3 შვილი, სკანდალები, ძვირადღირებული კოსმეტიკის კომპანია და წვეულებები: ვინ არის და რატომ მოხვდა dailymail-ის ყურადღების ცენტრში დავით კეზერაშვილის ცოლი? - კვირის პალიტრა

3 შვილი, სკანდალები, ძვირადღირებული კოსმეტიკის კომპანია და წვეულებები: ვინ არის და რატომ მოხვდა dailymail-ის ყურადღების ცენტრში დავით კეზერაშვილის ცოლი?

ბოლო პე­რი­ოდ­ში რო­გორც ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, ასე­ვე ოპო­ზი­ცია სულ უფრო ხში­რად ახ­სე­ნე­ბენ თავ­დაც­ვის ყო­ფილ მი­ნის­ტრ და­ვით კე­ზე­რაშ­ვილს, თან ისე, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის­თვის ის ოლი­გარ­ქი აღ­მოჩ­ნდა, ოპო­ზი­ცი­ის ნა­წი­ლის­თვის - თა­ვი­სუ­ფა­ლი მე­დი­ის დამ­ცვე­ლი, სუ­ლის­ჩამ­დგმე­ლი და ივა­ნიშ­ვი­ლის და­მარ­ცხე­ბის ერ­თა­დერ­თი შან­სი.

კე­ზე­რაშ­ვი­ლის გამო "ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­ში" და­პი­რის­პი­რე­ბაა. მოქ­მე­დი თავ­მჯდო­მა­რე ნიკა მე­ლია ჯერ კი­დევ 2017 წელს აცხა­დებ­და, - კე­ზე­რაშ­ვილ­მა მი­ლი­ო­ნე­ბი ყა­ჩა­ღო­ბით, ქურ­დო­ბი­თა და ძარ­ცვით იშო­ვაო... დღეს კი არ წყდე­ბა მით­ქმა-მოთ­ქმა, რომ თავ­დაც­ვის ყო­ფილ­მა მი­ნის­ტრმა "ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბა­ზე" პო­ლი­ტი­კუ­რი გავ­ლე­ნის დამ­ყა­რე­ბა გა­და­წყვი­ტა და ვანო მე­რა­ბიშ­ვილ­თან ერ­თად, არა­ფორ­მა­ლუ­რად იბ­რძვის ამის­თვის, შე­სა­ბა­მი­სად, უპი­რის­პირ­დე­ბა მოქ­მედ თავ­მჯდო­მა­რეს ნიკა მე­ლი­ას.

"და­ი­ბა­და თბი­ლის­ში...1992 წელს ბე­ბი­ას­თან ერ­თად ის­რა­ელ­ში, ხო­ლონ­ში გა­და­სახ­ლდა. წლი­ნა­ხევ­რის შემ­დეგ კი ისევ სა­ქარ­თვე­ლო­ში დაბ­რუნ­და. 1999 წელს და­ას­რუ­ლა თბი­ლი­სის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მარ­თლის ფა­კულ­ტე­ტი. ფლობს ინ­გლი­სურ, რუ­სულ, იტა­ლი­ურ და ებ­რა­ულ ენებს...“ - ვკი­თხუ­ლობთ და­ვით კე­ზე­რაშ­ვი­ლის ბი­ოგ­რა­ფი­ა­ში.

იყო დრო, იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტრო­ში მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მი­ნის­ტრო­ბი­სას, მის თა­ნა­შემ­წედ მუ­შა­ობ­და. "ვარ­დე­ბის რე­ვო­ლუ­ცი­ის" ავან­გარ­დში იყო, რის შემ­დე­გაც ფი­ნანსთა სა­მი­ნის­ტრო­ში და­ა­საქ­მეს, იყო ფი­ნან­სუ­რი პო­ლი­ცი­ის გან­ყო­ფი­ლე­ბის უფ­რო­სიც. 2006 წლის 11 ნო­ემ­ბერს სა­ქარ­თვე­ლოს თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრის პოსტზე ირაკ­ლი ოქ­რუ­აშ­ვი­ლი შეც­ვა­ლა. მი­ნის­ტრის პოს­ტი 2008 წლის 5 დე­კემ­ბერს და­ტო­ვა, აგ­ვის­ტოს ომი­დან რამ­დე­ნი­მე თვე­ში. 2019 წლის 5 სექ­ტემ­ბრი­დან ტე­ლე­კომ­პა­ნია "ფორ­მუ­ლას“ სა­კონ­ტრო­ლო პა­კე­ტის მფლო­ბე­ლია...

