო ამინ­დე­ბი. გარ­და ამი­სა, მთი­ან რე­გი­ო­ნებ­ში, ჰა­ე­რის მა­ღალ ტემ­პე­რა­ტუ­რას­თან ერ­თად, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ძლი­ე­რი ქა­რიც, რაც ტყის ხან­ძრე­ბის გა­ჩე­ნის ხელ­შემ­წყობ ფაქ­ტო­რებს შექ­მნის. სა­გან­გე­ბო სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბის მარ­თვის სამ­სა­ხუ­რი შე­საძ­ლო გარ­თუ­ლე­ბე­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად, მო­გი­წო­დებთ, გა­მო­ი­ჩი­ნოთ მა­ღა­ლი სა­მო­ქა­ლა­ქო პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა, არ და­ან­თოთ ცე­ცხლი სა­სოფ­ლო- სა­მე­ურ­ნეო სა­ვარ­გუ­ლებ­ზე, ტყის ან ვე­ლის სი­ახ­ლო­ვეს და არ და­ტო­ვოთ ცე­ცხლის კე­რე­ბი უყუ­რა­დღე­ბოდ.

გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია, რომ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ნარ­ჩე­ნებს თვი­თა­ა­ლე­ბა შე­უძ­ლი­ათ, შე­სა­ბა­მი­სად, ნუ და­ა­ნაგ­ვი­ა­ნებთ გა­რე­მოს.

დაკ­ვამ­ლი­ა­ნე­ბის ან ცე­ცხლის შემ­ჩნე­ვის შემ­თხვე­ვა­ში კი და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ აც­ნო­ბეთ ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი უსაფრ­თხო­ე­ბის მარ­თვის ცენ­ტრ "112"-ს”, - აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

შე­გახ­სე­ნებთ, გა­რე­მოს ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 19 აგ­ვის­ტომ­დე სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა ჰა­ე­რის მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა.

სი­ნოპ­ტი­კო­სე­ბის პროგ­ნო­ზით, ტემ­პე­რა­ტუ­რა 34 - 39 გრა­დუ­სი იქ­ნე­ბა.