ცნობილი ქართველი ფოტოგრაფი ანა გოგუაძე უბედური შემთხვევის შედეგად დაზიანდა - ახალგაზრდა ქალს საზოგადოების დახმარება სჭირდება - კვირის პალიტრა

ცნობილი ქართველი ფოტოგრაფი ანა გოგუაძე უბედური შემთხვევის შედეგად დაზიანდა - ახალგაზრდა ქალს საზოგადოების დახმარება სჭირდება

ცნო­ბი­ლი ქარ­თვე­ლი ფო­ტოგ­რა­ფი ანა გო­გუ­ა­ძე უბე­დუ­რი შემ­თხვე­ვის შე­დე­გად და­ზი­ან­და - ახალ­გაზ­რდა ქალს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დახ­მა­რე­ბა სჭირ­დე­ბა

კაფე "მზი­უ­რის“ დამ­ფუძ­ნე­ბე­ლი ანა გო­გუ­ა­ძე წლე­ბია, რაც სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ სა­ინ­ტე­რე­სო ფო­ტოპ­რო­ექ­ტე­ბით იც­ნობს. ანა ეტ­ლით გა­და­ად­გილ­დე­ბა, თუმ­ცა ხში­რად მოგ­ზა­უ­რობს და ამ­ჯე­რა­დაც ბელ­გი­ა­ში იმ­ყო­ფე­ბო­და, რო­დე­საც ტრავ­მა მი­ი­ღო. ანა გო­გუ­ა­ძეს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დახ­მა­რე­ბა სჭირ­დე­ბა, ინ­ფორ­მა­ცი­ას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში მე­გობ­რე­ბი ავ­რცე­ლე­ბენ...

"მე­გობ­რე­ბო, სას­წრა­ფოა... ჩვენს საყ­ვა­რელ ანა გო­გუ­ა­ძეს გა­და­უ­დე­ბე­ლი დახ­მა­რე­ბა სჭირ­დე­ბა. რო­გორც იცით, ანა, მისი ფო­ტოპ­რო­ექ­ტის ახა­ლი სე­რი­ის გა­და­სა­ღე­ბად, ბელ­გი­ა­ში მოგ­ზა­უ­რობ­და. სწო­რედ ამ დროს, იგი ეტ­ლი­დან გად­მო­ვარ­და და მი­ი­ღო და­ზი­ა­ნე­ბე­ბი. გა­დაყ­ვა­ნი­ლია ბრუ­სე­ლის წმინ­და პი­ე­რის სახ. ჰოს­პი­ტალ­ში, სა­დაც და­უდ­გინ­და ბარ­ძა­ყის ძვლის რთუ­ლი მო­ტე­ხი­ლო­ბა.

ანას ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, ოპე­რა­ცია გა­მო­ი­რი­ცხა. და­ნიშ­ნუ­ლია რთუ­ლი და ხან­გრძლი­ვი მკურ­ნა­ლო­ბის კურ­სი, რისი ანა­ზღა­უ­რე­ბაც ამ ეტაპ­ზე ძა­ლი­ან სწრა­ფად უნდა მოხ­დეს. სა­ა­ვად­მყო­ფოს მიერ მო­წო­დე­ბუ­ლი წი­ნას­წა­რი კალ­კუ­ლა­ცი­ის მი­ხედ­ვით, სა­წყი­სი 2-3 კვი­რის­თვის სა­ჭი­როა დაახ. 33 000 ევრო. პა­რა­ლე­ლუ­რად ვცდი­ლობთ თან­ხე­ბის მო­ძი­ე­ბას ყვე­ლა შე­საძ­ლო ინ­სტან­ცი­ა­ში, თუმ­ცა, ამ ეტაპ­ზე, ყო­ვე­ლი თქვენ­გა­ნის წვლი­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია.

და­ზღვე­ვამ უკვე და­ა­ფი­ნან­სა თა­ვის მოქ­მე­დე­ბის ვა­და­ში არ­სე­ბუ­ლი ხარ­ჯე­ბი, თუმ­ცა, ეს არ არის საკ­მა­რი­სი. თქვე­ნი დახ­მა­რე­ბის და სის­წრა­ფის ძა­ლი­ან დიდი იმე­დი გვაქვს. გთხოვთ, მაქ­სი­მა­ლუ­რად გა­ა­ზი­ა­როთ ეს ინ­ფორ­მა­ცია და ყვე­ლას მი­ვაწ­ვდი­ნოთ ხმა. თან­ხა შე­გიძ­ლი­ათ ჩა­რი­ცხოთ მი­თი­თე­ბულ ან­გა­რი­შებ­ზე

TBC:#GE96TB7801245063600010

BOG#GE51BG0000000537800678

მიმ­ღე­ბი - გვან­ცა ბა­კუ­რა­ძე"

და­ნიშ­ნუ­ლე­ბა -> ანი­ას­თვის