ამო­ნა­რი­დი "კვი­რის პა­ლიტ­რის" სტა­ტი­ი­დან:

"მას თა­ნამ­დე­ბობ­რი­ვი დეკ­ლა­რა­ცია ბო­ლოს 2008 წელს (თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრო­ბი­სას) აქვს შევ­სე­ბუ­ლი, სა­ი­და­ნაც ირ­კვე­ვა, რომ ის სა­ერ­თოდ არა­ფერს ფლობ­და. დეკ­ლა­რა­ცი­ის თა­ნახ­მად, 2008 წლის ბო­ლოს მას "სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კში" სა­ხელ­ფა­სო ბა­რათ­ზე მხო­ლოდ 51 000 ლარი ჰქონ­და და არც უძ­რავ და არც მოძ­რავ ქო­ნე­ბას არ ფლობ­და. ასე­ვე არ ჰქონ­და არა­ნა­ი­რი აქ­ცია და არ მო­ნა­წი­ლე­ობ­და სა­მე­წარ­მეო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. დეკ­ლა­რა­ცი­ის მი­ხედ­ვით, ბი­ნას და მან­ქა­ნას კე­ზე­რაშ­ვი­ლის მე­უღ­ლე, სო­ფიო ჩი­ქო­ვა­ნი ფლობ­და.

2008 წლის დე­კემ­ბერ­ში, ამ დეკ­ლა­რა­ცი­ის შევ­სე­ბი­დან რამ­დე­ნი­მე დღე­ში, კე­ზე­რაშ­ვილ­მა თა­ნამ­დე­ბო­ბა და­ტო­ვა - ანუ ამ დროს არ ჰქონ­და არა­ნა­ი­რი ქო­ნე­ბა და ისე­თი თან­ხა, რომ­ლი­თაც თუნ­დაც სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნესს და­ი­წყებ­და.

თუმ­ცა 2016 წლის აპ­რილ­ში შვე­ი­ცა­რი­ულ­მა გა­ზეთ­მა Tribune de Genève-მა გა­მო­აქ­ვეყ­ნა ინ­ფორ­მა­ცია, რომ Panama papers-ის სა­ხე­ლით გავ­რცე­ლე­ბულ ფა­რულ დო­კუ­მენ­ტებ­ში და­ვით კე­ზე­რაშ­ვი­ლის სა­ხე­ლიც ფი­გუ­რი­რებ­და.

გა­ზე­თის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, 10 დღე­ში, მას შემ­დეგ, რაც კე­ზე­რაშ­ვილ­მა თა­ნამ­დე­ბო­ბა 2008 წლის დე­კემ­ბერ­ში და­ტო­ვა, მის­მა ათმა რწმუ­ნე­ბულ­მა ოფ­შო­რულ ზო­ნა­ში სამი კომ­პა­ნია და­ა­რე­გის­ტრი­რა, რო­მელ­თა­გან ერთ-ერ­თის ან­გა­რიშ­ზე ნავ­თო­ბის ბიზ­ნე­სი­დან მი­ღე­ბუ­ლი მი­ლი­ო­ნო­ბით დო­ლა­რი ირი­ცხე­ბო­და. Panama papers-ის თა­ნახ­მად, შვე­ი­ცა­რი­უ­ლი ბან­კის ან­გა­რიშ­ზე და­ახ­ლო­ე­ბით 21 მლნ აშშ დო­ლა­რი ჩა­ი­რი­ცხა, ამას­თან, ამა­ვე გზით მოხ­ვდა და­ახ­ლო­ე­ბით 25 მლნ სხვა ან­გა­რი­შებ­ზე.

არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის კვლე­ვე­ბი­თა და ჟურ­ნა­ლის­ტუ­რი გა­მო­ძი­ე­ბის მი­ხედ­ვით, წინა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის დროს კე­ზე­რაშ­ვი­ლი აკონ­ტრო­ლებ­და სა­რეკ­ლა­მო ბაზ­რის დიდ ნა­წილს. ის ასე­ვე აკონ­ტრო­ლებ­და "სა­ქარ­თვე­ლოს ლა­ტა­რი­ის კომ­პა­ნი­ა­საც". ამ კომ­პა­ნი­ის ერთ-ერთ მე­წი­ლედ თა­ვი­სი ცო­ლისძმა, დი­მიტ­რი ჩი­ქო­ვა­ნი ჰყავ­და გა­ფორ­მე­ბუ­ლი. გარ­და ლა­ტა­რი­ის კომ­პა­ნი­ი­სა, ჩი­ქო­ვა­ნი იყო "აუთ­დორ ჯის"“(სა­რეკ­ლა­მო მო­ნო­პო­ლის­ტი) ფორ­მა­ლუ­რი მე­სა­კუთ­რე და კე­ზე­რაშ­ვი­ლის "ფოთი ტერ­მი­ნალ ჰოლ­დინ­გის"“ დი­რექ­ტო­რი.

