მთა მტირალას ტურისტული განვითარების გეგმის მომზადება აქტიურად მიმდინარეობს - კვირის პალიტრა

მთა მტირალას ტურისტული განვითარების გეგმის მომზადება აქტიურად მიმდინარეობს

მთა მტი­რა­ლა­სა და სო­ფელ ყო­რო­ლის­თა­ვის ტუ­რის­ტუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბა იგეგ­მე­ბა.ტე­რი­ტო­რი­ე­ბის ტუ­რის­ტუ­ლი პო­ტენ­ცი­ა­ლის კვლე­ვა აქ­ტი­უ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რის­შემ­დე­გაც მთა მტი­რა­ლა­სა და სო­ფელ ყო­რო­ლის­თა­ვის ტუ­რის­ტუ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბის­კონ­ცეფ­ცია მომ­ზად­დე­ბა და სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა შე­მუ­შავ­დე­ბა. პრო­ექ­ტის ფარ­გლებ­ში­ა­სე­ვე და­გეგ­მი­ლია ლო­კა­ცი­ებ­ზე სა­ჭი­რო ტუ­რის­ტუ­ლი ინფრას­ტრუქ­ტუ­რისპრო­ექ­ტე­ბის მომ­ზა­დე­ბა, ტუ­რის­ტუ­ლი ბი­ლი­კე­ბის მო­ნიშ­ვნა, სა­ო­ჯა­ხო სას­ტუმ­რო­სახ­ლე­ბი­სა და სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის პრო­ექ­ტებ­ზე რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბის­მომ­ზა­დე­ბა. პრო­ექ­ტის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის­თვის 170 700 დო­ლა­რია გა­მო­ყო­ფი­ლი და მას­გა­ე­როს გან­ვი­თა­რე­ბის პროგ­რა­მის ფი­ნან­სუ­რი მხარ­და­ჭე­რით გა­მოც­დი­ლი,ჰო­ლან­დი­უ­რი კომ­პა­ნია „CITYFORSTER“ ას­რუ­ლებს.

მთა მტი­რა­ლა ქა­ლაქთან ახ­ლოს, 22 კი­ლო­მეტრში მდე­ბა­რე­ობს, გა­მო­ირ­ჩე­ვა­უ­ნი­კა­ლუ­რი მიკ­როკ­ლი­მა­ტით, ხე­დე­ბით და ბი­ომ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბით. მტი­რა­ლასმთა­ზე შე­საძ­ლე­ბე­ლია ტუ­რის­ტუ­ლი თავ­შე­საფ­რი­სა და სხვა­დას­ხვა ეკო­ტუ­რიზ­მთან­და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი აქ­ტი­ვო­ბე­ბის და ინფრას­რუქ­ტუ­რის მო­წყო­ბა, რო­მე­ლიც ხელსშე­უ­წყო­ბის ორ­თა­ბა­თუ­მის თე­მის (8 სო­ფე­ლი) და გან­სა­კუთ­რე­ბით ეროვ­ნუ­ლი პარ­კის­შე­სას­ვლელ­თან მდე­ბა­რე სოფ­ლის, ყო­რო­ლის­თა­ვის გან­ვი­თა­რე­ბას.

მტი­რა­ლას მთი­სა და ყო­რო­ლის­თა­ვის ტუ­რის­ტულ მი­მარ­თუ­ლე­ბად გან­ვი­თა­რე­ბა­გა­ა­ჩენს კი­დევ ერთ სა­ინ­ტე­რე­სო ტუ­რის­ტულ პრო­დუქტს რე­გი­ონ­ში. მტი­რა­ლას მთა­მი­სი სი­ახ­ლო­ვი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ერთ-ერთი მიმ­ზიდ­ვე­ლი ლო­კა­ცია გახ­დე­ბა ბა­თუმ­ში­ჩა­მო­სუ­ლი ტუ­რის­ტე­ბის­თვის ულა­მა­ზე­სი ხე­დე­ბის, ოთხი­ვე სე­ზონ­ზე­ხელ­მი­საწ­ვდო­მო­ბის, ბუ­ნე­ბა­ში დას­ვე­ნე­ბის მოყ­ვა­რულ­თათ­ვის.