"შთაბეჭდილება ისეთი დარჩა, რომ ამ უწიგნურ და, უკაცრავად და, ძალიან სერიოზულად დაქოქილ ადამიანებს ეძლევა საშუალება, რომ მართონ ქვეყანა" - კვირის პალიტრა

"შთაბეჭდილება ისეთი დარჩა, რომ ამ უწიგნურ და, უკაცრავად და, ძალიან სერიოზულად დაქოქილ ადამიანებს ეძლევა საშუალება, რომ მართონ ქვეყანა"

15 იან­ვარს, რეს­პუბ­ლი­კუ­რი პარ­ტი­ის დამ­ფუძ­ნე­ბელს, ფი­ლო­ლოგ ლე­ვან ბერ­ძე­ნიშ­ვილს ყვა­რელ­ში სა­ჯა­რო ლექ­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა არ მის­ცეს. ად­გილ­ზე შეკ­რე­ბი­ლებ­მა "ყვარ­ლის ევ­როკ­ლუ­ბის" შე­ნო­ბის პი­კე­ტი­რე­ბა მო­ა­წყეს, რის გა­მოც ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რებს შეხ­ვედ­რის გა­და­დე­ბა მო­უ­წი­ათ. ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლის თქმით, აღ­ნიშ­ნულ ფაქტს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მხრი­დან წე­სით რე­ა­გი­რე­ბა უნდა მოჰ­ყო­ლო­და, თუმ­ცა, მი­სი­ვე სი­ტყვე­ბით, სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო პარ­ტი­ის ერთი მხარ­დამ­ჭე­რიც არ მო­ი­ძებ­ნა, ვინც მომ­ხდარს ნე­გა­ტი­ურ შე­ფა­სე­ბას მის­ცემ­და.

"ჩვენ რომ სა­ხელ­მწი­ფო­ებ­რი­ო­ბა გვქო­ნო­და, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ყა­სი­დად მა­ინც იტყო­და, რომ ის აღ­შფო­თე­ბუ­ლია ან შე­წუ­ხე­ბუ­ლია, რად­გან მო­ქა­ლა­ქეს არ მი­ე­ცა სა­შუ­ა­ლე­ბა, ლექ­ცია წა­ე­კი­თხა. არა­ნა­ირ კრი­მი­ნალს ჩვენ არ ჩავ­დი­ო­დით, ნამ­დვი­ლად ვიცი, ვინ რო­გორ იქ­ცე­ო­და - მე ვიქ­ცე­ო­დი წყნა­რად, აუ­ღელ­ვებ­ლად, არ ჩა­ვე­რიე, არ შე­ვე­დი დის­კუ­სი­ა­ში, ავი­ტა­ნე ყვე­ლა­ფე­რი, თუმ­ცა კი აღარ ვარ პო­ლი­ტი­კუ­რი ფი­გუ­რა, რომ ყვე­ლაფ­რის ატა­ნის, თმე­ნის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა მქონ­დეს.

რა თქმა უნდა, მე ერთი წა­მით არ გა­მიჩ­ნდე­ბა აზრი, რომ ყვა­რე­ლი ან კა­ხე­თი, სა­ქარ­თვე­ლო - ყვე­ლა ასე ფიქ­რობს და სხვა, მაგ­რამ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა ისე­თი დარ­ჩა, რომ ამ უწიგ­ნურ და, უკაც­რა­ვად და, ძა­ლი­ან სე­რი­ო­ზუ­ლად და­ქო­ქილ ადა­მი­ა­ნებს ეძ­ლე­ვა სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ მარ­თონ ქვე­ყა­ნა. იმას, სად ჩა­ტარ­დე­ბა ლექ­ცია, სად არ ჩა­ტარ­დე­ბა ლექ­ცია, წყვეტს ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­მაც სი­ტყვა ლექ­ცი­ის მნიშ­ვნე­ლო­ბა არ იცის.

სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო პარ­ტი­ის ერთი მხარ­დამ­ჭე­რი არ მო­ი­ძებ­ნა, ვინც თქვა, რომ ყვე­ლა­ფე­რი, მაგ­რამ ლექ­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბის ჩაშ­ლა არ არის სა­სი­ხა­რუ­ლო ამ­ბა­ვი. ყვე­ლას მო­ე­წო­ნა, მთა­ვა­რი ეს არის, რომ ამ მომ­ხრე­ე­ბის­თვის ასე­თი პა­ტა­რა გა­მარ­ჯვე­ბე­ბი, თურ­მე, ძა­ლი­ან სა­ჭი­როა. პი­რი­ქით, აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბუ­ლე­ბი არი­ან, მათ შო­რის, აკა­დე­მი­უ­რი წრე­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­ცი­ლე­ბით უკეთ ერ­კვე­ვი­ან, ვიდ­რე იქ მოყ­ვა­ნი­ლი ორო­სა­ნი სუფ­ლი­ო­რე­ბი. მო­ვუ­წო­დებ მათ - მე ოთხ უნი­ვე­რის­ტეტ­ში ვას­წავ­ლი, მობ­რძან­დნენ და თბი­ლის­შიც ჩა­მი­შა­ლონ, ხომ დამ­პირ­დნენ, რომ სა­ერ­თოდ ამ ქვეყ­ნი­დან გა­მა­ძე­ვე­ბენ. ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მომ­ხრე­ე­ბი ვე­რაფ­რით ვერ ხვდე­ბი­ან, რო­გორ ხე­ვენ უკან ქვე­ყა­ნას. სხვა­თა შო­რის, ჩვენ მან­ქა­ნა არ მოგ­ვიბ­რუ­ნე­ბია, ჩვენ უკუს­ვლით წა­ვე­დით, რო­გორც მთე­ლი ქვე­ყა­ნა.

ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც იმ კა­ცის იმედ­ზეა, მე რომ დღეს მე­ლა­პა­რა­კე­ბო­და, მკვდა­რია. მან, შე­იძ­ლე­ბა, ამის შე­სა­ხებ არ იცის, მაგ­რამ ვწუხ­ვარ, რომ ჩა­ნა­წერს ვერ ვა­კე­თებ­დი. განაგრძეთ კითხვა - ambebi.ge-ზე