"საგარეჯოში 3 თვის ჩვილი დაიღუპა, დედამ შვილის სუნთქვა რომ ვერ იგრძნო, მასაც გული გაუსკდა" - ობლად დარჩენილ 4 ბავშვს დახმარება ესაჭიროება: რას ამბობენ მერიაში? - კვირის პალიტრა

"საგარეჯოში 3 თვის ჩვილი დაიღუპა, დედამ შვილის სუნთქვა რომ ვერ იგრძნო, მასაც გული გაუსკდა" - ობლად დარჩენილ 4 ბავშვს დახმარება ესაჭიროება: რას ამბობენ მერიაში?

ცოტა ხნის წინ სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში სა­გა­რე­ჯო­ში მომ­ხდა­რი უმ­ძი­მე­სი ამ­ბის შე­სა­ხებ და­ი­წე­რა. მო­ქა­ლა­ქე მა­ცა­ცო მეგ­რე­ლიშ­ვილ­მა ობ­ლად დარ­ჩე­ნილ ბავ­შვებ­ზე და­წე­რა და სა­ზო­გა­დო­ე­ბას მათი დახ­მა­რე­ბის­კენ მო­უ­წო­და.

"ძა­ლი­ან მიმ­ძიმს ამ სუ­ლის შემ­ძვრე­ლი ამ­ბის მო­ყო­ლა. 29 დე­კემ­ბერს, სა­გა­რე­ჯო­ში 3 თვის ჩვი­ლი და­ი­ღუ­პა. დი­ლით, რო­დე­საც მის­მა დე­დამ შვი­ლის სუნ­თქვა ვე­ღარ იგ­რძნო, მა­საც გული გა­უს­კდა და ად­გილ­ზე და­ი­ღუ­პა.

ახლა მის ობ­ლად დარ­ჩე­ნილ ოთხ შვილს, რო­მე­ლიც ეპი­ლეფ­სი­ით და­ა­ვა­დე­ბუ­ლი ბე­ბი­ის იმე­დად დარ­ჩნენ, გა­უ­საძ­ლის პი­რო­ბებ­ში უწევთ ცხოვ­რე­ბა. მათ, ჩვე­ნი დახ­მა­რე­ბა სჭირ­დე­ბათ.

ბავ­შვე­ბი, რომ­ლე­ბიც ამ ოჯახ­ში ცხოვ­რო­ბენ: ტა­რი­ე­ლი, 18 წლის. ქეთი,14 წლის. კონ­სტან­ტი­ნე, 8 წლის. რეზი, 5 წლის.

ისე, რო­გორც არას­დროს, ახლა და­ვუდ­გეთ ამ ოჯახს გვერ­დით. ამ ტკი­ვილს, რაც ახალ წელს, ამ ოჯახ­მა გა­ნი­ცა­და, ვე­რა­ფე­რი შე­ამ­სუ­ბუ­ქებს, თუმ­ცა მცი­რე­დით მა­ინც შევ­ძლოთ, გვერ­დში დგო­მა. ბავ­შვე­ბის ასა­კი და სქე­სიც მი­თი­თე­ბუ­ლია, ვი­საც რა შეგ­ვიძ­ლია. ტან­საც­მე­ლი, ფეხ­საც­მე­ლი და საკ­ვე­ბი . ხვალ, ნუ იყი­დით ერთ კო­ლას, სა­ღეჭ რე­ზინს ან თუნ­დაც შო­კო­ლადს და ის თუნ­დაც 1 ლარი, გა­ი­ღე მათ­თვის" - აღ­ნიშ­ნუ­ლია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

AMBEBI.GE სა­გა­რე­ჯოს მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ას და­უ­კავ­შირ­და, სა­დაც გა­ნა­ცხა­დეს, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ოჯა­ხის და­სახ­მა­რებ­ლად სა­გა­რე­ჯოს მე­რის მი­თი­თე­ბით რამ­დე­ნი­მე ღო­ნის­ძი­ე­ბა გა­ტარ­და."ჩვენ გვაქვს პროგ­რა­მა, რომ­ლი­თაც სო­ცი­ა­ლუ­რად და­უც­ველ, მრა­ვალ­შვი­ლი­ან ოჯა­ხებს ვეხ­მა­რე­ბით. გარ­და ამი­სა, ყო­ველ­წლი­უ­რად მრა­ვალ­შვი­ლი­ა­ნი ოჯა­ხე­ბი ერთჯე­რა­დად იღე­ბენ თან­ხას. რაც შე­ე­ხე­ბა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გავ­რცე­ლე­ბულ ინ­ფორ­მა­ცი­ას, აღ­ნიშ­ნულ ფაქ­ტზე მე­რის ავ­თან­დილ გუ­ლი­კაშ­ვი­ლის მი­თი­თე­ბით მე­რი­ის ჯან­დაც­ვის სამ­სა­ხურ­მა მათ ფუ­ლა­დი დახ­მა­რე­ბა გა­მო­უ­ყო, ასე­ვე ჩვენს მიერ იქ­ნე­ბა ანა­ზღა­უ­რე­ბუ­ლი სა­რი­ტუ­ა­ლო ხარ­ჯე­ბი. რაც შე­ე­ხე­ბა გა­რე­მო პი­რო­ბებს, მე­რის მი­თი­თე­ბით, მიმ­დი­ნა­რე წელს მათი სა­ცხოვ­რე­ბე­ლი სახ­ლის გა­და­ხურ­ვა მოხ­დე­ბა" - აღ­ნიშ­ნა მე­რი­ის პრეს­სამ­სა­ხუ­რის თა­ნამ­შრო­მელ­მა ქე­თე­ვან გრა­ტი­აშ­ვილ­მა. (წყარო)

დახ­მა­რე­ბის მსურ­ვე­ლებს თან­ხის ჩა­რი­ცხვა შე­უძ­ლი­ათ ან­გა­რი­შის ნომ­რებ­ზე:

მიმ­ღე­ბის სა­ხე­ლი და გვა­რი: მა­რი­ა­მი მეგ­რე­ლიშ­ვი­ლი.

GE91BG0000000539917274

GE71TB7631645064100051