"ჩემს ექიმებს კონკრეტული ადვოკატი სამსახურებში აკითხავს და ფსიქოლოგიურ ტერორს უწყობს... არის თუ არა ეს მოწმეებზე ზეწოლა?! " - კვირის პალიტრა

"ჩემს ექიმებს კონკრეტული ადვოკატი სამსახურებში აკითხავს და ფსიქოლოგიურ ტერორს უწყობს... არის თუ არა ეს მოწმეებზე ზეწოლა?! "

კლი­ნი­კა "ვი­ვა­მე­დის“ ხელ­მძღვა­ნე­ლის, ნინო ნა­დი­რა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, "კონ­კრე­ტუ­ლი ად­ვო­კა­ტი" მისი კლი­ნი­კის ექი­მებს ავიწ­რო­ებს. კერ­ძოდ, რო­გორც ნა­დი­რა­ძე წერს, ერთ-ერთი უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლი ექი­მებს სამ­სა­ხუ­რებ­ში აკი­თხავს და "ფსი­ქო­ლო­გი­ურ ტე­რორს" უწყობს. მარ­თა­ლია, ნა­დი­რა­ძე არ აკონ­კრე­ტებს ვის ეხე­ბა მისი პოს­ტი, თუმ­ცა სა­ვა­რა­უ­დოდ, სა­უ­ბა­რი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ად­ვო­კატს შე­ე­ხე­ბა.

"ეს ბრძო­ლა წე­სე­ბის გა­რე­შე მა­ო­ცებს. აკი­თხავს ჩემს ექი­მებს კონ­კრე­ტუ­ლი ად­ვო­კა­ტი სამ­სა­ხუ­რებ­ში, არა "ვი­ვა­მედ­ში" ( რო­გორც მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა მხო­ლოდ ერთ კლი­ნი­კას არ ემ­სა­ხუ­რე­ბა) სა­მუ­შაო პრო­ცესს აწყვე­ტი­ნებს და კო­ლო­სა­ლურ ფსი­ქო­ლო­გი­ურ ტე­რორს უწყობს.

არის თუ არა ეს მოწ­მე­ებ­ზე ზე­წო­ლა?! ეს მი­ზა­ნი ამარ­თლებს სა­შუ­ა­ლე­ბას ყო­ველ­თვის არაა "მე­გობ­რე­ბო" სწო­რი გზა. ყვე­ლას არ აქვს ჩემი რკი­ნის ნერ­ვე­ბი" - წერს ნა­დი­რა­ძე "ფე­ის­ბუქ­ში".