2011 წლის დე­კემ­ბერ­ში კე­ზე­რაშ­ვილ­მა "ნეტ­გა­ზეთ­თან"“ინ­ტერ­ვი­უ­ში თქვა, რომ ის ნავ­თო­ბკომ­პა­ნია "გალ­ფის" ერთ-ერთი მფლო­ბე­ლი იყო. ეჭვი, რომ მას ნავ­თო­ბ­ბა­ზარ­ზე ინ­ტე­რე­სე­ბი ჰქონ­და, მა­ნამ­დეც არ­სე­ბობ­და, თუმ­ცა ეს იყო პირ­ვე­ლი შემ­თხვე­ვა, რო­დე­საც ეს პი­რა­დად და­ა­დას­ტუ­რა". იხი­ლეთ სრუ­ლად

ვინ არის თავ­დაც­ვის ექსმი­ნის­ტრის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი?და­ვით კე­ზე­რაშ­ვი­ლის ცოლს, სო­ფია ჩი­ქო­ვანს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დიდი ნა­წი­ლი ნაკ­ლე­ბად იც­ნობს. წყვი­ლი წლე­ბია და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლია და სამ შვილს ზრდის. სო­ფიო ჩი­ქო­ვა­ნი 2000-2003 წლებ­ში "AES თე­ლა­სის“ გამ­რი­ცხვე­ლი­ა­ნე­ბის პრო­ექ­ტის ოფის­მე­ნე­ჯე­რად მუ­შა­ობ­და. 2003-2004 წლებ­ში კი შპს "კო­ნექ­ტე­კის“ ფი­ნან­სუ­რი დი­რექ­ტო­რის ასის­ტენ­ტად. 2004 წლი­დან მუ­შა­ობ­და შპს "ინ­ტერმ­შენ კომ­პა­ნის“ მარ­კე­ტინ­გის მე­ნე­ჯე­რად, იმ­ჟა­მად მისი ხელ­ფა­სი 1000 ლარი იყო.

კე­ზე­რაშ­ვი­ლის ცო­ლის სა­ხე­ლი და გვა­რი მე­დი­ა­ში წლე­ბის წინ სკან­და­ლუ­რად გახ­მა­ურ­და. 2009 წლის 26 აპ­რილს თბი­ლის­ში, სან­დრო ეუ­ლის ქუ­ჩა­ზე, ხუთ­სარ­თუ­ლი­ა­ნი შე­ნო­ბა ჩა­მო­ინ­გრა... ეს დღე საკ­მა­ოდ ტრა­გი­კუ­ლი აღ­მოჩ­ნდა "რუს­თა­ვი 2“-სთვის. შე­ნო­ბის ერთი ფლი­გე­ლი, რო­მელ­შიც სა­ტე­ლე­ვი­ზიო პრო­ექ­ტი "ვარ­სკვლა­ვე­ბის აკა­დე­მია“ მიმ­დი­ნა­რე­ობ­და, მი­წას­თან გას­წორ­და. ნგრე­ვას ტე­ლე­ვი­ზი­ის ორი თა­ნამ­შრომ­ლის ნიკა გე­ლაშ­ვი­ლი­სა და გი­ორ­გი გა­ბუ­ნი­ას სი­ცო­ცხლე შე­ე­წი­რა. მა­შინ შემ­თხვე­ვის ად­გილ­ზე ბოდ­რუ­მი­დან ახალ­დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლი, იმ­ჟა­მინ­დე­ლი პრე­ზი­დენ­ტი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლიც მი­ვი­და და შე­სა­ბა­მის უწყე­ბებს 10-დღი­ა­ნი ვადა მის­ცა იმის გა­სარ­კვე­ვად, თუ რამ გა­მო­იწ­ვია უბე­დუ­რი შემ­თხვე­ვა.

სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ებს ობი­ექ­ტზე ერთ-ერთი კომ­პა­ნია აწარ­მო­ებ­და. მისი დამ­ფუძ­ნებ­ლე­ბი კი სო­ფიო ჩი­ქო­ვა­ნი და გიგა ბო­კე­რი­ას ცო­ლის­და - რუ­სუ­დან ჩერ­გო­ლე­იშ­ვი­ლი იყ­ვნენ. ნიკა გე­ლაშ­ვი­ლის დედა და მე­უღ­ლე წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში უშე­დე­გოდ ითხო­ვენ საქ­მის სა­თა­ნა­დოდ გა­მო­ძი­ე­ბას. იბეჭ­დე­ბო­და მე­დი­ა­ში სტა­ტი­ე­ბი, თუმ­ცა რო­გორც და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის ოჯა­ხი ამ­ბობს, "დამ­ნა­შა­ვე“ მხო­ლოდ "პრა­რა­ბი" აღ­მოჩ­ნდა. გააგრძელეთ კითხვა