თბილისის რომელ უბანში ღირს ყველაზე იაფი ბინები და სად გაიზარდა ფასები ყველაზე მეტად - როგორია სტატისტიკა დედაქალაქში არსებულ უძრავი ქონებაზე? - კვირის პალიტრა

თბილისის რომელ უბანში ღირს ყველაზე იაფი ბინები და სად გაიზარდა ფასები ყველაზე მეტად - როგორია სტატისტიკა დედაქალაქში არსებულ უძრავი ქონებაზე?

2022 წლის მე­სა­მე კვარ­ტალ­ში, წინა კვარ­ტალ­თან შე­და­რე­ბით სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ფა­სე­ბის ინ­დექ­სი (RPPI) 3.2 პრო­ცენ­ტით გა­ი­ზარ­და, ხოლო ინ­დექ­სის წლი­ურ­მა ზრდამ 10.7 პრო­ცენ­ტი შე­ად­გი­ნა.

სტა­ტის­ტი­კის ეროვ­ნუ­ლი სამ­სა­ხუ­რის მო­ნა­ცე­მე­ბით, 2020 წლის სა­შუ­ა­ლოს­თან შე­და­რე­ბით ინ­დექ­სი 17.5 პრო­ცენ­ტით არის გაზ­რდი­ლი. ინ­დექ­სის და­ფარ­ვა შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა თბი­ლი­სით და მო­ი­ცავს მხო­ლოდ ახა­ლი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ბა­ზარს, რო­გორც მრა­ვალ­სარ­თუ­ლი­ა­ნი სახ­ლე­ბის (ბი­ნე­ბის), ისე კერ­ძო სახ­ლე­ბის სეგ­მენ­ტებს.

ამას­თან, საქსტა­ტის მო­ნა­ცე­მე­ბით, 2022 წლის მე­სა­მე კვარ­ტალ­ში, წინა კვარ­ტალ­თან შე­და­რე­ბით, ფა­სე­ბის ზრდა, ძი­რი­თა­დად, და­ფიქ­სირ­და კერ­ძო სახ­ლე­ბის სეგ­მენ­ტში (8.8 პრო­ცენ­ტი). 2021 წლის მე­სა­მე კვარ­ტალ­თან შე­და­რე­ბით ფა­სე­ბის ზრდა და­ფიქ­სირ­და ორი­ვე სეგ­მენ­ტში - ბი­ნებ­ზე 10.9 პრო­ცენ­ტით, ხოლო კერ­ძო სახ­ლებ­ზე 10 პრო­ცენ­ტით.

საქსტა­ტის მო­ნა­ცე­მე­ბით­ვე, 2022 წლის მე-3 კვარ­ტალ­ში კერ­ძო სახ­ლე­ბის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა (1კვ.მ) დე­და­ქა­ლა­ქის სხვა­დას­ხვა უბ­ნებ­ში შემ­დე­გი იყო:... წა­ი­კი­თხეთ სრუ­ლად ბიზ­ნესპრეს­ნი­უს­ზე