"ეს ტყუილია" - რას აცხადებენ პენიტენციურ დაწესებულებაში მაგდა პაპიძის ქორწინების თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციაზე? - კვირის პალიტრა

"ეს ტყუილია" - რას აცხადებენ პენიტენციურ დაწესებულებაში მაგდა პაპიძის ქორწინების თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციაზე?

ორი დღეა მე­დი­ა­სა და სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში აქ­ტი­უ­რად გა­ნი­ხი­ლე­ბა ინ­ფორ­მა­ცია, რომ თით­ქოს ცი­ხე­ში უვა­დო პა­ტიმ­რო­ბა­მის­ჯი­ლი მაგ­და პა­პი­ძე თა­ვის თა­ნაკ­ლა­სელ­ზე და­ქორ­წინ­და.

ერთ-ერთი სა­ინ­ფორ­მა­ციო სა­შუ­ა­ლე­ბის მტკი­ცე­ბით, ეს ინ­ფორ­მა­ცია მათ პა­პი­ძის ოჯა­ხის ახ­ლო­ბელ­მა მი­ა­წო­და.

ambebi ge შე­ე­ცა­და ეს ინ­ფორ­მა­ცია გა­და­ე­მოწ­მე­ბი­ნა პე­ნი­ტენ­ცი­ურ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში.

იქ გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი ამ­ბა­ვი კა­ტე­გო­რი­უ­ლად უარ­ყვეს და გვი­თხრეს, რომ ეს სიც­რუ­ეა.

"მსგავ­სი რამ არ მომ­ხდა­რა, ეს ტყუ­ი­ლია", - ამ­ბო­ბენ უწყე­ბა­ში.

კა­ნო­ნით ქორ­წი­ნე­ბის უფ­ლე­ბა ყვე­ლა ადა­მი­ანს აქვს, რო­გორც თა­ვი­სუფ­ლე­ბა­ში მყოფს, ასე­ვე სას­ჯე­ლაღ­სრუ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში მყოფ მსჯავ­რდე­ბულს, მათ შო­რის უვა­დო პა­ტიმ­რო­ბა მის­ჯილ­საც. პა­ტიმ­რო­ბა არ კრძა­ლავს ქორ­წი­ნე­ბას, მაგ­რამ თუ პა­ტიმ­რო­ბა­ში მყო­ფი პირი ქორ­წინ­დე­ბა, ასეთ დროს და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი მხა­რე მი­მარ­თავს იუს­ტი­ცი­ის სახ­ლს გან­ცხა­დე­ბით, იქ ხდე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის და­რე­გის­ტრი­რე­ბის მო­თხოვ­ნა. რაც შე­ე­ხე­ბა სა­ქორ­წი­ნო ხე­ლის მო­წე­რას, როცა ხელს მსჯავ­რდე­ბუ­ლი აწერს, სას­ჯე­ლაღ­სრუ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში, სა­დაც იხ­დის მსჯავ­რდე­ბუ­ლი პა­ტიმ­რო­ბას, იწ­ვე­ვენ ქორ­წი­ნე­ბის სახ­ლი­დან წარ­მო­მად­გე­ნელს და შეხ­ვედ­რე­ბის ოთახ­ში ხდე­ბა ქორ­წი­ნე­ბის რე­გის­ტრა­ცი­ის და­დას­ტუ­რე­ბა. ასეთ დროს ბუ­ნებ­რი­ვია სას­ჯე­ლაღ­სრუ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბა­ში შე­დის პირი, რო­მე­ლიც ქორ­წინ­დე­ბა მსჯავ­რდე­ბულ­ზე და ფორმ­დე­ბა ქორ­წი­ნე­ბა. (გააგრძელეთ კითხვა)