"გთხოვთ, მოამზადოთ დოკუმენტები, რომლებშიც ეწერება ვინ არის პასუხისმგებელი მოწამვლაზე, ვინ არის პასუხისმგებელი წამებაზე" - ბრაუდერი სააკაშვილს - კვირის პალიტრა

"გთხოვთ, მოამზადოთ დოკუმენტები, რომლებშიც ეწერება ვინ არის პასუხისმგებელი მოწამვლაზე, ვინ არის პასუხისმგებელი წამებაზე" - ბრაუდერი სააკაშვილს

Heritage foundation-ის აღ­მას­რუ­ლე­ბელ დი­რექ­ტო­რი ბილ ბრა­უ­დე­რი ექ­სპრე­ზი­დენტ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის წე­რილს პა­სუ­ხობს. ბრა­უ­დე­რი მო­უ­წო­დეს სა­ა­კაშ­ვილს მო­ამ­ზა­დოს დო­კუ­მენ­ტე­ბი იმის შე­სა­ხებ, თუ ვინ აფერ­ხებს მისი მკურ­ნა­ლო­ბის პრო­ცესს და ჰპირ­დე­ბა, რომ ყვე­ლა­ფერს იღო­ნებს "რომ და­სავ­ლე­თის მთავ­რო­ბებ­მა მაგ­ნიტსკის სან­ქცი­ე­ბის­თვის ამას ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ონ”

“მი­ხე­ილ, გთხოვთ, თქვენ­მა გუნ­დმა მო­ამ­ზა­დოს დო­კუ­მენ­ტე­ბი, რო­მელ­შიც ეწე­რე­ბა, ვინ აფერ­ხებს სა­მე­დი­ცი­ნო მკურ­ნა­ლო­ბას, ვინ არის პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი მო­წამ­ვლა­ზე, ვინ არის პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი წა­მე­ბა­ზე და მე ყვე­ლა­ფერს გა­ვა­კე­თებ იმი­სათ­ვის, რომ და­სავ­ლე­თის მთავ­რო­ბებ­მა მაგ­ნიტსკის სან­ქცი­ე­ბის­თვის ამას ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ონ” - წერს "ტვი­ტერ­ში" "მაგ­ნიტსკის სიის" ავ­ტო­რი ბილ ბრო­უ­დე­რი სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენტს.

ცნო­ბის­თვის, მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლა წე­რი­ლო­ბით მი­მარ­თა ბრა­უ­დერს და სთხო­ვა ად­გი­ლობ­რივ ქარ­თულ ჯგუ­ფებს ლე­ტა­ლუ­რი შე­დე­გის ლო­დი­ნის გა­რე­შე, „მაგ­ნიტსკის" ახა­ლი სიის წი­ნას­წარ შედ­გე­ნა­ში და­ეხ­მა­როს.

ambebi.ge